Universitat Internacional de Catalunya

Dret Processal Penal 2

Dret Processal Penal 2
2
10415
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Per les circumstàncies sanitàries actuals, els estudiants poden concretar una tutoria virtual a través del següent correu electrònic: scorominas@uic.es.

Presentació

Una vegada estudiats els principis que regeixen el procés penal, els drets fonamentals de la part acusada i la fase preliminar en l'assignatura Dret Processal Penal 1, la fase de judici oral es converteix en l'objecte principal d'estudi en aquesta segona part de l'assignatura.


El punt de partida és l'anomenada "fase intermèdia", moment en el que l'estudiant es convertirà en el lletrat de les parts acusadores i acusada en la fase de judici oral: des de la petició d'obertura de la fase de judici oral o el sobreseïment i els respectius escrits d'acusació, fins a la proposició de prova i l'exposició dels informes finals.


Per descomptat, també estudiarem els recursos, l'execució i les especialitats processals d'altres processos penals, més enllà dels tres per excel·lència.

Requisits previs

Haver cursat prèviament Dret Processal Penal 1.

Objectius

(i) Adquirir soltesa en litigació penal.

(ii) Dominar tots els llits procedimentals penals.

(iii) Trobar-se en disposició l'alumne de prestar un servei jurídic de qualitat i eficient als seus clients en matèria penal.

Competències

 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 04 - Cuidar els estàndards de pulcritud i qualitat formal en la presentació de documents
 • 06 - Adquirir habilitats en la presa de decisions
 • 11 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom
 • 15 - Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics
 • 17 - Comprendre i conèixer les principals institucions públiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt
 • 19 - Desenvolupar la capacitat de redactar escrits jurídics
 • 20 - Conèixer els aspectes bàsics de l'argumentació jurídica
 • 22 - Ser capaç d'identificar i interpretar la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 25 - Adquirir habilitats per a l'accionament processal: redacció d'escrits, concreció de pretensions, utilització de formularis, etc.
 • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova
 • 29 - Ser capaç de reunir i interpretar documentació econòmica

Resultats d'aprenentatge

1. L'alumne dominarà el procés penal, des d'un punt de vista pràctic.

2. Podrà desembolicar-se sense problemes en qualsevol tipus de procediment penal.

3. Haurà perfeccionat les seves habilitats en la comunicació oral i escrita.

4. Haurà perfeccionat les seves competències processals.

5. Haurà adquirit bons hàbits de netedat en la presentació personal i de documents.

Continguts

El temari de l'assignatura és el següent:

TEMA 1.- La fase intermèdia. El sobreseïment. Escrits d’acusació i defensa. Qualificacions de les parts. Auto d’apertura de la fase de judici oral.

 TEMA 2.- El judici oral (I). Actuacions inicials: articles de previ pronunciament o qüestions prèvies. Les qualificacions de les parts. La conformitat de l’acusat.

 TEMA 3.- El juicio oral (II). La vista.

TEMA 4.- Finalització del procés i cosa jutjada.

TEMA 5.- Els recursos.

TEMA 6.- La sentència.

TEMA 7.- Especialitat del procediment abreujat i del procediment per delictes lleus. 

TEMA 8.- Procediment per a l’enjudiciament ràpid i el procediment per acceptació de decret. 

TEMA 9.- Procediment davant del Tribunal Jurat. Procediment de responsabilitat del menor. Procediment contra senadors i diputats a les Corts. Procediment contra jutges i magistrats i fiscals. Procediment pel delictes d’injúria i calumnia contra particulars. 

TEMA 10.- Procediments amb especialitats, processos supranacionals i procediment davant la Cort penal Internacional.

TEMA 11.- Costes i execució.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia docent de l'assignatura consistirà, en primer lloc, en classes expositives en les que es requerirà una participació activa constant de l'alumnat amb l'únic objectiu que cada sessió esdevingui clau per a l'aprenentatge dels continguts de l'assignatura i el desenvolupament de competències d'expressió oral i argumentació jurídica. Per aquest precís motiu, el professor donarà un feedback individual a l'estudiant després de cada classe i, en especial, després de les activitats d'avaluació per tal de detectar problemes en el procés d’aprenentatge i que l'estudiant pugui corregir-los.

A més, el professor utilitzarà casos pràctics reals i d'actualitat a la majoria de classes per tal que l'estudiant adquireixi habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions a partir de l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial vigent.

Com a complement formatiu imprescindible, l'estudiant haurà de participar en les activitats formatives que el professor proposarà al Moodle per cada tema amb la finalitat de treballar i adquirir aquelles competències relacionades amb l'expressió escrita i l'aprenentatge autònom en el marc del procés penal. 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
15 17
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
03 06 22 23 24 25 26
Activitats fora de l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
26
Estudi independent de l'alumne
11 17 24
Treballs individuals i en grup
04 15 22 24

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula

El sistema d'avaluacio sara continuat  en base als següents térmes:

 

1. Exámenes: Habrá un examen final obligatorio, que será liberatorio.  Supondrá el 60% de la nota final de la asignatura.

 

2. Evaluación continua:

a)  Asistencia y participación en las clases: representa el 10% de la nota final de la asignatura.

La asistencia es el primer paso para la adquisición de un conocimiento del Derecho Procesal aplicado al día a día que se los alumnos se encontrarán en su futuro laboral. Ahora bien, debe ser una asistencia activa, por lo que, en aras a garantizar una evaluación realmente continua y adecuada al Plan de Bolonia, la actitud activa del estudiante en clase resulta imprescindible: se espera puntualidad, actitud participativa, colaborativa, abierta, inclusiva y de discusión entre todos los estudiantes para maximizar el aprendizaje de esta asignatura. 

b) Actividades prácticas que consistirán principalmente en análisis de querellas, atestados policiales, sentencias, comentarios a las mismas, debates jurídicos sobre distintas cuestiones tratadas en clase, exposiciones orales, escritos de acusación y defensa, simulación juicios orales, etc. Estas actividades representarán el 30% de la nota final de la asignatura.

Segunda convocatoria:

En la segunda convocatoria, el examen computará un 70 % de la nota final de la misma. La estructura del examen será idéntica a la del examen final. El 30 % de la nota final corresponderá a la nota de la evaluación continua indicada en el apartado anterior.

 
.

 

Bibliografia i recursos

El punt de partida per l'estudi d'aquesta signatura és la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECRIM) - tinguin en compte que aquesta haurà d'estar actualitzada a la data en què s'imparteixi l'assignatura. 

Amb la finalitat de sistematitzar el contingut de la citada, es recomanen els següents manuals:

ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho procesal penal, Marcial Pons, Madrid, 13ª edició, 2021.

MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal, Tirant lo Blanch, València, 27ª edició, 2019.

FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI, Derecho procesal penal, materiales para el estudio. Edición digital copyleft.

Per a la realització dels casos pràctics, l'estudiant haurà d'haver fet us de les bases de dades que té a la seva disposició a la biblioteca digital de la Universitat.