Universitat Internacional de Catalunya

Implanto-Pròtesi

Implanto-Pròtesi
3
10024
5
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


L'atenció es realitzarà el dimecres al matí de 9 a 11, amb cita prèvia concertada per correu electrònic.

ofigueras@uic.es

Presentació

La implantologia ha suposat una revolució en l’àmbit de la pròtesi dental. Gràcies a l’èxit clínic i a la predictibilitat dels implants dentals els tractaments prostodòntics dels nostres pacients poden conjugar els conceptes i coneixements clàssics de rehabilitació oral, amb els nous conceptes de la implantologia. Aquests aspectes determinen la importància de la implantologia com a àrea de coneixement i treball dels nous odontólegs de la nostra societat.

Requisits previs

Haver superat les assignatures prostodoncia 1,2,3 i 4

Objectius

En l’assignatura Implantopròtesis es pretén fomentar l’estudi crític i reflexiu de la matèria d’implantologia, tant en la vessant quirúrgica com en la protètica, d’una manera integral.

Promoure l’estudi diagnòstic i el pla de tractament en una rehabilitació oral sobre implants.

Facilitar la formació i l’aplicació clínica de l’alumne en els diferents apartats de la rehabilitació oral sobre implants.

Competències

 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats

Resultats d'aprenentatge

138. Determinar els diferents paràmetres biològics necessaris per a la realització
d'una rehabilitació oral.
140. Aplicar els conceptes biomecànics que regeixen cada tipus de pròtesi odontològica.
141. Aconseguir el patró oclusiu més adequat per a cada pacient i cada tipus de
pròtesi odontològica.
142. Aplicar, quan estigui indicat, la tècnica del desgast selectiu en el pacient.
143. Realitzar la pissarra d'una pròtesi completa i parcial.
145. Determinar en el pacient edéntulo o parcialment endéntulo els paràmetres
biològics que caracteritzen les dents artificials i els s'ubiquen en l'espai. En
el cas de la pròtesi completa i parcial, també serà capaç de determinar els
paràmetres que caracteritzin la base protètica.
153. Prendre les impressions adequades per a cada un dels tipus de pròtesis
odontològiques; funcionals en pròtesi parcial removible, en cubeta tancada i
oberta en pròtesi implantològica, i les tècniques associades, com la retracció
gingival en la pròtesi fixa dentosuportada.
154. Realitzar l'adequat cimentat de les pròtesis fixes.
155. Dur a terme les diferents proves protètiques i presa de color, que es realitzar
durant la confecció de les diferents pròtesis.
156. Conèixer els diferents materials utilitzats per confeccionar les pròtesis
odontològiques i ser capaç d'indicar el més adequat per a cada cas.
157. Informar el pacient sobre les mesures de manteniment més adequades per
cada tipus de pròtesi odontològica.
158. Dur a terme els controls oportuns per a cada tipus de pròtesis per tal de
detectar i prevenir les complicacions més freqüents en cadascuna d'elles.
159. Valorar la necessitat d'ajust de les pròtesis removibles i dur a terme el
depassi oportú.
160. Realitzar les adequades prescripcions en el laboratori dental per a cada tipus de
pròtesis

Continguts

 1. Presentació. Encerats / guies radiològiques / quirúrgiques 
 2. Impressions 
 3. Pròtesis Provisional com a diagnòstic 
 4. pròtesis Provisional 
 5. Pilars i Cad-Cam a implantopròtesis 
 6. Cargolada / cimentada 
 7. Protesis total fixa o removible? 
 8. Com passar de pròtesi provisional a definitiva 
 9. Oclusió sobre implant i arcada curta 
 10. Nous materials rehabilitadors (MCM, fibra carboni). 
 11. Cad-Cam: realitat o ficció 
 12. Materials per a pròtesis implantosoportades 
 13. Proposta protocol de rehabilitació total 
 14. Hands On reconeixement pilars sobre implants 
 15. Càrrega immediata unitaris. Càrrega immediata pròtesi complertes 
 16. casos Clínics

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses Magistrals i Seminaris

Exposició casos clínics

Excercisis pràctics a Moodle

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaConstarà de trenta preguntes tipus test, amb 4 posibles respostes per pregunta i una sola solució. Cada resposta correcta sumarà un punt i cada resposta incorrecta sumarà 0 punts, no restant. Per superar la prova cal obtenir una puntuació mínima de 18 punts

Bibliografia i recursos

Cantó-Navés O, Medina-Gálvez R. Dando sentido a la prótesis implantológica. Editorial Quintessence 2019.

Misch CE. Prótesis dental sobre implantes. Madrid: Elseiver Mosby; 2006.

Branemark PI, Zarb GB, Albektsson T. Prótesis Tejido-integrada. Berlin. Quintesence books, 1987.

Davarpanah M, Martínez H, Kebir M, Tecucianu JF. London. Quintesence books, 2003.

Davarpanah M, Szmukler-Moncler S. Immediate loading of dental implants. Theory and clinical practice. Paris. Quintesence books, 2008.

Preti G. Prosthetic rehabilitation. London. Quintesence books, 2008.