Universitat Internacional de Catalunya

Director Instal·lacions de Radiodiagnòstic

Director Instal·lacions de Radiodiagnòstic
3
10468
5
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


 Dra. Cristina Gámez Cenzano

Titular Assignatura / Responsable Guia Docent i Classes Teòriques

Mail: cgamez@uic.es

Ignasi Modolell


Director Tècnic / Responsable Classes Pràctiques

Mail: imodolell@uic.es


Montserrat Ribot

Suport Administratiu

Mail: mribot@uic.es

 

 

 

Presentació

Les exploracions radiològiques dentals han de realitzar-se en instal·lacions de rajos X amb finalitats de diagnòstic mèdic. L'odontòleg ha d'estar format en matèria de seguretat i protecció radiològica i ha de tenir la capacitat per dirigir el funcionament d'aquestes instal·lacions.
Aquesta assignatura és obligatòria, s'imparteix en el 2n semestre i permet l'obtenció de 3 crèdits.

Requisits previs

Matriculació

Objectius

1) Formació en Protecció Radiològica
Amb la superació de l'assignatura es pretén millorar i incrementar els coneixements en matèria de protecció radiològica de l'alumne, cobrint especialment els aspectes de protecció radiològica dels treballadors exposats i dels membres del públic (Reials decrets 783/2001 i 1085/2009), però sense oblidar tampoc els aspectes fonamentals de protecció radiològica al pacient (Reials decrets 1132/1990, 1976/1999 i 815/2001).

2) Acreditació: Director d'Instal·lacions de RAJOS X amb finalitats de diagnòstic mèdic (Especialitat Dental)
A més, en ser una assignatura homologada pel Consell de Seguretat Nuclear si l'alumne supera el curs quan tingui la llicenciatura/grau cobrirà l'objectiu d'estar degudament acreditat per dirigir els aparells de rajos X amb finalitats diagnòstiques (especialitat dental), de conformitat amb l'establert en els articles 22 i 23 del Reial decret 1085/2009, de 3 de juliol, tractant-se d'una acreditació que es concedeix exclusivament a l'efecte de protecció radiològica, sense perjudici de les titulacions i requisits que siguin exigibles en cada cas en l'ordre professional.

Competències

 • 03 - Saber identificar les inquietuds i les expectatives del pacient, així com comunicar-se de forma efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • 05 - Saber aplicar els principis del control de l'ansietat i de l'estrès sobre un mateix, sobre els pacients i sobre altres membres de l'equip odontològic
 • 06 - Comprendre la importància de desenvolupar una pràctica professional que respecti l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • 07 - Promoure l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques, així com la motivació per la qualitat
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 09 - Comprendre la importància de mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per analitzar-los posteriorment, preservant-ne la confidencialitat de les dades
 • 15 - Estar familiaritzat amb les característiques patològiques generals de les malalties i els trastorns que afecten els sistemes orgànics, específicament aquelles que tenen repercussió bucal
 • 17 - Comprendre i reconèixer els principis d'ergonomia i seguretat a la feina (incloent-hi el control d'infeccions creuades, protecció radiològica i malalties ocupacionals i biològiques)
 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 30 - Reconèixer el paper del dentista en les accions de prevenció i protecció davant malalties bucals, així com en el manteniment i promoció de la salut, tant individualment com comunitàriament
 • 35 - Conèixer els principis científics d'esterilització, desinfecció i antisèpsia necessaris per prevenir les infeccions creuades en la pràctica odontològica
 • 36 - Conèixer el perill de les radiacions ionitzants i els seus efectes en els teixits biològics, junt amb la legislació que en regula l'ús. Dirigir instal·lacions de radiodiagnòstic bucal
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 39 - Reconèixer la normalitat i la patologia bucal, així com l'avaluació de les dades semiològiques
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 45 - Aplicar els principis d'ergonomia a la feina odontològica, tant individualment com dins de l'equip de treball quan sigui apropiat, així com en els principis de prevenció de riscos laborals associats a la pràctica odontològica
 • 54 - Conèixer el paper del dentista dins de les professions sanitàries i treballar amb altres professionals sanitaris i altres membres de l'equip odontològic
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds

Resultats d'aprenentatge

 • 1.13 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques del cos humà
 • 1.20 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques del cap i del coll
 • 1.29 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques de la cavitat bucal i de les dents en particular
 • 2.12 - Utilitzar les eines informàtiques específiques

Continguts

 CLASSES TEÒRIQUES i SEMINARIS  

ÀREA 1. CONCEPTES BÀSICS

Tema 1: Estructura Atòmica  
* Naturalesa de la radiació electromagnètica
* Unitats d'energia en física atòmica
* Espectre de la radiació electromagnètica: el fotó
* Estructura de l'àtom
* Absorció i emissió d'energia
* Producció de rajos X: rajos X característics i radiació de frenat

Tema 2: Interacció de la radiació amb la matèria  
* Interacció de partícules
* Interacció de fotons
* Atenuació de fotons
* Processos d'interacció
* Formació de la imatge radiològica
* Espectres de rajos X
* Nombre atòmic efectiu

Seminari *Àrea 1 (1 h)

ÀREA 2. CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DELS EQUIPS I FEIXOS DE RAJOS X

Tema 3: Característiques físiques dels equips de radiodiagnòstic  
* Característiques físiques dels equips de rajos X: generador, tubs...
* Dispositius associats al tub de rajos X
* Característiques dels sistemes d'imatge

Tema 4: El feix de radiació. Espectre de rajos X 
* El feix de radiació.
* Espectre de rajos X.
* Factors que modifiquen la forma de l'espectre de rajos X
* Estimació de la qualitat del fes
* Influència de l'espectre sobre la qualitat de la imatge.
* Influència de l'espectre sobre la dosi al pacient.

Seminari *Àrea 2  

ÀREA 3. MAGNITUDS I MESURA DE LA RADIACIÓ

Tema 5: Magnituds i unitats  
* Exposició i unitats
* Dosi absorbida i unitats
* Dosi equivalent i factor de qualitat
* Dosi equivalent efectiva
* Taxes. Relació entre magnituds
* Aspectes generals referits a aquestes magnituds
* Magnituds d'interès en dosimetria del pacient

Tema 6: Detecció i dosimetria de la radiació  
* Fonaments físics de la detecció
* Detectors de ionització gasosa.
* Detectors de centellejo
* Dosimetria ambiental i personal
* Monitors portàtils de radiació utilitzats en radiodiagnòstic
* Mesura de la dosi en feix directe

Seminari Àrea 3 

ÀREA 4. EFECTES BIOLÒGICS DE LES RADIACIONS IONITZANTS.

Tema 7: Efectes biològics de les radiacions ionitzants  
* Aspectes generals de la interacció de la radiació en un mitjà biològic
* Efectes deterministes i efectes estocàstics
* Efectes tardans de la radiació. Somàtics i genètics

Seminari Àrea 4 

ÀREA 5: NORMATIVA I LEGISLACIÓ BÀSICA EN INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC.

Tema 8: Legislació espanyola aplicable a instal·lacions de radiodiagnòstic  
* Lleis bàsiques: Llei sobre energia nuclear i Llei de creació del Consell de Seguretat Nuclear.
* Normativa espanyola bàsica. Els Reglaments:
* Reglament sobre instal·lació i ús d'aparells de RAJOS X amb finalitats
de diagnòstic mèdic.
* RD de Qualitat en Radiodiagnòstic.
* RD sobre instal·lacions nuclears i radioactives
* Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants
* RD sobre justificació de l'ús de les radiacions ionitzants
* Altres normes d'interès
* Legislació Europea aplicable

ÀREA 6. PROTECCIÓ RADIOLÒGICA BÀSICA

Tema 9: Protecció radiològica. Criteris generals  
* Concepte i objectius de la Protecció Radiològica
* El sistema de protecció radiològica de dosi: justificació, optimització i limitació de les dosis
* Mesurades bàsiques de Protecció Radiològica
* Organismes nacionals relacionats amb la Protecció Radiològica.

Tema 10: Protecció radiològica operacional  
* Introducció: Pràctiques i intervencions
* Prevenció de l'exposició.
* Avaluació de l'exposició.
* Mesures de Protecció dels treballadors exposats
* Mesures de Protecció per als membres del públic.
* Inspecció. Sancions
* Criteris generals de reducció de dosi

Seminari Àrea 6  

ÀREA 7. PROTECCIÓ RADIOLÒGICA ESPECÍFICA EN INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC

Tema 11: Protecció radiològica específica en instal·lacions de radiodiagnòstic dental. 
* Consideracions generals
* Disseny d'instal·lacions
* Característiques tècniques de les instal·lacions de radiodiagnòstic dental
* Desenvolupament de la protecció radiològica operacional. Organització i control
* Manteniment preventiu i correctiu
* Requisits particulars de PR en instal·lacions que utilitzen tècniques particulars: Radiologia digital.
* Consideracions particulars respecte a la PR dels pacients

Seminari Àrea 7  

ÀREA 8: PROGRAMA DE GARANTIA DE QUALITAT

Temi 12: Garantia i control de qualitat en instal·lacions de radiodiagnòstic dental  
* Aspectes generals de la garantia de qualitat en radiodiagnòstic.
* Implantació d'un programa de garantia de qualitat en radiodiagnòstic
* Organització i desenvolupament d'un programa de garantia de qualitat
* Recursos humans i materials
* Procediments per a les exploracions
* Indicadors globals de la qualitat en radiodiagnòstic.
* Control de qualitat de paràmetres tècnics dels equips.

Seminari Àrea 8  

ÀREA 9: REQUISITS TÈCNIC-ADMINISTRATIUS

Tema 13: Requisits tècnic-administratius 
* Procediment de declaració i registre dels equips i instal·lacions de rajos X de diagnòstic mèdic.
* Especificacions tècniques de funcionament:
* Requisits del personal.
* Programa de protecció radiològica.
* Verificacions periòdiques i especials.
* Dispositius i peces de protecció.

Seminari Àrea 9  

CLASSES PRÀCTIQUES 

PRÀCTICA 1- Descripció i maneig de monitors de radiació i dosímetres personals  
Maneig dels monitors de radiació que s'utilitzen en radiologia, interpretació dels resultats de les mesures. Criteris per a l'ocupació de l'equip idoni en cada cas.
Dosímetres: personals i operacionals

PRÀCTICA 2- Protecció Radiològica en una instal·lació de radiodiagnòstic dental 
Classificació i senyalització de les zones.
Estimació de les dosis que podria rebre el personal d'operació i membres del públic, considerant la càrrega de treball setmanal i els resultats de les mesures de la radiació ambiental. Factors d'ús i ocupació.
Comprovació de l'eficàcia dels blindatges estructurals i elements de protecció personal
Aplicació de procediments bàsics d'operació que suposin reducció de les dosis i evitin la repetició.

PRÀCTICA 3- Control de qualitat d'en una instal·lació de radiodiagnòstic  
Interpretació dels resultats d'alguns controls de qualitat bàsics: kilovoltatje, temps de tret, reproducibilitat, coincidència de camps de llum i de radiació, rendiment.
Mesura de la qualitat del feix.
Comprovació de la qualitat d'imatge.
Sistemes de registre, visualització i emmagatzematge d'imatge

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes classes són teòriques i pràctiques. Es distribueixen al llarg del segon semestre segons el calendari previst que es pot consultar en l'apartat Material Didàctic (Pla Docent) i a la intranet.

Les classes teòriques poden ser classes magistrals o seminaris. En les classes magistrals el professorat exposa un tema teòric. En els seminaris s'aborda la resolució de problemes específics i generals relacionats amb una àrea temàtica. Tenen lloc els dilluns de 14:00 a 17:00 sigui de forma virtual o a l'aula de la Facultat d'Odontologia segons el calendari previst i la normativa vigent.

Les classes pràctiques són la demostració experimental dels conceptes treballats en les classes teòriques i permeten la familiarització amb l'equipament (equip de RX, detectors,...). Es realitzen en grups de 6 alumnes en la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) amb una durada de 5 hores concentrades en un matí de dissabte per alumne. La distribució dels grups de pràctiques i el seu professor està disponible a la intranet. Si existeix justificació, es pot sol·licitar l'intercanvi de dia/grup abans del primer dia de la classe teòrica.

Tant les classes teòriques com les pràctiques són obligatòries, amb una assistència mínima del 90%, la qual cosa és un requisit per presentar-se als exàmens de l'assignatura i per a l'acreditació com a Director d'Instal·lacions de RX amb finalitats de diagnòstic mèdic.

Els alumnes i professors deixaran constància de la seva participació (assistència / docència) mitjançant la seva signatura en els corresponents llistats habilitats per a aquesta finalitat presentant el DNI.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació final de l'assignatura els coneixements teòrics i pràctics adquirits pels alumnes es realitzarà de manera presencial mitjançant la qualificació d'un examen escrit tipus test amb 4 possibles respostes de les quals, només una serà veritable. Per superar l'examen és necessari aconseguir com a mínim 55% d'encerts del total. Els alumnes que no hagin superat l'avaluació en primera convocatòria podran presentar-se a la segona.


Addicionalment, per presentar-se a l’examen de l'acreditació de Director d'Instal·lacions de RAJOS X amb finalitats de diagnòstic mèdic (Especialitat Dental) és un requisit imprescindible l'assistència a les sessions (superior al 90% de les teòriques i del 100% de les pràctiques) i superar l’examen previ d’avaluació de l’assignatura.

És un test amb 60 preguntes i 4 respostes i cal un 75% d’encerts per la obtenció del certificat d’acreditació. També hi ha la possibilitat de presentar-se a una segona convocatòria si no se supera la primera convocatòria. El certificat d'acreditació serà emès per la UIC una vegada que l'alumne disposi de la corresponent titulació.

Bibliografia i recursos

 S'han editat unes anotacions de totes les classes “MATERIAL DIDÀCTIC”. Estan disponibles al moodle de la assignatura.

S'han de portar impreses les pràctiques al final del document per facilitar el seguiment i millorar l'aprofitament de les classes pràctiques presencials.

Material didàctic