Máster en Gerodontología, Pacientes Especiales y con Compromiso Médico

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
6.535,00€ * (1r curs 2021-2022) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Objectius del curs

Aquest programa de màster pretén aconseguir que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris per poder dur a terme tota mena de tractaments odontològics en pacients amb patologies mèdiques complexes i malalties sistèmiques amb repercussió odontològica, polimedicats, pacients de la tercera edat i pacients amb discapacitat (siguin col·laboradors o no). També es pretén que l’alumne sàpiga valorar i identificar tota mena de lesions orals sigui en el gabinet odontològic, en institucions tancades o en ambient hospitalari. Tot això amb l’adquisició d’habilitats en les tècniques de maneig d’aquests pacients com són les tècniques de sedació conscient en gabinet dental o en ambient hospitalari sota anestèsia general.

Presentació

Presentació del curs

Molts pacients que arriben a la consulta per rebre tractament dental presenten una edat avançada; malalties sistèmiques que exigeixen conèixer-les exactament, així com conèixer també les implicacions i les interaccions que tenen en l’àrea odontològica; patologies cardiovasculars, immunològiques, endocrines, metabòliques, etc. L’odontòleg les ha de conèixer per efectuar correctament els tractaments, de manera segura tant per al pacient com per a l’odontòleg.  Així mateix, les persones amb algun tipus de discapacitat presenten reptes per a la professió complexos i difícils de resoldre.  S’hi suma l’aparició de lesions orals secundàries pel fet de prendre certs medicaments, interaccions entre aquests o manifestacions orals de malalties sistèmiques subjacents.  A tots aquests pacients els considerem pacients especials. 

Actualment, la formació acadèmica en el cas del grau es relaciona amb conceptes bàsicament teòrics i amb una pràctica clínica reduïda a persones grans amb poc risc. Els pacients amb compromís mèdic important, amb discapacitats psíquiques i no col·laboradors generen una patologia que l’alumne de grau, donada la seva inexperiència, no és capaç de resoldre amb soltesa.  Les tècniques materials i procediments en aquests pacients son substancialment diferents i generen possibilitats de promoure la investigació, les quals no s’atenen en programes convencionals.  Per acabar, els pocs professionals formats en aquesta àrea i la demanda procedent de centres especialitzats i hospitals només poden atendre’s des de la perspectiva de postgraus amb aquestes característiques. 

Prerequisits i admissió

Proves d'admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de l’expedient acadèmic, del perfil personal i de les motivacions i aptituds mitjançant una entrevista personal.

Sol·licitud d'admissió

Si estàs interessat a cursar un màster oficial, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Documentació necessària per a la inscripció

 • Full de preinscripció degudament conformat.

 • Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original)*.
 • 1 certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada)*.
 • 1 fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) o del passaport.
 • Abonament mitjançant transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes Llicenciatura UIC).
 • Curriculum vitae amb cursos i conferències als quals hagi assistit.
 • Carta/es de recomanació (recomanable, no obligatori). 

*Per a alumnes de fora de la Unió Europea, tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura han d’estar compulsats per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l’Haia. (No es requereix títol homologat).

Els candidats d’últim curs de carrera han d’aportar llistat de qualificacions de les quals disposin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió

Per enviar a:
Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es
Facultat d’Odontologia Universitat Internacional de Catalunya
Edifici Hospital General
C/ Josep Trueta, s/n 08195
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.