Universitat Internacional de Catalunya

Metodologia i Ètica de la Recerca (TRANSV REC)

Metodologia i Ètica de la Recerca (TRANSV REC)
1
11499
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


L'estudiant haurà de contactar prèviament per correu electrònic per concretar una cita

Dra. Natalia Felipe (nfelipe@uic.es)

Dr. Adrian González (agonzalezm@uic.es)

Dra. Lissethe Peñate (lissethe@uic.es)

Presentació

La metodologia científica és l’eix fonamental de la investigació en les ciències de la salut. És indispensable conèixer-la per innovar amb models teòrics i empírics que contribueixin a una millor comprensió de la realitat. La metodologia facilita la detecció i resolució de problemes específics. Conèixer-la i posar-la en pràctica garanteixen el rigor científic.

Requisits previs

No n’hi ha.

 

Objectius

En aquesta assignatura es pretén:

 • Donar eines bàsiques metodològiques a l’alumne per crear un projecte d’investigació. 
 • Conèixer les principals fonts d’informació a partir de l’evidència. 
 • Capacitar l’alumnat per treballar en grups de recerca. 
 • Ensenyar l’alumnat a utilitzar mètodes d’avaluació per als diferents tipus d’estudis.

Competències

 • CB10 - Adquirir habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida i autònoma.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees en un context d'investigació.
 • CB7 - Aplicar els coneixements adquirits, i desenvolupar la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • CB8 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis basats en l'evidència científica, a partir d'una informació que, tot i que pot ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE1 - Capacitat per aplicar el mètode científic, el disseny experimental i la bioestadística per resoldre una pregunta o contrastar una hipòtesi.
 • CE3 - Saber aplicar les eines bioinformàtiques més utilitzades en la investigació bàsica.
 • CT1 - Capacitat d'integració en un equip de treball establert, multidisciplinar i multicultural.

Resultats d'aprenentatge

 • Formular preguntes de recerca adequades.
 • Comprendre els conceptes fonamentals relacionats amb l’epidemiologia i el procés científic.
 • Saber llegir les publicacions científiques amb esperit crític i reconèixer-ne les parts.
 • Utilitzar les eines informàtiques específiques de recerca bibliogràfica.

Continguts

1. Introducció al coneixement científic

 • El procés del coneixement científic
 • Característiques del coneixement científic
 • Pràctica basada en l’evidència. El pensament crític
 • Introducció a la lectura crítica d’articles científics*


2. Investigació en ciències de la salut

 • Importància de la recerca en odontologia
 • Plantejament de la pregunta de recerca
 • Introducció a la revisió bibliogràfica*
 • Principals línies de recerca en odontologia d’àmbit nacional i internacional

3. Generalitats delsestudis

 • Introducció al disseny d’estudis:* observacionals (descriptius, analítics), experimentals (quasiexperimentals, preestudis, postestudis, purs)
 • Tipus d’estudi: transversals, longitudinals prospectius (cohorts) , retrospectius (cas-control), assaig clínic

4 . Elaboració d’un projecte d’investigació

 • Resum del projecte
 • Justificació de l’estudi
 • Hipòtesi
 • Objectius generals i específics
 • Metodologia
 • Població d’estudi i tècniques de selecció de la mostra: mostreig probabilístic i no probabilístic
 • Criteris de selecció de la mostra d’estudi
 • Intervenció: tècniques d’aleatorització (braços de tractament), procediments d’encegat (simple cec, doble cec, triple cec)
 • Procediments per visita
 • Recollida de dades
 • Definició dels instruments de mesura: conceptes de fiabilitat i validesa, desenvolupament i adaptació d’un qüestionari
 • Concepte de biaix
 • Conceptes de validesa interna i externa
 • Consideracions ètiques
 • Limitacions de l’estudi
 • Pla de treball
 • Memòria econòmica
 • Annexos

5. Principals guies/normatives d’elaboració de projectes*

 • Guia CONSORT
 • Guia STROBE
 • Guia PRISMA
 • Guia SPIRIT

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats formatives:  CT

Metodologia docent: CM, MC i TRB

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació contínua: EC (25%)

Resolució de casos: RC (25%)

Prova final: PFE (50%)

Bibliografia i recursos

Narváez, V. P. D. (2009). Metodología de la investigación científica y bioestadística: para médicos, odontólogos y estudiantes de ciencias de la salud. RiL Editores.

Material didàctic