Universitat Internacional de Catalunya

Dret de Danys

Dret de Danys
4
11926
4
Segon semestre
op
Optativitat
Optativitat
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat


Cita prèvia: cmlazaro@uic.es

Presentació

El dret de danys és una de les branques més importants del modern dret privat. No obstant això existeixen serioses deficients normatives. Per aquest motiu és de gran interés pel futur professional conèixer el funcionament de les regles que regeixen la resolució dels conflictes i la esponsabilitat extracontractual.

Requisits previs

No hi ha cap requisit previ

Objectius

Compendre el funcionament de les regles jurídiques i econòmiques presents en decisions de responsabilitat civil de persones i instittucions. Conèixer els sistemes de responsabilitat de l'ordenament jurídic espanyol.

Competències

 • 01 - Adquirir la capacitat d'entendre les idees principals i participar en conferències o lliçons magistrals en un context acadèmic
 • 02 - Adquirir la capacitat de comprensió, anàlisi i síntesi
 • 03 - Ser capaç d'expressar idees i arguments amb ordre i coherència de forma oral i escrita (tècniques d'expressió oral i escrita)
 • 05 - Ser capaç de desenvolupar habilitats per treballar en equip
 • 23 - Identificar l'estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d'un problema jurídic complex
 • 24 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions utilitzant la informació rellevant, aplicant els mètodes adequats i situant el problema dins del conjunt de l'ordenament jurídic
 • 26 - Dominar les tècniques i formes de prova
 • 30 - Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia)

Resultats d'aprenentatge

 1. Haurà adquirit coneixements i estratègies de la responsabilitat per danys.
 2. Haurà desenvolupat la capacitat de sintetitzar i analitzar la informació obtinguda de les classes presencials  i del material complementari aportat pel professor.
 3. Haurà adquirit habilitats per al treball en equip.
 4. Serà capaç de buscar informació, interpretar-la i utilitzar-la per la resolució de cassos pràctics o bé la realització de treballs relatius  a aquesta matèria.
 5. Serà capaç d’identificar amb precisió l’estat normatiu, doctrinal i jurisprudencial d’un problema jurídic relatiu a l’àmbit de la matèria.
 6. Haurà desenvolupat destreses per detectar problemes jurídics que subjauen a un cas concret.  
 7. Haurà desenvolupat habilitats en la resolució de conflictes jurídics relacionats amb les continguts del mòdul.
 8. Haurà adquirit destreses en l’ús de les TICs en relació a l’obtenció d’informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, etc.).

Continguts

PART GENERAL:

Tema 1 El dany

1.1. Concepte
1.2. Requisits
1.3. Tipus

Tema 2 La imputació subjectiva

2.1 La imputació subjectiva
2.2. La responsabilitat per culpa
2.3. La responsabilitat objectiva

Tema 3 El nexe causal
3.1 La causalitat material i jurídica
3.2 La prova del nexe
3.3. Els criteris d'imputació objectiva
3.4. Les omissions
3.5 La culpa de la víctima
3.6. L'exclusió del nexe causal

Tema 4 Responsabilitat: la reparació
4.1. L'obligació de reparar
4.2. Formes de reparació
4.3. El deure de mitigar el mal
4.4. L'acció de responsabilitat i la prescripció

PART ESPECIAL:

Tema 5. Responsabilitat de Pares i tutors i  Centres docents

Tema 6.Responsabilitat d'Animals i Caça 

Tema 7. Responsabilitat de l'Empresari  i per productes defectuosos 

Tema 8. Responsabilitat mèdica

Tema 9. Responsabilitat de les professions jurídiques

Tema 10. Responsabilitat Mediambiental

Tema 11. Responsabilitat en el transport:  la Navegació aèria

Tema 12. Responsabilitat per Vehicles de motor

Tema 13. Responsabilitat del propietari

Tema 14. Responsabilitat per IA

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaExplicacions teòriques, activitats i exercicis d'autoavaluació.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Activitats a l'aula per al seguiment dels alumnes (individuals i en grup)
23 24 26
Presentació a l'aula dels conceptes i l'aplicació pràctica que tenen
01 02 03
Treballs individuals i en grup
05

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria 

Avaluació continua (100%):

- Examen tipus test danys part general (T 1 a 4) el dimarts 21 de febrer (40%)

- Examen tipus test responsabilitats especials (T 5 a 13): al finalitzar cada lliçó (50%)

- Exposició Individual 10% de la nota final: quan pertoqui (10%) 

Els alumnes d'avaluació continua que suspenguin hauràn de fer l'examen final. 

L'examen final i les convocatòries posteriors seràn escrites i constaràn de 100 preguntes tipus test.

Tan sols es tindrà en compte l'avaluació continuada a la primera convocatòria.  

Només es farà la revisió de l'examen prèvia cita concertada amb instància motivada.

Bibliografia i recursos

Roca Trías y Navarro Michel, Derecho de Daños, Tirant lo blanc, ultima edició

Busto Lago y Reglero Campos (coord), Lecciones de Responsabilidad civil, Aranzadi, última edició.

Collantes (dir)(2011): Derecho de Daños. Una perspectiva contemporánea, Motivensa Editora Jurídica.

Thompson Reuters: Practicum Daños, última edició