Universitat Internacional de Catalunya

Comptabilitat 1

Comptabilitat 1
9
10304
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en castellà.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Les tutories s’han de sol·licitar per correu electrònic: eribas@uic.es

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


La primera part de l’assignatura és la introducció a la comptabilitat i esdevé bàsica per comprendre la ciència comptable i el domini de la seva metodologia i procediments. Més enllà de la normativa comptable, que pot anar variant en el temps i segons cada país, existeixen unes normes i principis que es mantenen invariables. Aquests seran l’objecte d’estudi en aquesta assignatura que establirà els fonaments per comprendre les altres assignatures de comptabilitat que es cursaran posteriorment. Una vegada s’hagin estudiat els fonaments, la metodologia i els procediments comptables, la segona part de l’assignatura consisteix en l’estudi de la normativa comptable vigent, el PGC 2007. La vigència d’aquest pla és molt recent i estudiarem a fons el contingut i, especialment, el registre comptable de totes les operacions que apareixen en el desenvolupament de l’activitat empresarial.


Requisits previs

No són necessaris coneixements previs de comptabilitat.

Objectius

 • Conèixer els principis fonamentals de la comptabilitat, comprendre la metodologia comptable i dominar les tècniques i eines comptables.
 • Comptabilitzar les transaccions econòmiques bàsiques que duu a terme una unitat econòmica.
 • Conèixer les normes comptables que fan referència a la comptabilització dels fets econòmics de l’empresa i la seva repercussió en el balanç i el compte de resultats.
 • Conèixer de manera exhaustiva el Pla general de comptabilitat 2007. 
 • Desenvolupar el cicle comptable.
 • Elaborar i interpretar els estats financers bàsics: balanç de situació i compte de resultats

Competències

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 02 - Conèixer, interpretar i aplicar la normativa comptable actual.
 • 03 - Seleccionar i aplicar adequadament les alternatives comptables permeses.
 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
 • 06 - Conèixer i saber aplicar les principals polítiques d'estructura de capital i d'administració de l'actiu.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne serà capaç de fer el següent:

 • Aplicar els conceptes relacionats amb la comptabilitat.
 • Utilitzar eines informàtiques relacionades amb les activitats pròpies de l’àrea.
 • Realitzar un treball de manera autònoma i de gestionar bé el temps.
 • Realitzar un treball específic sobre aspectes comptables i de presentar-lo de manera clara i comprensible.
 • Realitzar anàlisis comptables i financers de la informació disponible i utilitzar-lo en la presa de decisions.
 • Comprendre i estar predisposat a respectar les normes pròpies de la professió.

Continguts

Tema 1. Comptabilitat i sistemes d’informació
L’entorn econòmic i la necessitat d’informació. Concepte de comptabilitat. Usuaris de la informació comptable. Sistemes d’informació comptable. Requisits de la informació comptable. Divisió de la comptabilitat.

Tema 2. El balanç: estructura econòmica i financera de l’empresa
La riquesa o el patrimoni de l’empresa: variacions. Actius i passius. El balanç de situació com a expressió de l’equilibri patrimonial.

Tema 3. Metodologia i instruments de representació comptable
El mètode comptable: principi de dualitat. Mesura i valoració comptable. Instruments de representació: el compte i els llibres de comptabilitat.

Tema 4. Estudi comptable bàsic de les transaccions econòmiques principals: 

4.1. Actiu fix: adquisició, depreciació i baixa.

4.2. Existències, creditors i deutors comercials. 

4.3. Creditors i deutors no comercials. Actius i passius financers.

4.4. Patrimoni net.

4.5. Ingressos i despeses: el resultat.

Tema 5. El compte de resultats

Estructura del compte de resultats. Tipus de resultat.  

Tema 6. El cicle comptable
Concepte i fases del cicle comptable. Obertura. Desenvolupament. Conclusió. Determinació del resultat de l’exercici. Tancament de comptes. Elaboració dels estats comptables.

Tema 7. Normativa legal de comptabilitat: PGC 2007
La regulació comptable internacional: NIC. La regulació legal de la comptabilitat a Espanya. El Pla general de comptabilitat espanyol: marc conceptual.

Tema 8. Immobilitzat material, inversions immobiliàries i actius corrents mantinguts per la venda

Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 9. Immobilitzat intangible i arrendaments. Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 10. Instrument financers: actius financers i passius financers. Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 11. Existències. Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 12. Ingressos, compres i altres despeses d’explotació. Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 13. Patrimoni net. Subvencions. Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 14. Provisions i contingències. Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)- Els alumnes disposaran del material necessari per fer el seguiment de l'assignatura. El material estarà penjat a la plataforma moodle.

- Classes magistrals per introduïr el contingut i els objectius de cadascun del temes. Tots els alumnes, tant si estan a l'aula com si estan a casa les podran seguir de forma simultània. 

- Aprenentage basat en problemes. Es plantejaran caso pràctics que els alumnes hauran de treballar individualment o en grups de treball.

- Resolució de problemes i casos per part dels alumnes que estan a l'aula fomentant una metodologia activa i participativa. Els alumnes "no presencials" podran participar via fòrum tant per resoldre dubtes com per proposar solucions. 

- Realització de questionaris online per la consolidació dels continguts de cada tema.

- Utilització de la plataforma ODOO. Es tracta d'un programa de comptabilitat online que permet l'aprenentatge de la comptabilitat informatitzada.

- Realització durant el curs d'un treball que caldrà presentar al finalitzar les sessions lectives.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)La nota obtinguda a l'assignatura es calcularà atenent a les següents ponderacions:
 • Examen parcial: 20%.
 • Examen final: 40%.
 • Presentació dels exercicis i participació durant el curs: 15% (no recuperable).
 • Treball a la plataforma ODOO: 10% (no recuperable)
 • Presentació obligatòria del treball final: 15% (no recuperable).
  Important:

És obligatori obtenir una mitjana igual o superior a 5 als exàmens per tal de fer la mitjana amb la resta dels elements de l'avaluació.

És obligatòria la presentació del treball final per superar l'assignatura.

 

Bibliografia i recursos

 • AMAT, Oriol et al. "NUEVO PGC Y PGC PYMES: UN ANÁLISIS PRÁCTICO Y A FONDO".Bresca Editorial, S.L, 2008.
 • HORNGREN, SUNDEM, ELLIOTT and PHILBRICK. "INTRODUCTION TO FINANCIAL ACCOUNTING. Prentice Hall. 9th Edition. 2006.
 • MALLO, Carlos; PULIDO, Antonio. CONTABILIDAD FINANCIERA: Un enfoque actual. Ed.Paraninfo, 2008.
 • MONLLAU, Teresa “Manual pràctic de comptabilitat financera. Aspectes teòrics i pràctics del PGC 2007”. Col·lecció manuals ACCID, Barcelona, 2011.
 • MUÑOZ MERCHANTE, Ángel. " FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD". Editorial universitaria Ramón Areces, 2008.
 • MUÑOZ MERCHANTE, Ángel. " PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD". Editorial universitaria Ramón Areces, 2008.
 • Nuevo Plan General Contable: 205 supuestos prácticos. Ediciones Francis Lefebre, S.A, 2007.
 • Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, per el qual s'aproba el Pla General de Comptabilitat.
 • Soldevila, P., Oliveras, E., i Begur, Ll. “Contabilidad General con el nuevo PGC. ACCID-Profit. Barcelona, 2009.
 • STICKNEY, WEIL, SHIPPER and FRANCIS. "FINANCIAL ACCOUNTING. AN INTRODUCTION TO CONCEPTS, METHODS AND ISSUES". South-Western Cengage Learning. 13th Edition. 2010.