Universitat Internacional de Catalunya

Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 1

Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 1
3
10625
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Professora Carme Balaguer


Concretar cita per mail. 

Presentació

L'assignatura Aprenenetatge de llengües i lectoescriptura I, té per objectiu oferir les bases conceptuals de l'adquisició del llenguatge en infants de 0-3 i de 3-6. Aquesta anàlisi es farà a partir d'un estudi longitudinal de les aportacions de diferents autors, fins arribar a les teories cognitives i interactives actuals. Aquesta assignatura es complementa amb l'assignatura LLengua i lectoescriptura II que es desenvolupa al 2on semestre de 2n.  

Requisits previs

Per cursar aquesta assignatura cal haver superat Habilitats Comunicatives I: expressió escrita

Objectius

- Conèixer la trajectòria històrica de les teories de l'adquisició del llenguatge en les edats 0-3 i 3-6.

- Conèixer la trajectòria històrica de l'adquisició inicial de la lectoescriptura.

 

Competències

  • CEM-42 - Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i el desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
  • CEM-43 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
  • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
  • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
  • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
  • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
  • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

3. Mostra coneixement de les teories del desenvolupament del llenguatge i de l’educació dels infants en l’etapa d’educació infantil.

5. Mostra coneixement del currículum de llengues i lectoescriptura a l 'EI

6. Mostra coneixement de les teories sobre l’adquisició i el desenvolupament dels aprenentatges corresponents.

7. Afavoreix i estimula les capacitats de parla i escriptura i les orienta a la qualitat

10. Comprèn el pas de l'oralitat a l'escriptura


 


 

Continguts

1. Models comunicatius de l'ensenyament de la llengua oral 3. El context i les habilitats lingüístiques en educació infantil.
5. Desenvolupament del coneixement lingüístic i metalingüístic.
6. Els elements del currículum de llengua en educació infantil.
8. Metodologia i motivació per a l'aprenentatge inicial de la lectoescriptura.


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaTreball en grup (entrenament)

Act. Form.

Metodo-logia

competències

Treball individual (entrenament)

Act. Form.

Meto-dologia

Competències

  1. Exposició teòrica

Activitat 1: recerca d’articles a la WOS

Activitat 3: Mapa Conceptual autors i posada en comú.

Activitat 4: Activitat de Chomsky

CT

 

ETG

 

ETG

 

ETG

LM

 

 AC

 

 EC

 

 EC

CEM 42

  

CG 1 CET 2 CET 7

 

CEM 42 CET 7

 

 

CEM 42

  1. Activitat 2: Lectura del capítol de Vigotsky. Activitat de comprensió

 

ETI

EC

CEM 43 CET 7 CG2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura es desenvoluparà de manera continuada, és a dir, es valorarà el progrés al llarg del periode docent. Els registres que permetran aquesta avaluació es trauran de les diferents activitats d'avaluació continuada, que tindran una naturalesa variada.

Totes les activitats s'acceptaran rigorosament el dia fixat per al lliurament. En cas de demora no s'acceptaran. 

IMPORTANT: En les activitats d'avaluació continuada cal que es posi de manifest la coherència del rendiment de l'estudiant en treballs individuals i grupals, per aquest motiu, si es suspènen les activitats individuals d'avaluació, no es fa mitjana amb les qualificacions grupals, sinó que es valorarà la trajectòria individual. Això és així perquè de les competències a superar la majoria són de desenvolupament individual.

Donada la naturalesa d'aquesta assignatura i d'acord amb la Competència General 2 sobre la correcció en l'expressió oral i escrita en llengua vehicular, es descomptarà 0.2 punt per falta d'ortografia greu, en la qualificació de les activitats d'avaluació.

Un/a alumne/a quedarà suspès en 1ª conovatòria quan es posi en evidència que no ha assolit alguna de les competències que estan programades. La segona convocatòria serà una prova personalitzada segons les compeyències no superades. 

 Els sistemes d'avaluació són els seguents:

 

Portfoli        20%

Examen oral20%

Treballs     40%

Participació20%


 

 

L'ordre o seqüència de les activitats pot veure's modificat segons imprevistos


.

Bibliografia i recursos

Balaguer, M.C. Lectura estartègica dels problemes matemàticsa l'Educació Primària.TDX  http://hdl.handle.net/10803/9348

Bruning, R.H., Schraw, G.J., Norby, M.M. i Ronning, R.R. (2005),Psicología cognitiva y de la instrucción. Madrid: Pearson.

Cassany, D.; Luna, M. i Sanz, G. (2006). Ensenyar Llengua. Barcelona: Graó

Coll, C.; Palacios, J. i Marchesi, A. (2008). Desarrollo psicológico y educación 2. Psicologia de la educación escolar. Madrid: Alianza

Cubero, R. (2005). Perspectivas constructivistas. La intersección entre el significado, la interacción y el discurso. Barcelona: GRAO

Cuetos, F. (2009). Psicología de la Escritura. Madrid: Wolters Kluwer. España

Mayor, L. (2005). Motivación. A A. Puente Cognición i AprendizajeFundamentos psicológicos. Madrid: Pirámide

Pozo Municio, I. (2000). Aprendices y maestros (4ª ed.). Madrid: Alianza

Puente Ferreras, A. (2005). Cognición y aprendizaje. Madrid: Pirámide

Romero, J.F.; González, M.J.(2001). Pràcticas de comprensión lectora. Estrategias para,  el aprendizaje. Madrid: Alianza

Sánchez Miguel, E i Martínez Martín, J. (1998). Las Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura. A V. Santiuste i J.A. Bertran (Coords.). Dificultades de Aprendizaje.Madrid: Síntesis

Serra,M; Serrat,E.; Solé,R.; Bel, A.; Aparici,M. (2013). La adquisición del lenguaje.Barcelona. Ariel.

Solé, I. (2000). Estrategias de lectura. Barcelona: GRAÓ

Trilla,J. (Coord) (2002). El legado pedagógico del siglo XX para la esculea del siglo XXI. Barcelona, Graó

Tuffanelli, L. (2010). Comprender. ¿Qué es?. ¿Cómo funciona?. Madrid: Ministerio de Educación, Narcea Ediciones.

Vieiro, P. i Gómez, I. (2004). Psicología de la lectura. Madrid: Pearson Educación

Vygotsky, L. (2012). Pensamiento y Lenguaje. Barcelona: Paidós

Vigotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica

Woolfolk, A.; Hugues, M. i Walkup, V. (2008). Psychology in Education. Essex: PEARSON Longman

Material didàctic