Universitat Internacional de Catalunya

Seminari Periodòncia 2

Seminari Periodòncia 2
3
10471
5
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dimecres de 13 a 14 hores

            Prèvia petició d’hora
josenart@uic.es

Presentació

 Les malalties periodontals afecten dos de cada 4 espanyols majors de 30 anys. Sent la primera causa de pèrdua de dents a la població mundial i la sexta infecció més prevalent. Els principis de l’etiopatogènia i tractament d’aquestes malalties continuen sent un dels principals objectius del tractament odontològic.
En els cursos anteriors, l’estudiant d’Odontologia ha profunditzat en el coneixement teòric dels aspectes més rellevants de la periodòncia, el Seminari Periodòncia 2, té com a objectiu repassar i consolidar els coneixements adquirits amb seminaris de literatura i casos clínics.

Requisits previs

 Haver aprovat el seminari Periodòncia I

Objectius

Aplicar els coneixements teòrics apresos durant els cursos anteriors en diferents situacions clíniques.
En acabar el curs l’estudiant serà capaç de:

 1. Diferenciar les diferents opcions i tècniques de tractament quirúrgic per la reducció de bosses periodontals.
 2. Diferenciar les diferents opcions i tècniques de tractament quirúrgic regeneratiu per la correcció de defectes periodontals.
 3. Diferenciar les diferents opcions i tècniques de tractament quirúrgic per la correcció de defectes i problemes mucogingivals.
 4. Diferenciar les diferents opcions i tècniques de tractament quirúrgic pel tractament regeneratiu de l'alvèol post extracció i altres tècniques de regeneració òssia guiada (ROG)
 5. Diferenciar les diferents opcions i tècniques de tractament quirúrgic per la cirurgia de col·locació d’implants, així com el diagnòstic i tractament de les patologies periimplantàries 

 

Competències

 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 69 - Identificar el pacient que requereixi cures especials, i reconèixer-ne les característiques i peculiaritats
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 71 - Realitzar procediments limitats de tècniques diagnòstiques invasives en teixits tous (biòpsies)
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 75 - Identificar, valorar i atendre emergències i urgències mèdiques que puguin presentar-se durant la pràctica clínica i aplicar tècniques de ressuscitació cardiopulmonar; manejar infeccions agudes, incloent-hi la prescripció farmacològica i els aspectes quirúrgics senzillss
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 77 - Fer tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comuns dels teixits tous bucals
 • 80 - Tractar tant farmacològicament, com quirúrgica els processos inflamatoris dels teixits periodontals i/o periimplantaris incloent-hi les tècniques d'instrumentació periodontal supra i subgingival

Resultats d'aprenentatge

 Després de superar l'assignatura l'estudiant estarà capacitat per identificar les diferents patologies i complicacions periodontals amb les diferents opcions de tractament,  basades en l'evidència científica

 • 4.001 - Conèixer l'anatomia i histologia dels teixits periodontals en salut i en malaltia
 • 4.002 - Conèixer els mecanismes de colonització bacteriana en la cavitat bucal i identificar les seves implicacions en la salut i en les malalties periodontals
 • 4.003 - Conèixer els mecanismes de resposta inflamatòria i immunològica dels teixits periodontals enfront dels bacteris del biofilm dental
 • 4.004 - Comprendre els principals factors associats a la patologia periodontal, identificar-ne les causes, patogènia i factors de risc
 • 4.005 - Aplicar els mitjans i mètodes diagnòstics disponibles per a la valoració de tot tipus de pacients amb patologia periodontal
 • 4.006 - Obtenir l'experiència clínica adequada en la implementació de les mesures preventives específiques davant de EP i en la realització de les adequades mesures terapèutiques en pacients amb gingivitis.
 • 4.007 - Conèixer els mètodes clínics i terapèutics que li permetin a l'estudiant realitzar un correcte diagnòstic periodontal i planificació del tractament periodontal
 • 4.008 - Conèixer els mètodes quirúrgics encaminats al tractament dels problemes periodontals més complexos
 • 4.009 - Conèixer els principals problemes que s'associen a la patologia periodontal amb la patologia sistèmica, identificant la seva patogènia i les seves implicacions preventives i terapèutiques
 • 4.010 - Conèixer els principals problemes associats a la patologia periimplantaria, coneixent els mètodes diagnòstics i terapèutics per a la seva resolució
 • 4.011 - Obtenir l'experiència clínica adequada en el tractament dels problemes periodontals més comuns sota supervisió
 • 4.014 - Fer manteniments periodontals de casos senzills
 • 4.026 - Realitzar tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties comunes dels teixits tous bucals
 • 4.027 - Realitzar procediments quirúrgics senzills: extracció de dents temporals i permanents erupcionades, arrels fracturades o retingudes i l'extracció quirúrgica no complicada de dents no erupcionades i procediments senzills de cirurgia pre-protèsica
 • 4.028 - Diagnosticar, planificar i realitzar un tractament quirúrgic de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions
 • 4.030 - Saber derivar, quan calgui, a altres professionals o centres, els tractaments complexos o els pacients mèdicament compromesos.
 • 4.137 - Detectar aquells pacients que requereixen un tractament multidisciplinari per aconseguir els objectius terapèutics, i ser capaç de treballar en l'equip de tractament.

Continguts

 

Titulo

Profesor

Fecha

1

Classificació Malalties Periodontals i Periimplantàries 2018. Pronòstic. Noves Guies de Tractament de la Periodontitis I-III. Casos Clínics.

Dr. José Nart

20/01/22

2

Pas III. Cirurgies Periodontals resectives d'eliminació/reducció de borses. Casos Clínics.

 

Dra. Beatriz de Tapia

27/01/22

3

Pas III Cirurgia de Regeneració Periodontal: Regeneració Tisular Guiada (RTG) i Proteïnes Derivades de la Matriu de l'Esmalt (EMD). Casos Clínics.

 

 

Dr. José Nart

03/02/22

4

Hands-on Cirurgia periodontal regenerativa

 

Dra. Beatriz de Tapia

10/02/22

5

Allargament de corona funcionals i estètics. Casos Clínics

 

Dra. Neus Carrió

17/02/22

6

Hands-on Cirurgia resectiva i d'allargament de corona

 

Dra. Neus Carrió

24/02/22

7

Teràpia mucogingival en dents: geniva queratinitzada i cobriment radicular. Empelts gingivals lliures i de teixit connectiu. Substituts de teixit connectiu (matrius dèrmiques i porcines). Casos Clínics

 

 

Javi Vilarrasa

03/03/22

8

Hands-on Cirurgia mucogingival al voltant de dents

 

 

Gonzalo Blasi

10/03/22

9

Implants: conceptes actuals (espai biològic-distàncies, posicions apico-coronals, implants sense penjoll, cirurgia guiada). Casos Clínics.

 

Dra. Cristina Vallès

17/03/22

10

Maneig de l'alvèol postextracció: Preservació alveolar, biomaterials. Temps de col·locació dimplants: Immediats vs diferits. Casos Clínics.

 

Dr. José Nart

24/03/22

11

Regeneració Òssia Guiada (ROG). Casos clínics

 

 

Dr. Alberto Monje

31/03/22

12

Alternatives a la ROG: implants curts i estrets. Casos Clínics

 

 

Dr. José Nart

07/04/22

13

Salut Periimplantària, Mucositis i periimplantitis. Indicadors de risc i prevenció. Casos clínics

 

Dra. Cristina Vallès

21/04/22

14

Periimplantitis. Tractament no quirúrgic i quirúrgic regeneratiu. Casos clínics

 

Dr. José Nart

28/04/22

15

Periimplantitis. Tractament resectiu i mucogingival en implants. Manteniment periimplantari. Casos Clínics.

 

 

Dr. Alberto Monje

05/05/22

 

Examen

   

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Els seminaris es plantegen amb una introducció de l'estat de la qüestió del tema a tractar, seguits el mètode `Problema basat en un cas  clínics'. Els alumnes hauran de posicionar-se científicament en les possibilitats de diagnòstic i tractament dels mateixos, generant taules de risc / benefici i eficiència per al pacient.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)L'avaluació estarà basada en un 70% en el resultat de l'examen final. L'altre 30% dependrà de la nota d'CUO. Serà imprescindible haver lliurat / enviat el cas clínic de Periodòncia de 5è.

Bibliografia i recursos

 1. Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry 3 ed. Copenhagen Munksgaard, 1998.
 2. Carranza F. Periodontología Clínica 8º ed. México, Interamericana, Megraw-Hill, 1998.
 3. Rose lf & Mealey BL. `Periodontics: Medicine, Surgery , and Implants. 1ª Ed. Elsevier, 2004

Complementaria :

 1. Hall W. Decision Making in Periodontology, 3º ed. , St. Louis, Mosby-Ycar Book, 1998
 2. Nevins M. & Mellonig J. Periodontal Theraphy. Clinical approaches and evidence of success 1º ed., Quintessence Books, 1998
 3. Rateitschak M & Wolf H. Atlas de Periodoncia. 2º ed., Barcelona, Salvat, 1989

Material didàctic