Universitat Internacional de Catalunya

Gestió i Comissariat d'exposicions Artístiques i Béns Patrimonials

Gestió i Comissariat d'exposicions Artístiques i Béns Patrimonials
3
11549
1
Tercer trimestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

"Comissariat i gestió d'exposicions" té com objectiu abordar el fenòmen expositiu, els seus protagonistes, la seva complexitat i els seus processos de producció. Els orígens, tipologies i objectius de les exposicions introduiran la pràctica expositiva per, seguidament, entrar en la seva conceptualització i la seva producció.

S'analitzaran les diverses etapes de la concepció, producció d'una exposició i muntatge, alhora que es revisaran els diversos perfils professionals que intervenen en els processos de treball i les seves responsabilitats.

Requisits previs

Interés i coneixements artístics i museografics

Anglès

Capacitat de treball en equip


I

Objectius

"Comissariat i gestió d'exposicions" té com a objectiu  formar profesionals com a comisarios d'exposiciones. Ofereix als estudiants la possibilitat d'iniciar-se i aprofondir en el món de les exposicions, a més de proporcionar els instruments necessaris per abordar la creació d'una exposició. 

Competències

-       Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament

i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació

-       Saber aplicar els coneixements assolits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts

dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

Competències generals

-       Saber comunicar, dinamitzar i mitjançar entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o

servei cultural.

-       Actuar de forma responsable, treballant amb qualitat, rigor i eficiència al servei de la societat.

Competències transversals

-       Dissenyar, dirigir, produir i avaluar projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals

estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

Competències especifiques

-       Identificar les estructures de negoci de les indústries culturals creatives, de les arts visuals i del patrimoni

cultural a escala nacional i mundial i gestionar els processos i procediments de treball implicats en la seva creació,

programació, gestió i producció.

Resultats d'aprenentatge

L’estudiant

-       Dissenya, dirigeix, produeix i avalua projectes, programes, estratègies, polítiques o accions culturals en les quals

estan implicats perfils variats de professionals, agents i institucions.

-       Identifica les estructures de negoci de les indústries culturals creatives, de les arts visuals i del patrimoni cultural

a escala nacional i mundial i gestiona els processos i procediments de treball implicats en la seva creació,

programació, gestió i producció.

-       Actua de forma responsable, treballant amb qualitat, rigor i eficiència al servei de la societat.

-       Sap comunicar, dinamitzar i mitjançar entre els diferents agents que intervenen en un projecte, programa o

servei cultural.

-       Sap aplicar els coneixements assolits i té la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts

dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.

-       Posseeix i comprèn els coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el

desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.

Continguts

 

 

SESSIONS TEÒRIQUES


 


TEMA 1

De comissaris, curadors, conservadors i restauradors 

Les terminologies profesionals encara són una mica confoses al tractar-se de professions relativament noves. Es definiran les característiques i funcions de cadascun dels perfils abans esmentats. Ètica i còdi deontològic.


TEMA 2

L'exposició 

Definició, característiques i tipologies d'exposicions. Què es conta? A qui s'adreça? amb quin objectiu? com? amb quins recursos humans i econòmics es compta? Tipologies en funció dels paràmetres que s'apliquin. Els  Site-especific. El programa expositiu d'una institució. Breu recorregut històric del format expositiu.


TEMA 3
El comissari d'exposicions

Les funcions del comissari i les diferents tipologies: comissaris en institucions, comissaris free-lance, en fires i altres manifestacions artístiques. Mediador o creador? La formació i la informació dels comissaris. Relacions pròpias del comissari: artistes, entitat organitzadora, equips tècnics, públic, mitjans de comunicació. Mercat artístic i assessoraments. 

 

TEMA 4
El projecte expositiu

Diferents fases: pre-proyecte i projecte definitiu. Tria del tema i presa de posició. Memòria explicativa, conceptual i descriptiva. Llista d'artistes i obres, informació sobre les obres seleccionades, identificació dels prestadors i localització. Descripció del catàlog, materiales de difusió, elements audiovisuals inclosos a la mostra, activitats públiques previstes, programa educatiu.


TEMA 5
El pressupost de l'exposició

Principals partides del pressupost : honoraris del comissari, coordinació (si externa), artistes, assistents, textos...; viatges, allotjaments i dietes; producció d'obres; transport i embalatge; assegurances; disseny de l'espai i mobiliari de presentació; disseny gràfic; muntatge i desmuntatge; comunicació i difusió; catàleg i altres materials físics i digitals; inauguració, protocol, invitacions i convidats; activitats públiques paral.leles.
Autofinanciación. Patrocinio, sponsorización y mecenazgo. Co-producciones e itinerancias. Subvenciones y becas.

TEMA  6

L'organització de l'exposició

La figura del coordinador d'exposicions. Interrelacions entre el comissari i  el coordinador de l'exposició. Altres equips professionals necessaris. Contractes amb el comissari, artistes i altres col.laboradors. Els concursos públics oficials. Calendaris de producció i de muntatge. Sol.licitut de prèstecs i l'assegurança de les obres. Coordinació d'equips.


TEMA 7
L'espacio expositiu

Breu història de l'espai expositiu. Aparició de l'espai especialitzat modern. Les característiques de l'espai expositiu ideal i la figura del dissenyador. L'espai múltiple i flexible. El recorregut i el ritme. La posada en escena del projecte expositiu.


TEMA 8
Museografia, conservació preventiva i seguretat.

Definicions. Museografia i elements expositius. Conservació preventiva. Tipus i característiques de la llum. La llum natural i la llum artificial. La il.luminació artificial incandescent i la fluorescent. Els Lux i els luxòmetres. La importancia de la llum en la conservación preventiva i els seus efectes en funció dels materials presentats. El color en l'exposició i la seva importància. La seguretat.


TEMA 9
El muntatge i el desmuntatge de l'exposició 

Direcció i execució. Qui dirigeix i qui intervé en els muntatges i desmuntatges. Elements tècnics i estètics en les produccions i els muntatges. Acondicionament de l'espai i mobiliari de presentació (vitrines, peanyes, taules, bancs…). Necessitats tècniques. La informació, retolació, textos i cartel.les. El transport, l'embalatge i la manipulació de les obres d'artr. El "correu". El desmuntatge i el retorn dels prèstecs. Itineràncies.


TEMA 10
Comunicació i difusió de l'exposició

Concepció, disseny i desnvolupament de la imatge de l'exposició. Estratègies per a la Difusió. Calendari de producció i lliurament dels materials. La seva distribució.  Materials de difusió: el catàleg, fulles de ma, cartel.les, banderoles, videos promocionals, en viu, en 360 o realitat virtual, videos en bucle, teasers o campanyes d'intriga. Diferents soports: premsa, web, xarxes socials, publicitat a la ciutat. La roda de premsa i la inauguració.
Objetius i mètodes per a l'evaluació de l'exposició.


SESSIONS EXPERTS

L'assignatura “Comisariat i gestió d'exposicions”, a més de les sessions teòriques,  compta amb sessions de treball amb especialistes que aprofundiran en els aspectes tècnics d'alguns dels temes introduits en aquelles. La major part d'aquestes sessions conduides per experts es desenvoluparan a l'aula.

Algunes d'questes sessions seran les següents:

Disseny d'exposicions,  a càrrec d'un dissenyador responsable de la museografia de nombroses exposicions de gran complexitat, que explicarà el procès de disseny d'un projecte, considerant els interessos de totes les parts que hi intervenen.

- El transport i embalatge d'obres d'arte així com qüestions relatives a la seva manipulació, seran tractades per un tècnic especialitzat procedent d'una de les principals empreses espanyoles del ram.

 -La conservació preventiva y las eventuales restauraciones de las obras en un procesos de transporte i exposició d'obres d'art, serà encarat per una persona experta, un conservador-restaurador responsable del departament de restauració d'un museu públic. 

- L'accessibilitat, un tema elementat, tot i que encara relativament nou, ha de donar les claus de l'accès de tots els públics a les exposicions.

- Les qüestions relatives a la seguretat dels visitants i de les obres, els riscos i les solucions previstes seran introduits per un expert en seguretat i protecció d'institucions artístiques.

- Una aproximació als procediments duaners, d'assegurances i permisos necessaris per a que les obres d'art puguin moure'ns internacionalment serà objecte d'una altra d'aquestes sessions d'experts.

- Finalment, considerem que la presència d'un comissari d'exposicions independent resulta imprescindible per a coneixer de primera mà la seva experiència, formació, així com les seves expectatives.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'estructura en sessions teòriques i sessions tècniques per aconseguir una aproximació el més completa possible a la materia objecte del curs.

Les sessions teòriques són responsabilitat de la professora titular de l'assignatura, seran impartides per ella, i combinaran els coneixements  caràcter teòric amb els extrets de la experiència en diferents institucions artístiques i culturals en les que la professora desenvolupa  la seva carrera professional. Les sessions poden no ajustar-se a la durada d'una classe.


Les sessions realitzades per convidats, tècnics experts en diferents aspectes relacionats amb la produccio d'una exposició, tenen com objectiu aprofondir en la part més pràctica da cada fase. Serán sessions sempre monogràfiques.


Es realitzaran una o dues sortides, en funció de la marxa del desenvolupament del temari, per visitar exposicions amb l'objectiu d'examinar en directe els aspectes tractats teòricament a les classes. 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl criteri principal d'avaluació serà l'avaluació continuada, amb atenció especial a l'assistència, interés i participació tant a les classes com a les visites. S'examinaran a classe alguns projectes i es requerirà la participació del alumnes. 

Els alumnes podran triar entre presentar un pre-projecte d'exposició, individual i personal, o la realització d'un exàmen final que constarà de 5 qüestions sobre temàtiques desenvolupades durant el curs.

 

 

 

 

Bibliografia i recursos

 

 • ALONSO FERNÁNDEZ, Luís; GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel. Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje. Madrid: Alianza Forma, 2019 (1999).
 • ANDERSON, D. Qué haremos con los curadores? Gestión de museos y curadoría, 9, 197-210 (1990)
 • DEAD, D. Museum Exhibition, Theory and Practice, Routledge, Taylor and Francis group, London- New York,  1994
 • DEVER RESTREPO, Paula y CARRIZOSA, Amparo. Manual básico de montaje museográfico. División de museografía del Museo Nacional de Colombia. Ministerio de Cultura, Colombia, 2020
 • DEVINE, Catherine. The future of Museums doesn’t have to be choice between the physical and the digital. Libraries and Museums-Microsoft. EVE (2020)
 • FERGUSON, Bruce W; GREENBERG, Reesa, and NAYRNE, Sandy.Thinking about Exhibitions. Routledge, London and New York, 1996
 • GARCÍA BLANCO, Ángela. La exposición, un medio de comunicación. Madrid: Akal, 1999. (Arte y estética ; 55)
 • GEORGE, ADRIA. The Curator’s Handbook: Museums, Commercial Galleries, Independent Spaces. Thames & Hudson, 2015
 • LORD, G. and LORD, B. The Manual of Museum Management. Lanham, MD: Altamira Press. London, 1997
 • MILLET, Ignasi; CORDOBA, Diego Alberto, coord. Moviment d’obres d’art: préstecs, manipulació i exhibició. Barcelona: Associació de Museòlegs de Catalunya, 2019
 • O'DOHERTY, Brian. Inside the white cube: the ideology of the Gallery Space. San Francisco: Lapis, 1986.
 • OBRISTHans-Ulrich, A brief history of curating. Dijon : Presses du réel, cop. 2008
 • RICO, Juan Carlos. Montaje de exposiciones. Madrid: Sílex, 2007 (1996). (Museos, arquitectura, arte ; 2)
 • RICO, Juan Carlos. Los espacios expositivos. Madrid: Sílex, 1996. (Museos, arquitectura, arte ; 1)
 • RICO, Juan Carlos. ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual?. Madrid :Ediciones Trea, 2009
 • RICO, Juan Carlos. Otra mirada al montaje del arte: la percepción espacial. Madrid: LIME, Laboratorio de investigación y experimentación museográfica, 2017
 • RIVIERE, George Henri. La Museología. Editorial Akal SA, Madrid, 1993
 • Scénographier l'art contemporain et propos sur la muséographie. Savigny-le-Temple : MNES; Editions W., 1986.
 • SIXSMITH, Mike Ed. Touring Exhibitions. Manual of Good Practice
 • USAI, Paolo Cherci. A Charter of Curatorial Values.Journal of the Natonal Film and Sound Archive (Spring 2006)
 • VERHAAR, J. Y MEETER. H.Project Model Exhibitions, Leiden ReinwardtAcademie, Leiden, The Netherlands (1989)
 • WITTEBORG, Lothar P.A. Practical Guide for Temporary Exhibitions. Second edition, Smithsonian Institutio, Washington D.C., 1991
 • VVAA. Cities, Museums and Soft Power. Xxx: American Alliance of Museums Press, 2015.
 • VVAA, The New Museum Registration Methods. 2nd ed. Washington: American Association of Museums, 2001.
 •  
 • Recursos y Webs de interés:

  American Association of Museums:  http://www.aam-us.org 

  American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works: http://www.conservation-us.org/

  Association of Art Museum Curators , AAMC, New York : https://www.artcurators.org/

  COMISART. Fundació “la Caixa” y MACBA, Convocatoria jóvenes comisarios : https://coleccion.caixaforum.org

  Curate for Change: https://www.curateforchange.com

  CRUMB : Curatorial Resource for Upstart Media Bliss (CRUMB) http://www.crumbweb.org/

  Electronic Art Intermix. Resource Guide: http://www.eai.org/resourceguide/

  EVE Espacio Visual Europeo : https://formación.evemuseos.com ; https://evemuseografia.com

  INÉDITOS, Concurso jóvenes comisarios. La Casa Encendida de Fundación Montenmedio, Madrid www.lacasaencendida.es

  International Council of Museums ICOM: http://www.icom.museum/  

  Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service: http://www.si.edu/exhibitions/travelling.htp 

 • Tate Modern, MoMA, SFMoMA : Matters in Media Art (Tate, MoMA, SFMoMA): http://www.tate.org.uk/about/projects/matters-media-art

Material didàctic