Universitat Internacional de Catalunya

Direcció Estratègica

Direcció Estratègica
6
10297
4
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Prèvia per correu electrònic a:

Marta Mas: mmas@uic.es

Carlos Reycarlosrey@uic.es

Presentació

En aquest curs es presenten els conceptes, els models i els paradigmes principals de la direcció estratègica. A més, s’ofereix als alumnes els coneixements bàsics, tant teòrics com pràctics, per utilitzar diferents eines per a l’anàlisi, el disseny, la implantació i el control de l’estratègia per així, en un futur, poder prendre millors decisions.

Requisits previs

No hi ha requeriments previs.

Objectius

 • Assolir una comprensió general del concepte d’estratègia i les seves teories principals.
 • Conèixer les tècniques i tendències principals en la disciplina de la direcció estratègica.
 • Treballar indistintament amb materials en anglès i castellà.
 • Ser capaços de presentar les idees en públic, de manera convincent.

Competències

 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 38 - Tenir capacitat per relacionar les principals variables, formals i informals, que determinen el comportament humà en una organització.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

 • • L'alumne serà capaç d'explicar i definir el concepte d'estratègia i els principals tipus i teories relacionades.
  • L'alumne serà capaç d'aplicar les principals tècniques i sobre l'anàlisi estratègica (tant a nivell intern com extern) en una empresa.
  • L'alumne serà capaç d'extreure la informació rellevant de l'empresa per a identificar i analitzar les diferents fonts d'avantatges competitius.
  • L'alumne serà capaç d'enunciar i avaluar els diferents tipus de formulació de l'estratègia.
  • L'alumne serà capaç explicar i posar en pràctica els elements del procés d'implantació de l'estratègia en les empreses.

Continguts

1. Introducció

1.1. Concepte d’estratègia.

1.2. Reptes i elements clau de la direcció estratègica.

1.4. Estratègies deliberada i emergents.

1.5. Tipus d’estratègia: disseny, cognitives i institucionals.

1.6. Procés de direcció estratègica.

 

2. Anàlisi estratègica

2.1. Anàlisi externa (PESTEL, DAFO, model de M. Porter).

2.2. Anàlisi interna (Recursos i capacitats, perspectiva institucional).

 

3. Anàlisi de l’avantatge competitiu

3.1. Fonts de l’avantatge competitiu.

3.2. Avantatge en costos.

3.3. Avantatge en diferenciació.

3.4. Avantatge competitiu i evolució del sector.

 

4. L’elecció de l’estratègia

4.1. Estratègia en l’àmbit corporatiu i internacional.

4.2. Direccions i mètodes de desenvolupament.

 

5. L’estratègia en acció

5.1. Organitzar-se per arribar a l’èxit.

5.2. Desenvolupament d’estratègies de disseny, cognitives i institucionals.

5.3. Lideratge i comunicació de l'estrategia

5.4. Gestió del canvi estratègic.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • Classes magistrals
 • Metodologia del cas
 • Estudi d'articles
 • Projecte COIL
 • Simulador empresarial

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final ve donada pel següent càlcul:

 

Nota Final=    40% Examen escrit (parcial & final) +

20% Treball COIL (informe, presentació oral & autovaloració)

15% Article (resumen & test)  +

15% Informe del cas & discusió a classe (nota Prof. Carlos Rey)+

10% Simulador empresarial

 

En cas de suspendre l'assignatura a primera convocatòria, la nota de l'examen de recuperació tindrà un pes del 70% i la nota de l'avaluació continuada obtinguda un 30%. La nota màxima a segona convocatòria és d'un 7.

 

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Grant, R.M. “Dirección estratégica. Conceptos, Técnicas y Aplicaciones”. Thomson-Civitas, Madrid, 2006 (quinta edición).

 Johnson, G.; Scholes, K., Whittington, R. “Dirección estratégica”. Pearson. Madrid, 2006 (séptima edición)

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Bruch, H., Ghoshal. S.(2004) A bias for action. Harvard Business School Press.

Gunther McGrath, R. (2013) The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving as Fast as Your Business Harvard Business review press.

Hitt, M.A., Ireland, R.D., Hoskisson, R.E. (2010). Strategic Management: Concepts: Competitiveness and Globalization. South-Western College Pub, 9th ed.

Johnson, G., Langley, A., Melin, L., Whittington R. (2007). Strategy as Practice: Research Directions and Resources. Cambridge University Press.

Moss Kanter, R. (2009). SuperCorp: How Vanguard Companies Create Innovation, Profits, Growth, and Social Good. Crown Business.

 Osterwalder, A. (2010) Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley.

Ricart, J.E., Llopis, J. y Pastoriza, E. (2012) Qué hacen los buenos directivos. Deusto, Barcelona.

Rumelt, R. (2011) Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why It Matters. Crown Business.

Teece, D. J. (2009) Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth. Oxford University Press, USA.