Universitat Internacional de Catalunya

Investigació Bibliogràfica (Trans. Inv.)

Investigació Bibliogràfica (Trans. Inv.)
1
11735
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

ProfessoratL'estudiant ha de contactar per correu electrònic per concretar cita.

Sr. Antoni Parada Martínez aparada@uic.esPresentació

 • La identificació d’un tema rellevant, la recerca, la gestió i l’escriptura d’un manuscrit final també són factors clau per a l’èxit d’un projecte d’investigació.
 • Els llibres de text, les revistes científiques, les bases de dades bibliogràfiques, el directori, els motors de cerca i altres múltiples fonts d’informació ofereixen una gran varietat de possibilitats per documentar la fase inicial d’un projecte d’investigació.
 • Aquest tema té com a objectiu obtenir coneixement sobre tècniques i recursos d’informació que porten l’usuari a obtenir resultats rellevants i eficients. 

Requisits previs

No n’hi ha.

Objectius

 • Adquirir habilitats de recerca i de gestió per seleccionar la informació científica més rellevant en múltiples fonts d’informació.
 • Saber triar quina informació de fonts serà més útil d’acord amb les necessitats d’informació.
 • Dissenyar i executar estratègies de recerca complexes i avançades en diferents fonts d’informació.
 • Gestionar la bibliografia seleccionada de manera automatitzada a través de recursos de gestió bibliogràfica.
 • Introduir els estudiants a alguns dels indicadors bibliomètrics bàsics. Implementar estratègies automatitzades d’informació selectiva.
 • Transferir les tècniques i els coneixements adquirits en el desenvolupament del projecte final de l’assignatura. 

Competències

CB10 - Adquirir habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant de manera autodirigida i autònoma.

CB7 - Aplicar els coneixements adquirits, i desenvolupar la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB8 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis basats en l'evidència científica, a partir d'una informació que, tot i que pot ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CE3 - Saber aplicar les eines bioinformàtiques més utilitzades en la investigació bàsica.

CG1 - Habilitat per integrar els nous coneixements adquirits mitjançant la investigació i l'estudi, i fer front a la complexitat.

CG2 - Capacitat crítica d'anàlisi i discussió dels resultats experimentals, així com d'emetre'n les conclusions corresponents.

CT1 - Capacitat d'integració en un equip de treball establert, multidisciplinar i multicultural.

Resultats d'aprenentatge

 • Elaborar preguntes de recerca apropiades.
 • Utilitzar les principals fonts d’informació bibliogràfiques per accedir al coneixement científic.
 • Aprendre a recuperar la informació científica de manera eficient.

 

Continguts

AGENDA: Dimecres 28 d’octubre, 4, 11 i 18 de novembre del 2020, de 08.00 h a 10.00 h. 

 

Tema 1. Bases de dades de ciències de la salut i motors de cerca

1.1 Google (cerca avançada)
1.2 Google Academic
1.3 PubMed/MEDLINE
1.4 Web of Science

Tema 2. Indicadors bibliomètrics: el factor d’impacte de les revistes científiques indexades

Tema 3. Obtenció de documents. Recursos de la biblioteca digital de UIC Barcelona

Tema 4. Els gestors de referències bibliogràfiques: Refworks o Mendeley

Tema 5. Recomanacions Vancouver per publicar manuscrits

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologia docent: CM, MC

Activitats formatives: CT (0,5 ECTS), SEM (0,5 ECTS)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEC (avaluació contínua): 25%
RC (resolució de casos): 25%
PFE (prova final escrita): 50%

Objectiu de l’examen final:

L’objectiu d’aquest exercici consisteix a buscar referències bibliogràfiques sobre el tema d’investigació en què esteu treballant per a aquest màster a la base de dades bibliogràfiques de salut de Pubmed/Medline (www.pubmed.gov).

Com cal procedir:

1. Comenceu escrivint un resum breu (tres o quatre paràgrafs) que descrigui el tema que esteu estudiant i assenyaleu quina és la pregunta de recerca que esteu intentant respondre.

2. Quins conceptes (termes clau o paraules clau) escolliu per construir la vostra cerca?

3. Com combinareu els termes seleccionats amb els operadors booleans (AND, OR, NOT)?

4. Quins elements dels límits us poden ser útils per afinar la vostra cerca?

5. Seleccioneu entre 10 i 15 referències d’entre les més rellevants que hàgiu recuperat de les bases de dades de Pubmed i transferiu-les al vostre examen en format Vancouver.

Com s’ha de lliurar l’examen: aneu a la plataforma Moodle, accediu a l’espai Assumpte de “Recerca bibliogràfica” i aneu a l’etiqueta “EXAMEN FINAL” o bé a la ruta: Inici> Cursos> Anual> 11523-ANUAL> General> EXAMEN final, on se us permetrà publicar l’examen.

 

Si teniu cap dubte o pregunta, no dubteu a posar-vos en contacte amb mi a: aparada@uic.es

Bibliografia i recursos

• Gutiérrez-Ibarluzea I, Parada Martínez A. Adquisición de Competencias para la búsqueda, recuperación y gestión de Información en Biomedicina [materiales docentes curso en línea]. Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud: 2011 www.ics-aragon.com/cursos/iacs/107/adquisicion-competencias.pdf

• Pubmed video tutorials www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html

• Web of Science video tutorials http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/

• Refwork tutorial https://www.refworks.com/tutorial/

• Appendix 2: Example search strategy to identify studies from electronic databases. In: CRD Center for Reviews and Dissemination. Systematic Reviews: CRD's guidance for undertaking systematic reviews in health care. York (United Kingdom): CRD; 2009. www.york.ac.uk/inst/crd/index_guidance.htm

• Identifying the evidence: literature searching and evidence submission (chapter 5) . In: NICE The guidelines manual. November 2012. London (United Kingdom): National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). www.nice.org.uk/article/pmg6/chapter/5-identifying-the-evidence-literature-searching-and-evidence-submission


Most relevant information sources

Health bibliographic databases

• PubMED/MEDLINE www.pubmed.org
• ISI Web of Knowledge (access through the university campus)
• Biblioteca Cochrane www.bibliotecacochrane.com
• Google Scholar http://scholar.google.es

Health bibliographic databases on biomedical literature in Spanish

• Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) http://ibecs.isciii.es
• MEDES. Medicina en Español https://medes.com
• Google Scholar http://scholar.google.es/
• LILACS (Database of Health Latinamerican journals) www.bireme.br
• SCIELO Scientific Electronic Library Online www.scielo.org

Bibliographic management software

• Refworks www.refworks.com
• Endnote www.endnote.com
• Mendeley www.mendeley.com
• Zotero www.zotero.com

Vancouver rules. How to cite bibliographic references https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html