Universitat Internacional de Catalunya

Traumatologia Dental

Traumatologia Dental
6
10017
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dimarts 8:30 a 10:00. Es recomana demanar cita previa via mail.

Dr.Jose Antonio Gonzalez jagonzalez@uic.es

Presentació

La traumatologia dental pretén ensenyar els conceptes bàsics i actuals de prevenció, diagnòstic i tractament de la patologia provocada pels traumatismes dentals.

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Cognoscitius:
 • Conèixer el diagnòstic, pronòstic i tractament de les fractures coronals.
 • Conèixer el diagnòstic, pronòstic i tractament de les fractures corono-radiculars.
 • Conèixer el diagnòstic, pronòstic i tractament de les fractures radiculars horitzontals.
 • Conèixer el diagnòstic, pronòstic i tractament de les luxacions dentals.
 • Conèixer el diagnòstic, pronòstic i tractament de les avulsions dentals.
 • Conèixer el diagnòstic, pronòstic i tractament de les reabsorcions dentals.
 • Conèixer el diagnòstic, pronòstic i tractament de les exposicions pulpars.
 • Conèixer el diagnòstic, pronòstic i tractament de les dents permanents que no han finalitzat el desenvolupament radicular.
 • Adoptar l'actitud terapèutica adequada davant les diferents entitats.
Sensitius i motors:
 • Planificar adequadament el tractament de a realitzar en traumatismes dentals.
 • Identificar el material i instrumental d'utilitat en traumatología dental.
 • Realitzar correctes ferulitzacions dentals. 
 • Obturar adequadament les diferents tipus de reabsorcions dentals. 
 • Realitzar un protector bucal personalitzat per a la práctica esportiva.
Afectius:
 • Desenvolupar la capacitat d'exposició en públic.
 • Desenvolupar la capacitat d'escriure treballs científics en el camp de l'endodòncia.
 • Desenvolupar la inquietud per la recerca i l'aprofundiment dels coneixements.

Competències

 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

 • L'alumne serà capaç de diagnosticar una infracció, fractura d'esmalt, fractura d'esmalt i dentina no complicada i fractura complicada.
 • L'alumne coneixerà el tractament d'una infracció, fractura d'esmalt, fractura d'esmalt i dentina no complicada i fractura complicada.
 • L'alumne sabrà el pronòstic d'una infracció, fractura d'esmalt, fractura d'esmalt i dentina no complicada i fractura complicada.
 • L'alumne serà capaç, de diagnosticar una fractura corono-radicular
 • L'alumne coneixerà, el tractament d'una fractura corono-radicular
 • L'alumne sabrà, el pronòstic d'una fractura corono-radicular
 • L'alumne serà capaç de diagnosticar una fractura radicular horitzontal
 • L'alumne coneixerà el tractament d'una fractura radicular horitzontal
 • L'alumne sabrà el pronòstic d'una fractura radicular horitzontal
 • L'alumne serà capaç de diagnosticar una concussió, subluxació, luxació extrusiva, luxació lateral i luxació intrusiva
 • L'alumne coneixerà el tractament d'una concussió, subluxació, luxació extrusiva, luxació lateral i luxació intrusiva
 • L'alumne sabrà el pronòstic d'una concussió, subluxació, luxació extrusiva, luxació lateral i luxació intrusiva.
 • L'alumne coneixerà el tractament i pronòstic d'una avulsió en funció del temps en sec de la dent
 • L'alumne coneixerà els diferents tipus de reabsorcions, el seu pronòstic i tractament
 • L'alumne coneixerà les aplicacions del CBCT en traumatologia
 • L'alumne coneixerà les indicacions i objectius d'una revascularització pulpar
 • L'alumne serà capaç de reconstruir una fractura coronal no complicada
 • L'alumne serà capaç de realitzar una apicorformació
 • L'alumne serà capaç de realitzar una ferulització semirígida
 • L'alumne serà capaç de realitzar una endodòncia d'una dent que presenta una reabsorció interna
 • 4.105 - Diagnosticar a un pacient que hagi patit un traumatisme dental
 • 4.106 - Tractar una urgència per traumatisme dentari
 • 4.107 - Establir un pla de tractament per a un pacient amb traumatisme dental
 • 4.108 - Realitzar consultes amb els especialistes necessaris per realitzar un tractament integral del pacient

Continguts

Teoria:
 • Fractures coronals
 • Fractures corono - radiculars
 • Fractures radiculars
 • Luxacions dentals
 • Avulsions
 • Reabsorcions dentals
 • CBCT en traumatologia
 • Endodòncia i traumatologia
 • Terapia en pulpa vital
 • Regeneració pulpar y tractament de les dents amb ápex inmadur
 • Traumatologia en dentició primària
 • Materials
 • Protectors bucals
 • Blanquejament intern
 • Casos clínics

Pràctiques:

 • Protectors bucals
 • Ferulització
 • Restauracions Classe IV
 • Apicofromacion
 • Restauracions amb pal fibra vidre
 • Obturació reabsorcions radicularsMetodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • CM: Es realitzaran classes magistrals on s'impartirà la teoria i es presentaran casos clínics.
 • SEM: En els seminaris l'alumne haurà de llegir quatre articles científics del Dental traumatology, Journal of Endodontics, International Endodontic Journal o l' Endodontic Topics per seminari. A l'alumne se li faran preguntes sobre aquests articles i es discutiran a classe.La realització dels seminaris es basarà en realitzar treballs o presentacions basant-se articles científics de truamtología. Els treballs hauran de ser enviats a la plataforma Moodle.
 • PC: En les pràctiques de laboratori l'alumne adquirirà la destresa per a realitzar els tractaments necessaris relacionats amb l'àmbit de la traumatologia dental.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Examen final teóric amb preguntes de resposta múltiple i / o preguntes curtes. En circumstàncies especials, i prèvia aprovació per part del professorat i secretaria acadèmica, l'alumne podrà sol·licitar un examen oral, davant d'un tribunal de dos o més professors. Un cop iniciada la classe no s'admetrà la entrada a l'aula.
 • Avaluació continuada de les práctiques i seminaris, complementada amb una prova d'avaluació final.
 • És imprescindible superar la teoria i la pràctica per aprovar l'assignatura.
 • Qualificació final: Suma ponderada de la qualificació de teoria i la de pràctica (70% examen teòric, 20% examen pràctic, 10% avaluació continuada pràctica i seminars)
 • L'assistència a les pràctiques i als seminaris és obligatòria. En cas de més de dues faltes a seminari o més de dues faltes a pràctiques es considerarà l'assignatura com no aprovada.
 • Seguint les directrius establertes a la Memòria de verificació, l'aprovat és a partir del 5
 • La nota final de l'assignatura es realitzarà fent mitja amb la nota de la clínica de l'alumne

 

Bibliografia i recursos

 • Pruebas de vitalidad- Jafarzadeh H, Abbott PV. Review of pulp sensibility tests. Part I: general information and thermal tests. International Endodontic Journal, 43, 738–762, 2010. 
 • Hidróxido de calcio en endodoncia y traumatología dental- Mohammadi Z, Dummer PMH. Properties and applications of calcium hydroxide in endodontics and dental traumatology. International Endodontic Journal, 44, 697–730, 2011. 
 • Decoronación- Cohenca N, Stabholz A. Decoronation – a conservative method to treat ankylosed teeth for preservation of alveolar ridge prior to permanent prosthetic reconstruction: literature review and case presentation,23, 87-94, 2007.
 • Ferulización- Kalher B, Heithersay G. An evidence-based appraisal of splinting luxated, avulsed and root-fractured teeth. Dental traumatology 2006; 24: 2-10
 • Reabsorción interna- Patel S, Riccuci D, Durak C, Franklin T. Internal root resorption: a review. Journal of Endodontics 2010;36:1107–1121. 
 • Reabsorción cervical invasiva- Heithersay GS. Invasive cervical resorption- Endodontic Topics 2004, 7, 73–92. 
 • Reparación y regeneración en endodoncia- Lin LM, Rosenberg PA. Repair and regeneration in endodontics. International Endodontic Journal, 44, 889–906, 2011.
 • Blanqueamiento interno- Plotino G, Buono L, Grande NM, Pameijer CH, Somma F Nonvital tooth bleaching: A review of the literature and clinical procedures. Journal of Endodontics, 34:394 – 407, 2008.
 

Material didàctic