Universitat Internacional de Catalunya

Treball Final de Màster (TRANSV REC)

Treball Final de Màster (TRANSV REC)
1
11546
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Dr. Francisco Guinot  fguinot@uic.es

 

Dilluns i divendres 9.00-13.00h

Presentació

En el TREBALL FI DE MÀSTER els alumnes posaran en pràctica els coneixements adquirits en el transcurs del programa de formació, respecte a la recerca clínica i de materials. El porfessor-tutor serà un responsable de l'àrea en qüestió, que farà el seguiment d'aquest treball. Aquest treball podrà tenir un perfil clínic o investigador i haurà de seguir detalladament, durant l'execució d'aquest, el protocol que es dissenyi i autoritzi durant el primer semestre de l'activitat del màster, on s'haurà marcat una hipòtesi de treball i uns objectius concrets. Una vegada aconseguits els resultats de l'estudi, l'alumne haurà de confeccionar una memòria escrita del seu treball clínic o de recerca seguint els criteris de rigorositat científica apresos durant el programa de formació del màster.
El TFM de perfil clínic tindrà com a objectiu la revisió d'una patologia o tècnica terapèutica concreta sobre pacient, on l'alumne hagi participat de manera directa en la presa de decisions o hagi realitzat ell mateix els tractaments. La revisió bibliogràfica, el coneixement dels principis teòrics de les patologies i el nivell d'habilitat quirúrgica hauran de ser tinguts en compte per a poder optar a aquesta mena de TFM.
El TFM de perfil investigador tindrà caràcter de recerca de laboratori sobre temes o materials relacionats amb l'àmbit de l'estètica dental i de la prostodoncia. Basant-se en estudis anteriors (interns de l'O.I.C. O externs a la mateixa) i seguint els criteris del mètode científic es podran dissenyar treballs de recerca que permetin aportar més informació a delimitar les múltiples variables que en la clínica sobre pacient apareixen.

Requisits previs

Tenir acceptat el protocol de Recerca    

Competències

CE10 - Obtenir l'habilitat d'aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l'odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l'aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la cerca de nova informació científica, i adquirir l'habilitat d'avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
CE12 - Actualitzar els coneixements de biologia molecular, bioquímica i microbiologia per a poder aplicar-los.
CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d'informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l'odontologia restauradora estètica, per a poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l'exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l'àmbit de l'odontologia restauradora estètica.
CG1 - Tenir la capacitat per a comunicar-se amb els pacients a fi d'explicar, amb criteris científics, però llenguatge assequible, el diagnòstic, el pla de tractament i pronòstic, en patologies que acostumen a tenir un perfil avançat o multidisciplinari.
CG2 - Tenir autonomia per a fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l'odontologia restauradora estètica.
CG3 - Saber aplicar els protocols establerts en la Clínica Universitària d'Odontologia en relació amb el diagnòstic, les exploracions complementàries i el tractament dels pacients, així com la planificació d'aquest, tenint en compte que els pacients als quals es dirigeixen presenten patologies amb perfils avançats o multidisciplinaris.
CG4 - Saber aplicar els protocols d'ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o els tractaments propis d'un odontòleg restaurador.      

Resultats d'aprenentatge

Dissenya un protocol de recerca basat en el mètode científic
- Aprèn a iniciar-se en la recerca clínica o de laboratori, a desenvolupar un projecte de recerca aplicant noves tècniques apreses i gestionant el temps i els recursos.
- Redacta adequadament la introducció, justificació, objectius, hipòtesis, estat de la qüestió, materials i mètodes, resultats, discussió i conclusions del seu treball de fi de màster.
- Defensa davant un tribunal competent en Odontologia el "Treball de Fi de Màster" realitzat.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulametodologia:

Aprenentatge tutoritzat en petits grups

Resolució de problemes en el taller dental

Estudi de casos clínics

Resolució de casos clínics

Aprenentatge orientat a patologies

Aprenentatge dirigit en laboratori cerca

Metodologia comunicativa de la recerca

Activitats formatives:

5 LAB (75 hores)

5 TUT (25 hores)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeguint el criteri que el TREBALL DE FI DE MÀSTER és el * compendi de tota la formació rebuda durant els dos anys del programa de màster, la Comissió Científica de la facultat d'Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya, composta per representants de cada àrea de les especialitats * odontològiques i dels responsables de la Junta de Centre de la Facultat, per a contribuir al fet que aquest Treball posseeixi una qualitat científica d'acord amb les competències que aquest mòdul docent exigeix, valorarà i haurà d'autoritzar el protocol d'aquest treball de recerca o clínic abans de dur-lo a terme. Una vegada conclòs l'estudi i confeccionada la memòria del "Treball de Fi de Màster" aquesta serà revisada per la mateixa Comissió Científica. El sistema de revisió per al "Treball de Fi de Màster" se centrarà en avaluar el rigor científic i metodològic del treball realitzat, tenint en compte la capacitat de comunicació que l'alumne demostri.La nota final del treball serà valorada a partir dels següents criteris:

60% nota proposada per la comissió de treball de fi de màster.

40% nota proposada pel tribunal el dia de la defensa oral.

Bibliografia i recursos

Boj JR, Catalá M,  Mendoza A, Planells P, Cortés O. Odontopediatría. Bebés, niños y adolescentes. 1ª Edición (Ciudad de México); Odontología Books, 2019.

International Journal of Pediatric Dentistry

Pediatric Dentistry

European Journal of Pediatric Dentistry

Auropean Archives of pediatric Dentistry

Journal of Clinical Pediatric Dentistry

Dental Traumatology