Universitat Internacional de Catalunya

Llengua Anglesa a l'aula

Llengua Anglesa a l'aula
6
10112
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Cita prèvia

Xavier Oliva

xoliva@uic.es

 

 

Presentació

Aquest curs es centra en: a) reforçar les habilitats en anglès requerides per als estudiants matriculats en el grau menor en anglès, b) introduir els estudiants en anglès i habilitats acadèmiques i c) introduir els estudiants en idees i activitats docents pràctiques per a l'aula.

Requisits previs

És altament recomanable que els alumnes tinguin un nivell d’anglès B2 (segons el Marc Comú Europeu de Referència per les llengües) abans de l’inici del curs.

Objectius

 • Millorar les capacitats dels alumnes per estudiar i comunicar-se efectivament en anglès.
 • Preparar els alumnes a ensenyar l'anglès com a Llengua Estrangera.
 • Preparar els alumnes al TFG en anglès.
 • Familiaritzar els alumnes amb el vocabulari i expressions relacionades amb els àmbits de l'educació i les ciències socials.

En acabar aquest curs, els alumnes haurien de ser capaços de:

 • Llegir i discutir textos acadèmics de forma individual i en grup.
 • Escoltar i discutir conferències, presentacions, entrevistes, etc.
 • Escriure un treball acadèmic
 • Reconèixer i utilitzar la gramàtica acadèmica.
 • Desenvolupar i utilitzar recursos d’aprenentatge autònoms.
 • Utilitzar un llenguatge d’ensenyament adequat a l’aula

Competències

 • CEM-43 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
 • CEM-44 - Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita.
 • CEM-46 - Comprendre el pas de l'oralitat a l'escriptura i conèixer els diferents registres i usos de la llengua.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 • Posseeix una competència comunicativa (fonètica, fonològica, gramatical i pragmàtica) de la llengua anglesa. 
 • Posseeix un domini de la llengua anglesa que li permet donar i rebre classes en aquest idioma.  
 • Sap adaptar la seva competència oral i escrita de la llengua anglesa a les necessitats dels seus futurs alumnes.  
 • S’ajuda del llenguatge corporal i la dramatització per transmetre amb eficàcia missatges orals en llengua anglesa.  
 • Coneix tècniques per fomentar la interacció a l'aula de llengua anglesa per aconseguir una bona col·laboració amb i entre l’alumnat.  
 • Coneix les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'ensenyament de llengües primeres i consecutives.  
 • Coneix les principals corrents didàctiques i les tècniques d'avaluació de l'ensenyament de llengües estrangeres i la seva aplicació a l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells. 
 • Dissenya unitats de programació de forma creativa promovent processos d'ensenyament-aprenentatge que facilitin l'atenció a la diversitat de l'alumnat a l'aula de llengua anglesa.  
 • Coneix els recursos metodològics més eficaços en l'ensenyament d'una llengua estrangera.  
 • Reflexiona sobre el procés d'aprenentatge escolar i les característiques dels seus alumnes per poder millorar la seva competència com a mestre de llengua estrangera.  
 • Coneix els principis bàsics i la complexitat de l'ensenyament de continguts escolars a través de l'anglès.  
 • Posseeix recursos per adaptar la llengua anglesa a les necessitats didàctiques d'altres assignatures i els aplica amb orientació a la qualitat.  
 • Sap aplicar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera.  
 • Té habilitats per fomentar la comunicació en anglès, com a llengua vehicular, aconseguint una bona col·laboració amb i entre diferents professionals de l'entorn escolar.  
 • Sap aplicar les referències culturals dels països de parla anglesa a l'ensenyament de la llengua estrangera.  
 • Utilitza les diferents manifestacions culturals dels països angloparlants per fomentar el respecte cap a altres cultures.  
 • Analitza críticament la seva actuació professional per prendre consciència de la seva influència en els alumnes i així millorar la seva competència com a mestre d'anglès.  
 • Valora la relació personal amb cada estudiant i el seu entorn com a factor de qualitat de l'educació.

Continguts

1. Ensenyar anglès a nens: llenguatge i enfocament pràctic.

2. Anglès acadèmic per a l'educació

    3.1 Com llegir treballs acadèmics

    3.2. Com escriure un treball acadèmic

    3.3. Habilitats bàsiques d'investigació.

    3.4 Referències

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat formativa

Metodologia

Classes teòriques (CT)

Mètode expositiu / lliçó magistral (LM)

Classes pràctiques (CP)

Resolució d'exercicis i problemes (REP)

Aprenentatge basat en problemes (ABP)

Estudi i treball en grup (ETG)

Aprenentatge cooperatiu (AC)

Aprenentatge orientat a projectes (AOP)

Classes teòriques en linea

Mètode expositiu / lliçó magistral (LM)

Classes pràctiques en linea

Resolució d'exercicis i problemes (REP)

Aprenentatge basat en problemes (ABP)

Estudi i treball en grup en linea

Aprenentatge cooperatiu (AC)

Aprenentatge orientat a projectes (AOP)

Estudi i treball individual / autònom (ETI)

Aprenentatge orientat a projectes (AOP)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Creació materials - 40% 
 • Projecte  academic paper- 20%
 • Article acadèmic 40%

Bibliografia i recursos

Baş, G. (2011). Investigating the effects of project-based learning on students’ academic achievement and attitudes towards English lesson. The online journal of New Horizons in Education1(4).

De Chazal, E., & McCarter, S. (2012). Oxford EAP: A Course in English for Academic Purposes. Upper Intermediate, B2. Oxford University Press.

Garton, S., Copland, F., & Burns, A. (2011). Investigating global practices in teaching English to young learners. ELT Research papers11(1), 1-24.

Hyland, K. (2016). General and specific EAP. In The Routledge handbook of English for academic purposes (pp. 41-53). Routledge.

Kersten, K., & Rohde, A. (2013). Teaching English to young learners. Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts, 107.

Nunan, D. (2010). Teaching English to young learners. Anaheim University.

Out, O. U. T. (2002). Using games in teaching English to young learners. Internet TESL Journal8(8).

Poonpon, K. (2017). Enhancing English skills through project-based learning. The English Teacher, 10.

Shin, J. K. (2006). Ten Helpful Ideas for Teaching English to Young Learners. In English Teaching Forum (Vol. 44, No. 2, p. 2). US Department of State. Bureau of Educational and Cultural Affairs, Office of English Language Programs, SA-5, 2200 C Street NW 4th Floor, Washington, DC 20037.