Universitat Internacional de Catalunya

Producció i Realització Radiofònica

Producció i Realització Radiofònica
6
10077
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat

Presentació

L'oferta radiofònica i d’audio actualment s'estructura a partir d'unitats de sentit que anomenem programes o podcasts. En el context de les diferents assignatures de ràdio de la Facultat, "Producció i realització de ràdio" suposa una aproximació a la tipologia de programes de ràdio, amb una aprofundiment teòric i pràctic en els espais més presents a la ràdio actual i en la generació de continguts d’audio.

 

Requisits previs

Cap.

Objectius

Preparar els estudiants per formar part d’un equip humà generador dels continguts propis d’una emissora de ràdio en els seus diferents formats. Han d’assolir, doncs, competències en la redacció i producció d’informatius, i en la producció i guionatge de programes. Les principals habilitats que han d’assolir els estudiants són la redacció de textos en llenguatge periodístic radiofònic, les rutines de producció pròpies del mitjà i la locució de textos en un llenguatge formal estàndard. Es fomenta una reflexió crítica sobre la professió periodística i el paper d’aquesta a la societat, combinada alhora amb una visió panoràmica dels principals mitjans radiofònics.

 

 

Competències

 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 14 CE - Capacitat de planificar recursos tècnics i humans
 • 20 CE - Capacitat de planificar i executar projectes periodístics
 • 27 CE - Capacitat per entendre i treballar amb els diferents agents de la professió periodística
 • 28 CE - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques de producció i edició de premsa, ràdio, televisió i Internet
 • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
 • 30 CE - Capacitat per entendre i aplicar les diferents fases de creació i realització d'un programa televisiu o de ràdio
 • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic

Resultats d'aprenentatge

 • Treballaran amb naturalitat i professionalitat en un estudi de ràdio.
 • Manejaran amb soltesa el programari d'edició d'àudio.
 • Dominaran els recursos per a la posada en marxa d'un programa de ràdio.
 • Podran dissenyar programes de ràdio d'acord amb una tipologia i en coherència amb la realitat estructural del sector.

Continguts

Part teòrica 

 1. El sector radiofònic i de l’audio. Emissores públiques i privades. La ràdio generalista i l’especialitzada.
 2. El sector radiofònic i de l’audio. Organització i funcionament d’una emissora de ràdio. Les rutines productives. Nous projectes d’audio: els podcasts.
 3. L’entrevista. Característiques, tipologia, fases per a la seva producció i realització.
 4. El reportatge. Les claus i els element que els composen.
 5. L’escaleta del programa, la pauta i el guió. Anàlisi de les escaletes de magazines. Anàlisi de guions de programes. La pauta.
 6. El Magazín. Característiques bàsiques.   
 7. Els podcasts. Producció de projectes asíncrons.
 8. El Llibre d’estil. El manual d’estil propi i específic. Com elaborem i tractem la informació, les fonts informatives o la perspectiva de gènere.

 

1- Radiografia de la veu.

2- Gimnàstiques de locució.

3- Sintonia-veu-sintonia la base màgica de tot.

4- Un programa. Acoblament de petites peces.

5- La realització radiofònica. El joc de la música.

6- La narració, la locució en moviment i la capacitat descriptiva.

7- L’entrevista i el seus secrets

8- La necessària provisió de la improvització.

9- L’Escaleta, un story –board permanent

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 
ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,8
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0,8
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc.
0,6
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social).
2,4
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1,4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura la valorarà un tribunal de professionals amb un projecte final. Es valorarà la realització, producció, redacció i guio, la innovació, la locució i el projecte.

En segona i posteriors convocatòries caldrà pactar amb els professors com desenvolupar el projecte.

Bibliografia i recursos

Al llarg del curs, el professor facilitarà als alumnes les lectures recomanades per a cadascun dels punts del temari, que seran complementàries del treball teòric i pràctic desenvolupat a classe.