Universitat Internacional de Catalunya

Memòria Fi de Grau

Memòria Fi de Grau
3
10466
5
Primer semestre
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els alumnes que vulguin parlar amb els professors poden quedar després de la classe o via correu electrònic

Profesor titular y coordinador: Oscar Salomó Coll

                    oscarsalomo@uic.es

dia de visita: dimarts  tarde de 16 a 19 amb cita previa

lloc: CUO 5 (IMOS)

Presentació

L'assignatura Memòria Fi de Grau ha de proporcionar a l'alumne l'experiència i coneixements necessaris per poder dur a terme el protocol d'un estudi de recerca basat en l'evidència

Requisits previs

 Es recorda a l' alumne que per a poder realitzar l' Exposició del treball de fi de grau, haurà de tenir aprovades totes les assignatures dels tres primers cursos i el 80% de les assignatures de quart curs. Tanmateix caldrà tenir aprovada la Memòria de fi de grau.

Objectius

Que l'alumne al final del Grau, sigui capaç de plasmar els coneixements adquirits durant el Grau sobre un tema determinat, aprofundint en ell basant-se en l'evidència científica, mitjançant el desenvolupament d'un treball de recerca, tutoritzat dins de les Línies Bàsiques de Recerca proposades.

Competències

 • 01 - Conèixer els elements essencials de la professió de dentista, incloent-hi els principis ètics i les responsabilitats legals
 • 02 - Comprendre la importància de tals principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, amb atenció especial al secret professional
 • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 04 - Comprendre i reconèixer els aspectes socials i psicològics rellevants en el tractament de pacients
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 06 - Comprendre la importància de desenvolupar una pràctica professional que respecti l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 10 - Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar els estudiants en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència
 • 11 - Comprendre les ciències biomèdiques bàsiques en les quals es fonamenta l'Odontologia per assegurar una correcta assistència bucodentària
 • 12 - Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal de l'aparell estomatognàtic, a nivell molecular, cel·lular, tissular i orgànic, en les diferents etapes de la vida
 • 13 - Comprendre i reconèixer les ciències dels biomaterials essencials per a la pràctica odontològica així com el maneig immediat de les possibles al·lèrgies a aquests
 • 14 - Conèixer els processos generals de la malaltia, entre els quals s'inclouen la infecció, la inflamació, les alteracions del sistema immunitari, la degeneració, la neoplàsia, les alteracions metabòliques i els desordres genètics
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 16 - Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia dels fàrmacs i altres intervencions terapèutiques, coneixent-ne les contraindicacions, interaccions, efectes sistèmics i interaccions sobre altres òrgans, basant-se en l'evidència científica disponible
 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 18 - Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • 19 - Conèixer el mètode científic i tenir capacitat crítica per valorar els coneixements establerts i la informació nova. Ser capaç de formular hipòtesis, recol·lectar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 29 - Reconèixer els determinants de la salut bucal en la població, tant els genètics com els dependents de l'estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
 • 31 - Conèixer el Sistema Nacional de Salut, així com els aspectes bàsics de la legislació sanitària, gestió clínica i utilització adequada dels recursos sanitaris, i comprendre la importància del paper del dentista en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut
 • 93 - Treball de fi de grau: Matèria transversal el treball del qual es fa associat a diferents matèries

Resultats d'aprenentatge

 1. Integrar, organitzar i aplicar tots els coneixements adquirits durant el grau per poder donar una atenció adequada i integral al pacient odontològic.
 2. Realitzar un tractament odontològic multidisciplinari, seqüencial i integrat del pacient odontològic de qualsevol edat i condició.
 3. Realitzar el tractament adequat a les necessitats individuals de cada pacient i que siguin objectives i vàlides, compatibles amb una teràpia actualitzada, de qualitat i congruent.
 4. Complir la praxi i el codi deontològic professional de l'odontòleg.
 5. Recollir la informació precisa i documentada sobre un tema d'investigació d'una àrea d'odontologia.
 6. Establir les línies d'investigació en l'àmbit de les competències de l'Odontologia i difondre-les en el grup de recerca.
 7. Fomentar les activitats professionals que comportin la dinamització de la recerca en l'odontologia.
 8. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom, guiades per un tutor, que suposi una millora en mantenir actualitzats els coneixements, habilitats i aptituds de les competències professionals.
 9. Defensar davant un tribunal competent en odontologia el treball de recerca realitzat.
 10. Desenvolupar les capacitats d'anàlisi, síntesi, planificació i organització
 11. Desenvolupar les capacitats de comunicació oral i escrita
 12. Desenvolupar les capacitats de gestió de la informació i treball en equip
 13. Desenvolupar les capacitats de raonament crític i aprenentatge autònom

Continguts

Revisió bibliogràfica sistemàtica: 
- Estratègies de recerca - Organització de la literatura -Recerca bibliogràfica

Metodologia científica: 
- Hipòtesi i objectius - Dissenys experimentals - Planificació del Treball Final de Grau

Anàlisi estadística: 

- Revisió estadística
- Problemes pràctics

Presentació escrita de la informació:
Memòria de recerca - Organització i estil - Estructura de la redacció acadèmica

Ciències clíniques i experimentals
Ciències no experimentals

-Errors de comunicació -Aspectes formals i estètics

Exposició oral de la informació:

- Estructura i organització de continguts

- Aspectes formals i estètics

- Contextualització

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'imparteix totalment online

 

Bibliografia i recursos

https://www.youtube.com/watch?v=OUEqbm-RR00&list=PLnKcA9XgmyYRCfSqdcIjBRfHwB_DYZwn4&index=10

Material didàctic