Universitat Internacional de Catalunya

Professional English for Advertising I

Professional English for Advertising I
4
10047
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


El professor posa el seu correu electrònic a disposició dels alumnes : dmartinl@uic.es

Presentació

Aquesta assignatura està plantejada com una curs de suport gràfic i en paral·lel a l'assignatura de Projecte Final. 

Es treballaran les idees bàsiques a l'entorn del disseny gràfic. Conèixer les bases elementals de la comunicació a partir de la tipografia, la forma, la composició, el color, l'arquitectura de marca, etc. Però també, eines i trucs per tal de poder utilitzar de manera bàsica el programari d'Adobe per tal de dotar a l'alumne de competències bàsiques que li permetin desenvolupar-se amb seguretat i coneixement dins d'un projecte de disseny gràfic.

Mitjançant tutories individualitzades, es proporcionarà assessorament per a la part gràfica dels projectes finals.

Requisits previs

Nivell B2 d'anglés.

Nocions de comunicació gràfica.

Objectius

L'assignatura PEA(I) té com a objectiu principal capacitar l'alumne perquè pugui desenvolupar el seu futur treball professional en una empresa multinacional on l'idioma comú és l'anglès.

Competències

 • 04 - Capacitat d'acte avaluació i acte ordenació professional
 • 05 - Capacitat per aprendre autònomament
 • 06 - Capacitat d'actuar autònoma i responsablement
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 09 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 12 - Capacitat de produir texts orals i escrits
 • 13 - Capacitat de lectura
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 20 - Capacitat de concreció
 • 21 - Capacitat d'abstracció
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 97 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia sobre l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa
 • 98 - Manejar amb habilitat la terminologia de la llengua anglesa relacionada amb la Comunicació

Resultats d'aprenentatge

Al final del curs, els estudiants haurien de poder:
- Comprendre els processos bàsics de la comunicació gràfica.
- Elaborar anàlisi i diagnosi d'identitat de marca.
- Conèixer i utilitzar les funcions bàsiques de Photoshop, Illustrator i InDesign.

Continguts

Bon i mal disseny.
Gust estètic.
Disseny gràfic. Perfils.
 
Vector enfront de píxel.
Imatges i resolució.
Quan usar Photoshop, Illustrator, Indesign.
 
Física del color.
Llum / Pigment.
Síntesi additiva i sustractiva.
CMYK / RGB / HTML / Pantone / RAL
Paràmetres de color. To / Lluminositat / Saturació
Harmonies de color.
Semiòtica del color.
 
Semiòtica de la tipografia.
Anatomia de la lletra.
Classificació de la tipografia.
Consells sobre l'ús de la tipografia.
Traking i interlletratge.
Marques i manuals.
 
Teoria de la forma.
Percepció i lleis de la Gestalt.
Sintaxi de la imatge.
Composició.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAssignatura eminentment pràctica.

Consistirà en classes teòrico-pràctiques, seguides d'exercicis bàsics.

Seguiment i tutorització de la part gràfica de l'assignatura de Projecte Final.

L'anglès serà la llengua vehicular.

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monograficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 2
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 1

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExercicis parcials: 30%

Presentació final: 50%

Assistència, implicació i participació: 20%

 

En segona i altres convocatòries, s'haurà de presentar tot aquell exercici o pràctica suspès a convocatòries anteriors.

En el cas que se suspengui per manca d'assistència, implicació i participació, s'haurà d'entregar un exercici extra.

 

Una manca d'asistència/retard superior al 20% dels dies de classe (4 dies) implicarà la no acceptació de la pràctica final, amb el consegüent suspens de l'assignatura.

 

S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb el plagi.

 

Bibliografia i recursos

COLOR:

Albers, J. (1999). La interacción del color. Madrid: Alianza.

Hüppers, H. (2002). Atlas de los colores. Barcelona: Blume.


MARCA:

Capriotti, P. (2009) Branding corporativo.Fundamentos para la gestión estratégica dela Identidad corporativa. Santiago de Chile: Colección de Libros de la Empresa.

Disponible a: http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf

Capriotti, P. (2013) Planificación estratégica de la imagen corporativa.  Málaga: Instituto de Investigación en Relaciones Públicas.

Disponible a: http://www.bidireccional.net/Blog/PEIC_4ed.pdf

Maidens, Frank & Hui, Vivian (2016) Logo Design Guide. StudioFunction, Toronto.

Disponible a: https://studiofunction.com/logo-design-guide/LogoDesignGuide-StudioFunction.pdf

Mollerup (2013) Marks of Excellence: The History and Taxonomy of Trademarks. London: Phaidon Press.

Olins, W. (1999) Corporate identity: making business strategy visible through design. Harvard: Harvard Business School Press.

Roberts, K. (2004) Lovemarks: The Future Beyond Brands. New York: Power HouseBooks.

Roellig, L. (2001) “Designing Global Brands: Critical Lessons”. Design Management Journal.  12 (4) 40–45.

Disponible a: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1948-7169.2001.tb00563.x

Siegel+Gale (2015) Logos Now. A study on logo treatments and brand perceptions.  Siegel+Gale, New York.

Disponible a: http://simple.siegelgale.com/acton/fs/blocks/showLandingPage/a/9371/p/p-0013/t/page/fm/0

Way, C. J. & Koller, V. (2013) “Deliberate Conventional Metaphor in Images: The Case of Corporate Branding Discourse”. Metaphor and Symbol, 28 (3).

Disponible a: http://eprints.lancs.ac.uk/65762/

Wheeler, Alina (2013/2018) Designing Brand Identity. Hoboken: John Willey & Sons.

Disponible a: https://books.google.es/books/about/Designing_Brand_Identity.html?id=VLg6DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=en&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


FORMA, DISSENY, COMUNICACIÓ:

Dondis, D.A. (1990). La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili.

Maeda, J. (2008). Las leyes de la simplicidad. Barcelona: Gedisa.

McCandless, D. (2009). Information is beautiful. London: Collins.

Müller‐Brockmann, J. (1982). Sistemas de retículas. Barcelona: Gustavo Gili.

Munari, B. (1990). Diseño y comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili.

Rom, J. (2002). Els fonaments del disseny gràfic. Barcelona: Trípodos.


TIPOGRAFIA:

Blackwell, L. (2004).Tipografía del siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili.

Coles, S. (2012). The Anatomy of Type. New York: Harper Collins.

Highsmith, C. (2012). Inside Paragraphs: typographic fundamentals. Boston: The Font Bureau, Inc. 

Jardí, E. (2021). Cinquanta i tants consells sobre tipografia. Barcelona: Gustavo Gili.

Kane, J. (2005). Manual de tipografía. Barcelona: Gustavo Gili,.

Kunz, W. (2002). Tipografía: macro y microestética. Barcelona: Gustavo Gili.


SOFTWARE

Adobe (s/d) [on-line] Photoshop User Guide.

Disponible a: https://helpx.adobe.com/photoshop/user-guide.html

Adobe (s/d) [on-line] InDesign User Guide.

Disponible a: https://helpx.adobe.com/indesign/user-guide.html

Adobe (s/d) [on-line] Illustrator User Guide.

Disponible a: https://helpx.adobe.com/illustrator/user-guide.html

Adobe (s/d) [PDF] Adobe® Photoshop® CC Help.

Disponible a: https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/pdf/photoshop_reference.pdf

Adobe (s/d) [PDF] Adobe® InDesign® CC Help.

Disponible a: https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/pdf/indesign_reference.pdf

Adobe (s/d) [PDF] Adobe® Illustrator® CC Help.

Disponible a: https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/pdf/illustrator_reference.pdf

 

WEBSITES

http://www.identityworks.com/

http://www.identityworks.com/forum/

http://www.underconsideration.com/

http://www.underconsideration.com/brandnew/

http://www.underconsideration.com/speakup/