Títol d'Expert en Endodòncia

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 19-02-2021 al 19-06-2021
Crèdits
6 ECTS
Preu
580,00€ / ECTS x 6 = 3.480,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
Horari
Divendres de 9 h. a 14 h. i de 15 h. a 19 h. i dissabte de 9 h. a 14 h.
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

Els últims anys el camp de l’endodòncia ha tingut una gran evolució, per la qual cosa el coneixement i l’actualització en aquesta àrea resulten gairebé imprescindibles per poder realitzar una odontologia d’alta qualitat.

Aquest programa està destinat a aquells professionals, generalistes o especialistes, que es vulguin iniciar en els coneixements en el camp de l’endodòncia o els vulguin ampliar. En aquest programa es combinen sessions teòriques dels temes més nous, capdavanters i avançats juntament amb pràctiques amb els materials i les tècniques d’última generació.

Durant les pràctiques l’alumne podrà realitzar tots els procediments sota la magnificació de diferents augments (lupes i microscopis). Durant la part pràctica l’alumne estarà tutoritzat pel professorat. Durant el curs es faran sessions de seguiment de casos i cada alumne tindrà tutories individualitzades amb un professor del Departament d’Endodòncia de UIC Barcelona.

El programa ofereix una visió àmplia de l’endodòncia actual, es repassen conceptes bàsics avançats de patologia pulpoperiapical, instrumentació, obturació, retractament, reconstrucció de la dent endodonciada, traumatologia dental, reimplant dental i autotrasplantament. El curs pretén que l’alumne faci un salt de qualitat en els seus tractaments endodòntics i que pugui afrontar tractaments més complexos (retractaments, perforacions, reabsorcions i traumatologia dental) amb més seguretat. També s’explicaran temes de regeneració i revascularització pulpar.

Objectius del curs

 1. Definir el concepte d’endodòncia i establir-ne els objectius. 
 2. Conèixer l’etiologia, l’etiopatogènia i la clínica de les inflamacions pulpars i periapicals en les seves diferents variants. 
 3. Conèixer el pronòstic del tractament de conductes en funció de les variables preoperatòries.
 4. Exposar els diferents tipus de tractament endodòntic.
 5. Descriure el tractament d’urgència de les diferents entitats patològiques pulpoperiapicals.
 6. Enunciar les radiografies indispensables per a la realització d’un tractament de conductes i descriure la tècnica de realització.
 7.  Descriure les formes ideals de les obertures camerals per a cada dent de l’arcada.
 8. Enumerar els conductes habituals i les variacions més freqüents a cada dent de l’arcada.
 9. Descriure les diferents tècniques d’instrumentació dels conductes (rotatori i reciprocant) durant la preparació biomecànica.
 10. Citar les diferents solucions irrigants d’utilitat en la preparació biomecànica, assenyalant-ne les propietats i indicacions.
 11. Exposar la seqüència clínica tipus que s’ha de seguir en el transcurs de la preparació biomecànica.
 12. Exposar els objectius de l’obturació del sistema de conductes.
 13. Conèixer les propietats clíniques dels diferents materials d’obturació de conductes.
 14. Descriure les diferents tècniques d’obturació termoplàstica.
 15. Conèixer les diferents tècniques de tractament endodòntic per a dent immadura.
 16. Aïllar de manera adequada el camp operatori de cara a un tractament de conductes.
 17. Planificar adequadament el tractament de conductes.
 18. Realitzar en mà tractaments de conductes complets sobre diferents dents de l’arcada.
 19. Descriure opcions de tractament davant d’un fracàs endodòntic.
 20. Formar l’alumne en traumatologia dental.
 21. Saber valorar la dificultat d’un cas endodòntic i realitzar-ne la planificació correcta.
 22. Dominar perforacions i reabsorcions dentals.
 23. Realitzar casos amb tècniques de regeneració i revascularització pulpar. 

Competències que adquirirà l’alumne

 • Aïllar adequadament el camp operatori de cara a un tractament de conductes. 
 • Planificar de manera adequada el tractament de conductes. 
 • Identificar el material i l’instrumental d’utilitat en endodòncia. 
 • Realitzar obertures camerals correctes i localitzar els accessos als conductes radiculars. Instrumentar adequadament els conductes. 
 • Obturar adequadament els conductes. 
 • Realitzar en mà tractaments de conductes complets sobre diferents dents de l’arcada. Realitzar in vivo tractaments de conductes en dents amb nivell de dificultat fàcil, mitjana i elevada. 
 • Realitzar de manera correcta un retractament de conductes (remoció de pals, gutaperxa i instruments fracturats). 
 • Planificar adequadament casos de traumatologia dental. 
 • Planificar adequadament casos de reabsorcions dentals. 
 • Realitzar de manera correcta la reconstrucció de la dent endodonciada.

A qui va dirigit

Va dirigit a alumnes amb possessió del títol de Grau/Llicenciatura en Odontologia o Medicina (estomatologia).

 

Coordinadors del curs

 • Dr. Fernando Durán-Sindreu
 • Dr. Marc García
Section

Programa del curs

 

Mòdul I 

 • Diagnòstic i Pronòstic en Endodòncia
 • Anatomia, Accés Cameral i Pretractament en Endodòncia
 • Longitud de Treball: Localitzadors d’Àpex, Permeabilitat, Glide Path i Preflaring Instrumentació Rotatòria en Endodòncia
 • Irrigació en Endodòncia (tècniques per augmentar l’eficàcia dels irrigants) 

Mòdul II 

 • Instrumentació Reciprocant en Endodòncia
 • Obturació amb Tècniques Termoplàstiques en Endodòncia
 • Radiologia en Endodòncia
 • Domini de l’Àpex Immadur (apicogènesi, apicoformació i revascularització) 

Mòdul III 

 • Presa de decisions davant d’un fracàs endodòntic
 • Retractament Endodòntic no Quirúrgic i Quirúrgic
 • Reimplant Intencional
 • Solució de Problemes en Endodòncia
 • Domini de Perforacions (MTA i Ciments Bioceràmics) 

Mòdul IV 

 • Traumatologia Dental (avulsions, luxacions, fractures radiculars i fractures coronoradiculars)
 • Reabsorcions dentals
 • Autotrasplantament dental
 • Reconstrucció de la dent endodonciada (tècniques directes i indirectes)

 

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Títol d'Expert en Endodòncia Tipus: OB Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. Fernando Durán-Sindreu
 • Dr. Francesc Abella
 • Dr. Marc García
 • Dr. José A. González
 • Dra. Anaïs Ramírez
 • Dra. Karem Marfisi
 • Dra. Marta Vallés
 • Dr. Juan Gonzalo Olivieri

 

Prerequisits i admissió

 • Grau/Llicenciatura en Odontologia o Medicina (estomatologia).