Postgrau en Acompanyament i Orientació Familiar

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 24-10-2022 al 30-09-2023
Crèdits
30 ECTS
Preu
99,00€ / ECTS x 30 = 2.970,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
30
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Raons per cursar aquest postgrau

 1. Postgrau en línia interactiu
  Combina teoria i pràctica mitjançant sessions de treball presencials a través d’una plataforma en línia, i pràctiques presencials (una setmana).
 2. Setmana presencial
  Hi ha prevista una estada d’una setmana de durada a Barcelona per fer les sessions pràctiques del Postgrau.
 3. Professorat
  El professorat està format per professionals amb àmplia experiència com a especialistes en acompanyament familiar en cada un dels àmbits del Postgrau.
Acompañamiento familiar

No n’hi ha prou amb voler acompanyar per poder acompanyar

A l’IESF fa anys que treballem en la necessitat i la manera d’acompanyar les famílies, constatant que els canvis culturals de les darreres dècades no han anat de bracet amb un canvi en la manera d’ajudar les famílies d’acord amb la nova mentalitat i les noves circumstàncies. Necessitem una nova mirada cap al que és familiar, i donar una resposta més real i concreta a les necessitats que avui tenim les famílies, d’una manera pràctica i realista.

La nostra proposta és formar per acompanyar les famílies. Acompanyar vol dir que cada família descobreixi el seu propi protagonisme i aprengui la millor manera per resoldre les dificultats i conflictes que totes les relacions personals porten amb si. Acompanyar és sobretot establir una relació personal i, com a tal, es basa en la confiança: no podem imposar-la, però sí que podem oferir les condicions perquè sigui possible.

Presentació

Objectius

 1. Formar en les actituds i metodologies específiques per activar els recursos interns i externs de la dinàmica relacional en la persona, la parella i la família.
 2. Ensenyar les habilitats i les competències necessàries per superar les dificultats i els conflictes als quals s’enfronten les famílies en el seu cicle vital.

A qui es dirigeix. Perfil d'ingrés

Persones interessades a acompanyar

L’acompanyament familiar no és una única acció, sinó més aviat un canvi de perspectiva d’ampli espectre que pot aplicar-se de maneres diferents i en àmbits molt diversos. Com que no hi ha famílies ideals ni famílies perfectes, en realitat, tots necessitem ser acompanyats. I tots podem, d’alguna manera, ser famílies que acompanyen altres famílies. Per això és important aprendre a mirar d’una altra manera la realitat familiar, formar-nos i compartir amb els altres, així que, d’alguna manera totes les persones preocupades per ajudar les famílies tenim cabuda en aquest postgrau.

Aquest programa està dirigit a totes aquelles persones que estan interessades a continuar aprenent dins de l’àmbit de l’acompanyament a les famílies com a graduats en: Educació, Psicologia, Treball Social, Ciències de la Salut, Dret, Periodisme, Comunicació, etc.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Educació Familiar Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Estructura i Funcionalitat de la Família Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Fonament de la Família i les Relacions Familars Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Comunicació Familiar Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Disfuncions Familiars Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Treball Fi de Postgrau Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Tècniques de Resolució de Conflictes Familiars Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea

 1. Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d’homologació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de les taxes d’emissió del títol.
 2. Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea

 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 3. Certificat emès per la universitat d’origen que indiqui que el títol faculta per fer estudis de postgrau en el país on va ser expedit.

En tots els casos

 1. Una fotografia de mida de carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Curriculum vitae actualitzat.
 4. Carta de motivació.
 5. Fotocòpia autentificada d’altres títols universitaris, inclosos títols de postgrau.
 6. Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, cal presentar una traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Beques i finançament

Preu

2.970 € (30 crèdits a 99 €/cr.)*

 • Reserva de plaça (inclosa en el preu): 600 €

Els Alumni del Postgrau en Matrimoni i Educació Familiar que estiguin interessats a cursar el Postgrau en Consultoria Familiar tenen convalidats els primers 12 ECTS, per la qual cosa el cost total del Postgrau és de 1.782 €

* Preu subjecte a possibles variacions