Universitat Internacional de Catalunya

Odontopediatria 3

Odontopediatria 3
3
10010
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dilluns de 09 a 13 hores. (Dr. Francisco Guinot) i divendres de 09 a 13 hores (Dra. sandra Sáez i Dr. Francisco Guinot) 

Presentació

Està ámpliament acceptat que la salut oral de lactants, nens i adolescents influeix notablement en la salut general de la població infantil i, malgrat els avanços, passarà algun temps fins a poder erradicar unes certes alteracions orals. Per tant, és important que existeixin odontòlegs que estién preparats per a afrontar els problemes orals més freqüents en la població pediàtrica i, al seu torn, investigar i ensenyar en aquest camp.
L'assignatura Odontopediatría 3 és la tercera de les assignatures que s'imparteixen en el grau d'Odontologia dins de l'especialitat, la finalitat de la qual és aconseguir els objectius proposats mitjançant l'adquisició de coneixements de nivell avançat.

Requisits previs

 L'alumne ha d'haver superat les assignatures d'Odontopediatria 1 i 2 per poder cursar l'assignatura d'Odontopediatria 3.

Objectius

 1. Determinar les causes de la pèrdua de la salut dental durant la infància.

2. Prevenir d'una nova afectació per càries.

3. Realitzar les tècniques que porten al restabliment de la salut dental.

4. Classificar les diferents patologies dentals.

5. Exposar la importància i finalitat de la correcta elaboració de la història clínica dental i mèdica.

6. Conèixer les diferents proves diagnòstiques d'utilitat en la patologia i terapèutica dental.

7. Conèixer la seqüència de la tècnica operatòria en odontologia restauradora.

8. Exposar els conceptes generals que regeixen les indicacions dels diferents materials emprats en aquestes restauracions.

9. Conèixer la tècnica d'aïllament de camp operatori per operatòria dental.

10. Desenvolupar la capacitat d'exposició en públic.

11. Desenvolupar la capacitat d'escriure treballs científics en el camp de l'Odontopediatria.

12. Desenvolupar les diferents tècniques farmacològiques per poder realitzar el tractament dental odontopediàtric, sota els diferents tipus de sedació.

13. Conèixer els fonaments mèdics de les diferents patologies per poder establir un correcte pla preventiu, per tal de millorar l'estat de la salut oral de pacients pediàtrics amb necessitats especials.

14. Comprendre la importància dels hàbits orals com a causa de maloclusió sense desestimar el paper que juga la genètica

15. Desenvolupar diferents tipus de pròtesis per reposar les dents temporals perduts, per restablir les funcions de masticació, deglució, fonació, etc.

16. Detectar i denunciar les lesions a la cara i coll, com a conseqüència d'un maltractament i abús físic.

17. Diferenciar les diferents situacions que, bé en opinió del professional, o del propi pacient o dels seus pares, requereix una atenció mèdica o quirúrgica immediata.

18. Saber dissenyar un protector bucal pediàtric, en pacients que realitzen esports de risc


Competències

 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

 • 4.001 - Conèixer l'anatomia i histologia dels teixits periodontals en salut i en malaltia
 • 4.002 - Conèixer els mecanismes de colonització bacteriana en la cavitat bucal i identificar les seves implicacions en la salut i en les malalties periodontals
 • 4.003 - Conèixer els mecanismes de resposta inflamatòria i immunològica dels teixits periodontals enfront dels bacteris del biofilm dental
 • 4.004 - Comprendre els principals factors associats a la patologia periodontal, identificar-ne les causes, patogènia i factors de risc
 • 4.013 - Realitzar ajustos oclusals limitats sota supervisió
 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.016 - Realitzar els següents tractaments en fantomas amb dentició temporal: presa de registres amb alginat, segellats de fosses i fissures, aïllament del camp operatori amb dic de goma, cavitats Classe I, II, II, IV, V, VI, obturació de cavitats Classe I , II, III, IV, V, VI amb materials compostos, pulpotomies i pulpectomies, col·locació de corones d'acer preformades, reconstruccions àmplies en el primer molar permanent, Ferulitzacions, carilles de material compost en incisius primaris
 • 4.017 - Realitzar un diagnòstic i pla de tractament en nens
 • 4.018 - Demostrar la capacitat per comunicar-se amb un nen i els seus pares o tutors
 • 4.019 - Realitzar profilaxi i demostracions d'una correcta higiene oral adaptades a l'edat del pacient
 • 4.020 - Demostrar la capacitat per aïllar el camp operatori amb dic de goma en nens
 • 4.021 - Realitzar segellats de fosses i fissures en dentició primària i permanent amb i sense ameloplastia
 • 4.022 - Realitzar cavitats classe I i II en segons molars primaris
 • 4.023 - Utilitzar correctament els materials compostos per obturar cavitats
 • 4.024 - Realitzar exodòncies de molars primaris senzills.
 • 4.027 - Realitzar procediments quirúrgics senzills: extracció de dents temporals i permanents erupcionades, arrels fracturades o retingudes i l'extracció quirúrgica no complicada de dents no erupcionades i procediments senzills de cirurgia pre-protèsica
 • 4.031 - Diferenciar el dolor segons la seva localització
 • 4.032 - Diferenciar el dolor segons el seu origen
 • 4.033 - Diferenciar el dolor segons la seva durada
 • 4.034 - Diferenciar el dolor segons la característica del dolor
 • 4.035 - Planificar i realitzar les diferents cavitats d'operatòria dental: els seus elements, classificació, condicionants de forma, tipus de tècniques restauradores, objectius i seqüència de la preparació de cavitats
 • 4.036 - Executar les maniobres prèvies que realitzarem al pacient, prèvies a la col·locació del dic de goma
 • 4.037 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer el clamp i després la goma
 • 4.038 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer la goma i després el clamp
 • 4.039 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic portant simultàniament el clamp i la goma
 • 4.040 - Escollir el clamp correcte segons la dent a aïllar
 • 4.041 - Dominar la tècnica d'aïllament absolut d'una hemiarcada
 • 4.042 - Executar la tècnica d'adhesió a esmalt
 • 4.043 - Executar la tècnica d'adhesió a dentina
 • 4.044 - Elegir i aplicar un sistema adhesiu adequat al tipus de restauració a realitzar
 • 4.045 - Col·locar adequadament les tres primeres capes de composite en cavitats de classe I
 • 4.048 - Dominar la tècnica clínica de tallar una cavitat classe I per composite
 • 4.049 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe I per composite
 • 4.050 - Realitzar un encofrat amb el sistema de matrius Automatrix
 • 4.051 - Realitzar un encofrat amb un sistema de matriu preformada seccional i anells de separació
 • 4.052 - Seleccionar el sistema d'encofrat més adequat a les característiques de cada cavitat
 • 4.053 - Executar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.054 - Dominar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.055 - Seleccionar adequadament la matriu per a cada cavitat concreta de classe III
 • 4.056 - Tallar una cavitat de classe III en diferents situacions clíniques
 • 4.057 - Posar adequadament la col·locació de la matriu previ a la inserció del composite
 • 4.058 - Obturar correctament una cavitat classe III
 • 4.059 - Seleccionar el sistema d'acabat i polit més adequat segons la configuració de cada cavitat concreta de classe III
 • 4.060 - Realitzar el pulit de l'obturació classe III de composite
 • 4.061 - Realitzar una restauració prova en una cavitat de classe IV
 • 4.062 - Confeccionar una màscara palatina per a realitzar una cavitat de classe IV
 • 4.063 - Tallar una cavitat de classe IV per a una bona retenció i estètica del material d'obturació
 • 4.064 - Obturar una cavitat de classe IV mitjançant estratificació
 • 4.065 - Polir les obturacions classe IV de composite
 • 4.066 - Dominar la tècnica clínica de realitzar una cavitat classe V per composite
 • 4.067 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe V per composite
 • 4.068 - Establir la indicació d'una restauració indirecta
 • 4.069 - Triar el material més adequat per a una restauració indirecta
 • 4.070 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus inlay
 • 4.071 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus onlay
 • 4.072 - Tallar una cavitat per a una restauració indirecta tipus overlay
 • 4.099 - Realitzar en mà tractaments de conductes complets sobre diferents dents de l'arcada
 • 4.100 - Realitzar in vivo tractaments de conductes en dents amb nivell de dificultat 1
 • 4.101 - Seleccionar els elements de retenció intraradiculars en funció de les característiques de la dent tractada
 • 4.102 - Posar elements de retenció intraradiculars
 • 4.103 - Reconstruir amb materials directes una dent endodonciada
 • 4.104 - Reconstruir amb tècnica indirecta una dent endodonciada
 • 4.105 - Diagnosticar a un pacient que hagi patit un traumatisme dental
 • 4.106 - Tractar una urgència per traumatisme dentari
 • 4.107 - Establir un pla de tractament per a un pacient amb traumatisme dental
 • 4.108 - Realitzar consultes amb els especialistes necessaris per realitzar un tractament integral del pacient
 • 4.109 - Conèixer la història i els objectius principals de la Ortodòncia i Ortopèdia Dentofacial
 • 4.110 - Conèixer la funció del sistema estomatognàtic i especialment de l'oclusió
 • 4.111 - Conèixer els principis bàsics de l'oclusió ideal
 • 4.112 - Conèixer el desenvolupament de la dentició i de l'erupció dentària
 • 4.113 - Conèixer i diagnosticar les alteracions de l'erupció
 • 4.114 - Comprendre els processos del creixement i desenvolupament dental esquelètic i saber la seva aplicació clínica
 • 4.115 - Saber diagnosticar les maloclusions dentals en els tres plans de l'espai
 • 4.116 - Conèixer i reconèixer l'etiologia de les maloclusions
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.119 - Saber fer una correcta exploració física del pacient
 • 4.120 - Saber diagnosticar la tipologia facial del pacient
 • 4.121 - Saber fer una correcta anàlisi dels models d'estudi
 • 4.122 - Saber fer una predeterminació diagnòstica sobre models de guix
 • 4.123 - Reconèixer les estructures anatòmiques normals i patològiques en una radiografia panoràmica, periapical i oclusal
 • 4.124 - Reconèixer les estructures anatòmiques en les teleradiografies laterals de crani
 • 4.125 - Saber fer una anàlisi cefalomètric sobre una teleradiografia lateral de crani
 • 4.126 - Saber fer una llista de problemes diagnòstics i estructurar correctament
 • 4.127 - Conèixer les bases biològiques del tractament dentari, els seus principis mecànics i biomecànics
 • 4.128 - Conèixer els elements i ús clínic de l'aparatologia ortodòncica
 • 4.129 - Adquirir destresa en el doblegat de filferro
 • 4.130 - Saber confeccionar un aparell d'ortodòncia removible
 • 4.131 - Conèixer els principis generals dels tractaments d'ortodòncia i interdisciplinaris en nens i adolescents
 • 4.132 - Conèixer els principis generals dels tractaments interdisciplinaris en els adults
 • 4.133 - Adquirir la disciplina d'enfocar els tractaments de forma interdisciplinària
 • 4.155 - Dur a terme les diferents proves protètiques i presa de color, que es realitzen durant la confecció de les diferents pròtesis.

Continguts

TEMA 1. Cirurgia en el pacient pediàtric I
- Introducció a la cirurgia oral infantil.
- Principis quirúrgics.
- Principis d'higiene i esterilitat en un camp quirúrgic.
- Maneig del pacient pediàtric en cirurgia oral.


TEMA 2. Cirurgia en el pacient pediàtric II
- Tractament quirúrugico de les alteracions de l'erupció.
- Tractament quirúrgic de lesions de teixits tous.
- Tractament quirúrgic de l'anquiloglòssia.


TEMA 3. Pacients pediàtrics amb necessitats especials I
- Discapacitat intel·lectual i síndrome de Down.
- Trastorn general del desenvolupament.
- Alteracions sensorials.


TEMA 4. Pacients pediàtrics amb necessitats especials II
- Càncer infantil.
- Síndromes craniofacials.


TEMA 5. Protectors bucals
- Consideracions generals en la prevenció dels traumatismes.
- Factors predisponentes.
- Ús de protectors bucals en nens que practiquen esports organitzats.
- Actitud davant les mesures de prevenció de traumatismes orals.
- Protectors orofacials:
- Protectors extraorales: els cascos i les màscares facials.
- Protectors intraorales: els protectors bucals.


TEMA 6. Maneig de la càries en Odontopediatría
- Etiologia de la càries.
- Formes de presentació clínica de la càries.
- Transmissió i establiment de l'Estreptococ Mutans en els nens.
- Diagnòstic de la càries.
- Valoració del risc de càries.


TEMA 7. Casos clínics tractats sota anestèsia general
- Presa de decisions.
- Protocol individualitzat per a pacients tractats sota anestèsia general.


TEMA 8. Pròtesi pediàtrica
- Concepte.
- Etiologia de les pèrdues dentàries prematures.
- Objectius del tractament restaurador protètic.
- Tipus de pròtesi.
- Recomanacions per al bon ús de la pròtesi.


TEMA 9. Odontologia del bebè I
- Odontologia Prenatal.
- Característiques orals del nounat.
- Patologies comunes en el nounat.
- Atenció odontològica primerenca.


TEMA 10. Odontologia del bebè II.
- Lactància materna.
- Asesoria del risc de càries.
- Hàbits de succió.
- Càries de primera infància i possibles tractaments.
- Prevenció com a base de la odontologia en bebès.


TEMA 11. Sedació inhalatòria en Odontopediatría I
- Consideracions de l'atenció odontopediátrica sota sedació inhalatòria
- Objectius de la sedació en odontopediatría
- Nivells i tècniques de sedació en el gabinet odontològic
- Avantatges i inconvenients de la sedació inhalatòria en odontopediatría


TEMA 12. Sedació inhalatòria en Odontopediatría II

- Sedació per inhalació: què explicar a pares o tutors de nens i joves menors de 18 anys.

- Indicacions i contraindicacions de la sedació inhalatòria en odontopediatría.
- Visita preanestésica.
- Adversitats.


TEMA 13. Emergències en odontopediatría
- Diagnòstic de les possibles urgències mèdiques que poden ocórrer en el pacient infantil.
- Tractament de les diferents urgències mèdiques.
- Maniobres de reanimació en el pacient infantil.
- Material i medicació necessària per a l'atenció d'emergències mèdiques i urgències odontològiques.


TEMA 14 Periodoncia infantil
- Classificació de les malalties gingivals.
- Factors predisponentes de la gingivitis.
- Periodontitis.
- Malalties sistèmiques amb afectació del periodonto.
- Classificació d'alteracions mucogingivales.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia a seguir en aquesta assignatura seran les següents:sessions teòriques i seminaris especialitzats. Per a la millor comprensió de la classe magistral, es facilitarà a l'alumne, via moodle, 2 articles científics relacionats amb cadascuna de la lliçons impartides. El contingut d'aquests articles també formarà part de l'contingut teòric de l'assignatura, així com de l'examen teòric.    

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Avaluació assignatura:


Examen teòric final: 40% de la nota


L'examen teòric estarà format per 40 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes, i una sola correcta, disposant d'un temps d'1 minut per pregunta per a contestar. Les preguntes mal contestades restaran 0,20 punts. L'examen teòric s'aprova a partir d'una nota mínima de 5 sobre 10.

Per a la millor comprensió de la classe magistral, es facilitarà a l'alumne, via moodle, 2 articles científics relacionats amb cadascuna de la lliçons impartides. El contingut d'aquests articles també formarà part del contingut teòric de l'assignatura, així com de l'examen teòric.

És imprescindible superar l'examen teòric amb una nota mínima de 5 sobre 10 per a poder superar l'assignatura.

 

 Avaluació continuada (resolució de casos clínico d'Odontopediatría): 25% de la nota


Una vegada finalitzades les classes magistrals de l'assignatura Odontopediatria 3, i coincidint amb l'últim dia de classe de l'assignatura, l'alumne haurà de resoldre de manera individual 2 casos clínics de odontopediatria. Cada cas clínic constarà de 10 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes, i una sola correcta, disposant d'un temps d'1 minut per pregunta per a contestar. Les preguntes mal contestades restaran 0,20 punts. L'avaluació continuada s'aprova a partir d'una nota mínima de 5 sobre 10.

L'avaluació continuada serà realitzada de manera presencial, sense poder comptar amb material de suport per a la resolució dels casos clínics. Els casos clínics estaran relacionats amb situacions clíniques treballades durant el desenvolupament de l'assignatura.

El professor responsable de l'assignatura es posarà en contacte amb els alumnes per a informar-los sobre el funcionament d'aquesta avaluació continuada.

Avaluació continuada (pràctiques CUO): 35% de la nota


Per a aprovar l'assignatura Odontopediatría 3 és necessària una nota mínima de 5 sobre 10 en els tres apartats de l'assignatura per a poder realitzar la mitjana.

 

Bibliografia i recursos

-          Abanto J, Bönecker M, Pettorossi Imparato JC, Salete Nahás P. Correa M, Guedes Pinto AC. Odontopediatría. Evidencias científicas para la conducta clínica en bebés y preescolares. 1ª Edición (São Paulo); Quintessence Editora Ltda, 2019.

-          Andreasen JO. Lesiones dentarias traumáticas., Ed. Panamericana. Madrid, 1990.

-          Barberia E, Boj JR, Catala M, Garcia M, Mendoza A.  Odontopediatría, Ed. Masson. Barcelona, 1995.

-          Boj JR, Catalá M,  Mendoza A, Planells P, Cortés O. Odontopediatría. Bebés, niños y adolescentes. 1ª Edición (Ciudad de México); Odontología Books, 2019.

-           Mc.Donald R, Avery D. Odontología Pediátrica y del Adolescente. Ed. Mosby/Doyma Libros, 1995.  

-          Pinkham JR. Odontología pediátrica, Ed. Interamericana,1996.

-          Snawder KD. Manual de odontopediatría clínica.,Ed. Labor. Barcelona, 1995.

-          Articles seleccionats de les revistes Pediatric Dentistry, International Journal of Pediatric Dentistry, European Archives of Paediatric Dentistry, European Journal of Paediatric Dentistry, Journal of Clinical Pediatric Dentistry y Dental Traumatology.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 19/12/2022 A08 10:00h
 • E1 19/12/2022 A20 10:00h
 • E1 19/12/2022 A19 10:00h
 • E1 19/12/2022 A03 10:00h