Universitat Internacional de Catalunya

Estètica Dental

Estètica Dental
3
10021
5
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Professor responsable:

Dr. Joan Basilio Monné

Email  de contacte: jbasilio@uic.es. 

Presentació

En les últimes dècades s'ha presentat un considerable augment de la demanda per resoldre problemes d'estètica dental. Aquest augment ha anat acompanyat per grans avenços proporcionats per la indústria en el camp dels materials estètics com el composite, la ceràmica i els materials d'adhesió, així com els materials de blanquejament dental i altres més. Aquesta assignatura pretén aportar a l'odontòleg els coneixements suficients per poder diagnosticar els problemes estètics del pacient i conèixer les possibles solucions, així com tenir coneixements dels últims avanços quant a materials i mètodes de tractament.

Requisits previs

No hi ha requisits previs però es recomana haver superat les assignatures del tercer curs del grau d'Odontologia.

Objectius

Objectius Generals:

1. Conèixer els conceptes d'Estètica tant generals com facials i dentals.
2. Determinar les causes de les alteracions de l'estètica dental.
3. Realitzar les tècniques que porten al restabliment de l'estètica i la salut dental.

Objectius específics:

Aquests es divideixen en tres grans grups:

a. Objectius cognoscitius:
1. Conèixer els paràmetres de l'estètica dental i les línies facials i dentals que les determinen.
2. Conèixer els mètodes de diagnòstic i l'elaboració d'una història clínica, un pla de tractament i la seva presentació.
3. Conèixer els diferents tipus de materials estètics com el composite, la ceràmica i els materials d'adhesió, així com els últims avenços en la matèria.
4. Conèixer els diferents sistemes de recobriment coronari parcial i total.
5. Conèixer els diferents tipus de carilles estètiques i les seves indicacions.
6. Diagnosticar les causes de l'alteració del color i els seus tractaments.
7. Diagnosticar i tractar els problemes d'estètica dental des del punt de vista multidisciplinari relacionant-los amb l'ortodòncia, la pròtesi, la periodòncia i la implantologia.
b. Objectius sensitius i motors:
1. Realitzar tallats de diferents cavitats sobre dents endodonciades o models de resina.
2. Realitzar tallats per corones estètiques i incrustacions.
3. Realitzar el correctoaislamiento del camp operatori per a la cimentació adhesiva, de les incrustacions (inlay i onlay).
4. Col·locar i cimentar correctament les corones i incrustacions.
c. Objectius Afectius:
1. Desenvolupar la capacitat d'exposició en públic.
2. Desenvolupar la capacitat d'escriure treballs científics en el camp de l'estètica bucodental.
3. Desenvolupar la inquietud per la recerca i aprofundiment dels coneixements

Competències

 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 41 - Conèixer les ciències del comportament i la comunicació que faciliten la pràctica odontològica
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 45 - Aplicar els principis d'ergonomia a la feina odontològica, tant individualment com dins de l'equip de treball quan sigui apropiat, així com en els principis de prevenció de riscos laborals associats a la pràctica odontològica
 • 46 - Proporcionar un enfocament global de les cures orals i aplicar els principis de promoció de la salut i prevenció de les malalties bucodentàries
 • 47 - Educar i motivar els pacients en matèria de les malalties bucodentàries, controlar els hàbits bucals patogènics, instruir-los sobre una correcta higiene bucal, sobre mesures dietètiques i nutricionals i, en resum, sobre tots els mètodes de manteniment de la salut bucodental
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 86 - Tractar l'edentulisme tant parcial com total, inclosos el disseny biològic (característiques específiques de disseny), preparació dentària, obtenció de registres, proves clíniques i adaptació als pacients de pròtesis removibles parcials i completes, ponts senzills dentosuportats i pròtesis senzilles sobre implants, tant removibles com fixes, incloent-hi la «col·locació» i «posada en servei»

Resultats d'aprenentatge

1-Comprendre notablement les principis científics i biomèdiques en què es fonamenta l'Estètica Dental. .

2-Comprendre i reconèixer la percepció visual del color i forma dental, les seves proporcions i disposició tridimensional harmònica.

3-Conèixer les causes generals de les malalties o hàbits que poden produir tincions dentals, adquirint la capacitat de valorar quin serà el tractament corrector més idoni.

4-Apreciar l'avanç que impliquen les tècniques adhesives en l'odontologia estètica i restauradora.

5-Millorar en el maneig de les preparacions dentàries per tècniques restauradores tant directes com indirectes.

6-Conèixer els fonaments físics, químics dels diferents materials restauradors, juntament amb les seves característiques òptiques i de resistència estructural, incloent el concepte de materials biomimètics.

Continguts

 Tema 1. Introducció a l'estètica.
Tema 2. Paràmetres d'estètica facial.
Tema 3. Diagnòstic en estètica dental.
Tema 4. Estètica front anterior: color, forma, etc.
Tema 6. Emblanquiments dentals vitals.
Tema 7. Emblanquiments dentals no vitals.
Tema 8. Preparació de cavitats per incrustacions estètiques.
Tema 9. Recobriment coronari parcial: incrustacions estètiques.

Tema 10. L'estat actual de les porcellanes dentals.
Tema 11. Cimentació adhesiva.
Tema 12. Recobriment coronari total: Metall-Ceràmica i Corones i ponts de ceràmica. Tema 13. Reconstruccions anteriors mitjançant la tècnica d'estratificació en composite.
Tema 14. Carilles estètiques indirectes.
Tema 15. Relació d'estètica dental amb altres disciplines.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaÀrea Cognoscitiva: Es transmetran els conceptes teòrics de l'assignatura per mitjà de classes magistrals i lectures dirigides. Es duran a terme seminaris per ajudar els alumnes a interpretar les dades disponibles, de cara a fer adequadament el diagnòstic i la planificació del tractament.

Àrea Sensitiva i Motora: Es realitzaran pràctiques en les quals l'alumne exercitarà sobre dents exodonciados o models de resina fins a aconseguir l'habilitat manual necessària per executar les tècniques clíniques de l'estètica dental bàsica.

Àrea Afectiva: Els alumnes podran realitzar lectures no dirigides, assistir a conferències no obligatòries, mantenir contacte amb els professors i investigadors i realitzar un treball monogràfic de cara a adquirir la motivació adequada per mantenir i ampliar els coneixements, treballar en equip i col·laborar en el avanç de l'Odontologia general i en l'estètica bucodental en particular.

   

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer superar l'assignatura, haurà d'aprovar per separat cadascuna de les parts de què consta: teoria impartida en classes magistrals (CM), pràctiques realitzades en laboratori (LAB) i seminaris o mètode del cas (MC).

L'examen teòric podrà constar de preguntes curtes, preguntes tipus test i preguntes de desenvolupament. Per superar la part teòrica s'ha d'obtenir un mínim de 40 punts sobre 60 possibles.

L'avaluació final de l'assignatura s'efectuarà d'acord amb la suma global dels següents percentatges:
• 50% de la nota correspondrà a la puntuació de l'examen teòric
• 30% de la nota correspondrà a la puntuació de les pràctiques
• 20% de la nota correspondrà a la puntuació de MC.

Bibliografia i recursos

 • Bernard Touatí, Paul Miara , Dan Nathanson: Odontología estética y restauraciones cerámicas. Ed. Masson, 1999.
 • Rufenacht, C.R. Principles of Esthetic Integration. Ed. Quintessence.
 • García Barbero, J. Patología y Terapéutica dental. Ed. Síntesis S.A. 1997.
 • Barrancos Mooney, J. Operatoria Dental. Ed. Panamericana.
 • Garber D., Goldstein R . Porcelain & Composite. Inlay & Onlays. Ed. Quintessence.
 • Ubassy, G. Shape & Color, the Key to Succeful Ceramic Restoration. Ed. Quintessence.
 • Schmindseder, J. Color Atlas of Dental Medicine, Aesthetic Dentistry. Ed. Thieme 2000.
 • Dietschi, D. Restauraciones adhesivas no metálicas. Ed. Masson.
 • Pascal Magne, Esthetic analysis: a systematic approach to prosthetic treatment. Quintessence, 2004. Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition: A Biomimetic Approach. Quintessence, 2002
 • Mauro Fradeani, Esthetic analysis: a systematic approach to prosthetic treatment. Quintessence, 2004.
 • Lorenzo Vanini, Conservative Restoration of Anterior Teeth.ACME, 2007