Universitat Internacional de Catalunya

Treball Fi Postgrau

Treball Fi Postgrau
5
11035
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.