Càtedra d'Empresa Familiar Bosch Aymerich

La Càtedra d’Empresa Familiar Bosch Aymerich s’impulsa des de la Facultat de Dret amb la col·laboració de la Fundació Bosch Aymerich. 

La Càtedra, dirigida pel Dr. Jordi de Juan, neix amb la voluntat d'aprofundir, des d'una perspectiva jurídica, en l'estudi de la problemàtica de la successió de l'empresa familiar i amb l'objectiu de proposar reformes legals que contribueixin a enfortir l'estatut jurídic de l'empresa familiar amb especial atenció a la complexitat del fenomen successori.

Actualment, l’empresa familiar representa el 88,8 % de l'economia productiva de l'Estat, el 57,1 % del PIB i concentra el 66,7 % de l'ocupació. Un dels moments crítics del cicle vital és la successió, moment en el qual es posen a prova els diferents mecanismes jurídics implementats per tal d’assegurar-ne el relleu. Per això, la càtedra estudiarà la seguretat jurídica i la problemàtica de la successió des de l’àmbit civil, mercantil i tributari amb la finalitat d’evitar posar en risc la continuïtat de l’empresa.

El projecte de recerca es desenvoluparà en dues fases: una primera anàlisi de la situació actual de l'empresa familiar a Espanya i les perspectives de millora que hi ha, seguida de l'estudi de diferents solucions adoptades a escala internacional per a una possible adaptació.

La Fundació Bosch Aymerich té per objecte la creació, foment i desenvolupament d’activitats d’interès general, preferentment dins del territori de Catalunya, relacionades amb: el món de les arts, la cultura, les ciències, l’esport, la salut, el foment de la qualitat de vida de persones de la tercera edat, la formació i l’educació en el lleure de la joventut, l’arquitectura i l’urbanisme.

FBA