Universitat Internacional de Catalunya

Dret Civil 1

Dret Civil 1
6
11917
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Prèviament acordat entre el professor i l'estudiant.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


En aquesta assignatura s'estudien les principals eines conceptuals del dret civil i del dret privat, la regulació jurídica del dret de la persona, des del naixement fins a la declaració de mort, i la primera part de la teoria general del contracte (que continuarà en Dret Civil 2 amb la teoria general de les obligacions).

Requisits previs

No procedeix

Objectius

Al final de l'assignatura l'alumne ha d'haver adquirit els coneixements relatius a:

 • Les bases del dret civil
 • Les principals institucions del dret de la persona
 • Les principals regles de la part del contracte explicada

Competències

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 02 - Conèixer, interpretar i aplicar la normativa comptable actual.
 • 03 - Seleccionar i aplicar adequadament les alternatives comptables permeses.
 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
 • 14 - Conèixer i comprendre el marc legal del dret mercantil i ser capaç d'aplicar-lo a casos pràctics del món de l'empresa.
 • 17 - Comprendre els models matemàtics amb què es descriuen els fenòmens econòmics.
 • 18 - Modelitzar matemàticament els fenòmens de caràcter econòmic.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 23 - Conèixer i saber emprar la terminologia de l'anàlisi microeconòmica i macroeconòmica.
 • 24 - Ser capaç de desenvolupar una anàlisi del medi econòmic, social i històric en el qual se situa l'empresa.
 • 30 - Conèixer els models de sistemes d'informació: relacionals de bases de dades, models mis, dss, eis, crm, scm, bi, km, erp, bpms.

Resultats d'aprenentatge

1. Coneixerà i comprendrà les regles contingudes en la part general del dret civil, especialment l'eficàcia i interpretació de les normes jurídiques, i el temps i l'objecte en el Dret Civil

2. Hi haurà adquirit un coneixement sòlid sobre la regulació civil de la persona física i jurídica, amb especial incidència en les institucions de tutela

3. Hi haurà adquirit la capacitat de relacionar les diferents institucions tutelars i aplicar-les als supòsits concrets

4. Coneixerà i comprendrà les regles generals del negoci jurídic

5. Coneixerà i comprendrà les regles de la representació

6. Hi haurà adquirit habilitats en la comunicació oral i escrita

7. Hi haurà desenvolupat la capacitat d'analitzar i sintetitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementari aportat pel professor

8. Hi haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb els continguts del mòdul

9. Hi haurà adquirit destresa en l'ús de les TIC en relació a l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc.)

10. Hi haurà adquirit destreses que afavoreixin la comprensió lectora

11. Hi haurà desenvolupat hàbits de netedat en la presentació personal i de documents

12. Identificarà i interpretarà la documentació d'ús habitual en el tràfic jurídic i negocial civil.

Continguts

PRIMERA PART. INTRODUCCIÓ

Tema 1. El dret privat i el dret civil
1.1.      El dret privat i el dret civil
1.2.      La formació dels drets civils moderns
1.3.      El dret civil i la Constitució de 1978 

Tema 2. El títol preliminar del Codi Civil
2.1.      El títol preliminar del Codi Civil
2.2.      Contingut: fonts del dret, aplicació del dret privat i eficàcia de les normes jurídiques
2.3.      La interpretació del dret privat 

Tema 3. El temps en el dret civil
3.1.      El temps en el dret civil
3.2.      El còmput del temps
3.3.      La prescripció
3.4.      La caducitat
3.5.      La preclusió

Tema 4. L’objecte de dret. El patrimoni

4.1.      Les coses i els fruits
4.2.      Les classes de coses
4.3.      El patrimoni

SEGONA PART. DRET DE LA PERSONA

Tema 5. Inici i fi de la personalitat
5.1.      La persona en el dret privat
5.2.      El començament de la personalitat i l’estatut jurídic del nasciturus
5.3.      La capacitat de la persona: capacitat jurídica i capacitat d’obrar; la capacitat natural
5.4.      La minoria d’edat i l’emancipació.
5.5.      Les condicions de la persona: l’estat civil. El registre civil.
5.6.      El fi de la personalitat. La declaració de mort

Tema 6. La incapacitació i les institucions de guarda i protecció
6.1.      La declaració d’incapacitat i els seus efectes.
6.2.      Les institucions de guarda i protecció

Tema 7. La identificació i localització de la persona

7.1.      La identificació de la persona: el nom i els cognoms. El parentiu.
7.2.      El domicili de la persona i el veïnatge civil
7.3.      La desaparició i l’absència

Tema 8. Les persones jurídiques de dret privat

8.1.      La personalitat jurídica. Les modalitats de personificació: l’estructura societària, corporativa i fundacional
8.2.      L’associació
8.3.      La fundació

Tema 9. La representació

9.1.      Doctrina general de la representació en el dret privat.
9.2.      El poder i l’apoderament.
9.3.      El representant sense poder.
9.4.      La gestió representativa.

TERCERA PART. TEORIA GENERAL DEL CONTRACTE

Tema 10. El negoci jurídic i el contracte
10.1. Fets jurídics, autonomia privada (AP) i negoci jurídic

10.2. El contracte: concepte, història i classificació dels contractes.

Tema 11. Els requisits essencials del contracte

11.1. Requisits del contracte

11.2. El consentiment de les parts

11.3. L'objecte

11.4. La causa

11.5. La forma del contracte


Tema 12. Vicis dels elements essencials del contracte

12.1. Vicis del consentiment: l'error, violència i intimidació i dol

12.2. Vicis de la causa.

Tema 13. La formació del contracte

13.1. Tractes preliminars

13.2. Oferta i acceptació.

13.3. Moment i lloc de la perfecció del contracte.

13.4. El precontracte.

13.5. El contracte d'opció

13.6. La publicitat comercial en el procés de formació del contracte.

13.7. La formació del contracte per adhesió.

13.8. La Llei 7/1998 de 13 d'abril de Condicions Generals de la Contractació i la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris aprovada per Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre


Tema 14. Efectes del contracte

14.1. Reglamentació contractual i les seves fonts: integració del contracte

14.2. El principi de relativitat del contracte.

14.3. El contracte en favor de 3º.

14.4. Els contractes en dany de 3º.

14.5. El contracte a càrrec de 3º.

14.6. El contracte per persona a designar.


Tema 15. Ineficàcia del contracte

15.1. Ineficàcia o invalidesa en sentit general. Categories de la ineficàcia

15.2. Nul·litat absoluta del contracte.

15.3. Nul·litat relativa o anul·labilitat del contracte.

15.4. La rescissió del contracte.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats formatives:

 • Presentació a l'aula dels conceptes i la seva aplicació pràctica
 • Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individual i en grup)
 • Estudi independent de l'alumne
 • Treballs individuals i en grup
 • Tutoria

Metodologies:

 • Lliçó magistral
 • Elaboració i exposició de treballs
 • Lectures relacionades amb la matèria
 • Recerca d'informació
 • Estudi individual

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final de l'assignatura estarà integrada per la nota de l'examen final, que comptarà un 70% i la nota de l'avaluació contínua, que comptarà un 30%.

L'examen final tindrà la consideració de prova escrita i caldrà treure almenys un cinc per aprovar l'assignatura. L'avaluació contínua està constituïda per les següents proves amb el seu corresponent valoració a efectes de la nota final:

1. Al llarg del semestre hi haurà pràctiques que es realitzaran a classe. Es comptarà l'assistència i participació en aquestes pràctiques amb un 10% de la nota final. No es preveuen les dates amb antelació perquè es realitzaran en funció del temps que es dediqui als temes.

2. El 2 d'abril tindrà lloc el Memoràndum de Dret positiu. Es tracta d'una prova oral. La informació sobre el mateix es penjarà a l'apartat de materials. La prova de Memoràndum comptarà fins a un 20% de la nota final.

L'assistència al cicle de Conferències de Formació Contínua és obligatòria. La falta d'assistència serà avaluada negativament en l'assignatura. És a dir, en funció del nombre de conferències al qual no s'hagi assistit es baixarà fins a un punt la nota final que hagi resultat de l'avaluació total de l'assignatura. Per exemple: si es falta a una conferència la nota baixarà 0,4 punts, si es falta a dues conferències la nota baixarà 0,7 punts i si es falta a les tres conferències la nota baixarà 1 punt.  Aquesta normativa no és aplicable per als alumnes Erasmus o d'intercanvi, ni tampoc als alumnes dels Dobles graus.

L'assistència a classe és obligatòria. Cada falta baixa 1 0.1 de la nota final a partir de la 5a falta a classe.

Amb independència de l'avaluació contínua es realitzarà un examen parcial lliberatori escrit el dia 4 de març. Les persones que ho aprovin (a partir de 5) no hauran de examinar-se d'aquesta matèria en l'examen final. La seva nota farà mitjana amb l'examen final i aquesta mitjana comptarà el 70% de la nota final. Els que ho suspenguin tindran tota la matèria per a l'examen final. En l'examen entraran els 4 primers temes del programa.

En l'examen de 2a convocatòria de Juliol no es tindrà en compte l'avaluació contínua.

Bibliografia i recursos

1. Bibliografia bàsica recomanada:

PRIMERA I SEGONA PART

Antoni Vaquer Aloy (coordinador), Dret Civil. Part General i Dret de la Persona, Atelier, Barcelona, 2013

Luis Díez-Picazo / Antonio Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil. Vol. I, Introducción. Derecho de la Persona. Autonomía Privada. Persona jurídica, 13ª ed., Madrid, Tecnos, 2016.

TERCERA PART

Luis Díez-Picazo / Antonio Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil. Vol. II, Tomo 1, El contrato en general, 11ª ed., Madrid, Tecnos, 2016.

 

2. Textos legals corresponents.

3. Material entregat pel professor o adjuntat en l’apartat “Material didàctic”.Cal tenir en compte que els apunts penjats pertanyen a una versió de gener 2015. Hi ha hagut algunes modificacions arran de la reforma del CCEsp . Les modificacions es comentaran a classe.