Universitat Internacional de Catalunya

Humanitarian Shelter and Settlements

Humanitarian Shelter and Settlements
6
11074
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Prèvia concreció amb l’alumne

Presentació

Professors:

Emilio Hormias

Daniel Ledesma

Gonzalo Sanchez Terran

Veronica Sanchez Carrera

Andreas Schiffer

Paul Cabrera

Aquest curs sobre refugis i assentaments humanitaris en situacions d’emergència s’ofereix amb la col·laboració de la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR). El curs explora com les agències internacionals responen a les crisis de desplaçaments per desastres naturals sobtats. Aquest curs es basa en un equip de conferenciants experimentats en el camp que treballen en institucions d’ajuda internacional.

Les situacions d’emergència, el reassentament i el creixement de les ciutats es poden produir en situacions complexes i en múltiples escenaris. Les necessitats bàsiques d’una població en una situació crítica s’han de satisfer tenint en compte el context, la situació i la cultura dels habitants. Malgrat la complexitat i la urgència de satisfer aquestes necessitats bàsiques, hem de tenir en compte que s’està duent a terme un procés de construcció d’un acord.

Objectius

Aquest curs és una combinació de teoria i aprenentatge pràctic que proporcionarà als participants les habilitats necessàries per liderar i coordinar els grups de refugis en el camp, en el context d’un desastre natural, per proporcionar una resposta humanitària previsible i d’alta qualitat.

Competències

 • 05 - Adquirir la metodología basada en criterios interdisciplinares para el desarrollo de proyectos arquitectónicos sostenibles.
 • 06 - Adquirir una formación especializada en la gestión de recursos humanos y materiales utilizados para el desarrollo de cada proyecto.
 • 07 - Ser capaz de aplicar en un proyecto concreto los conocimientos adquiridos.
 • 08 - Capacidad de llevar a cabo técnicas de planificación de proyectos desarrollados por figuras profesionales interdisciplinares y por los organismos de cooperación.
 • 18 - Ser capaz de proponer planes de actuación en prevención a anunciados efectos de desastres provocados por causas materiales y humanas.
 • 19 - Proponer y llevar a cabo técnicas constructivas basadas en la utilización de materiales y cultura locales.
 • 21 - To Know how to apply low-cost construction techniques in developing countires or those afected by natural or human catastrophies
 • 22 - Saber adaptar materiales que se puedan recuperar y reutilizar para desarrollar técnicas constructivas alternativas, sostenibles y low-cost.
 • 23 - Ser capaz de elaborar un análisis crítico del desarrollo de proyectos multiescalares realizados por las agencias de Cooperación Internacional y por las entidades locales.
 • 24 - Saber gestionar proyectos de diferentes escalas con el objetivo de individualizar las prioridades de actuación multidisciplinares.
 • 26 - Ser capaz de elaborar, a través del análisis crítico de las actuaciones realizadas por las Agencias Internacionales de Cooperación, un manual que defina de forma sistemática las prioridades de actuación para cada proyecto.

Resultats d'aprenentatge

Preparació dels participants amb una descripció general del programa d’ajuda per a refugis; s’aprofundirà en l’avaluació, el pla d’acció, la logística i les opcions d’assentament que inclouen un disseny arquitectònic i baixa tecnologia aplicada en el refugi. Els participants també rebran informació pràctica sobre el disseny de refugis en els programes de recuperació.

A final de curs, els participants hauran adquirit coneixements estratègics i pràctics de les polítiques, els mètodes, les eines i els procediments de coordinació de refugis en el sistema de resposta humanitària. Els participants estaran preparats per aplicar solucions arquitectòniques i constructives de manera sostenible a partir de l’ajuda i la recuperació. S’aprendran tècniques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient per gestionar l’aigua. 

Continguts

 1. Cicle del programa humanitari (Humanitarian Program Cycle), per exemple, Creu Roja. Facilitadors del cicle del programa humanitari: coordinació, gestió de la informació, preparació, avaluacions coordinades, planejament estratègic, mobilització de recursos, implementació i monitoratge, revisió operacional per parelles, avaluació.
 2. Gestió de desastres i riscos. Desastre, vulnerabilitat, sistema de resposta internacional (historial, balanç).
 3. Coordinació del grup en l’àmbit de país, per exemple, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
 4. Necessitats i anàlisi situacional. Implementacions. Procés MIRA, enfocament i resultats.
 5. Gestió del cicle del projecte d’emergència. Evolució de l’estratègia, marc estratègic (per exemple, OCHA).
 6. Coordinació interclúster, clúster de WASH (Water and Sanitation Hygiene and Health).
 7. Apel·lacions: apel·lacions flash, apel·lacions consolidades. Gender Makers: sistema de projectes en línia.
 8. Arquitectura en camps de refugiats. Necessitats i anàlisis situacional. Planificació estratègica. Eines.
 9. Disseny d’un programa de recuperació de refugi.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaConferències, anàlisis de textos, discussions a classe i sessions d’escriptura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaObservació de cada alumne:

 1. Participació a classe.
 2. Habilitats analítiques i capacitat per desenvolupar propostes eventuals que siguin capaces de proporcionar solucions específiques als problemes.
 3. Capacitat per desenvolupar el treball en equip i les habilitats de lideratge.
 4. Capacitat de l’alumne per integrar en el propi projecte o exercici el que ha après durant les conferències.
 5. Capacitat per presentar en públic el treball i la investigació desenvolupada durant el curs.
 6. Examen. 

Bibliografia i recursos

La bibliografia bàsica es mostra a continuació, es proporcionaran articles específics abans de la classe.

 

UNHCR. The state of world’s refugees 2012.

OCHA Transformative Agenda

SPHERE_Sphere_Handbook_2011

UNHCR_Hand book Emergency

USAID_Filed Operation Guide

IFRC_Shelter safety handbook

IFRC_Kit shelter

IFRC_Plastic_Sheeting_2007; IFRC_Tents; IFRC_Family Tents; IFRC_Timber

IFRC_Transitional Shelters-Eight designs; IFRC_Postdisaster shelter

IFRC_PASSA

UNICEF_TLS compendium

UNHABITAT_Building with Winds

UNHCR_Collective Centre Guidelines 2010; UNHCR_Family Tents;

UNHCR_operational protection in camps and settlements

NRC_Urban Shelter Guidelines

SP_Transitional_Settlement_Displaced_Populations_2005

Camp Address Prov Guide

Fire Safety and Winterisation Leaflet 2005

HUMANITARIAN BAMBOO_guidelines

Cash transfer programming in emergencies. CALP and ODI (HPN).