Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Institucional

Comunicació Institucional
3
12030
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat

Presentació

La comunicació institucional o empresarial s'ha convertit en els darrers anys en una àrea essencial de les organitzacions i entre elles, també de les companyies audiovisuals. La necessitat de comunicar-se amb el conjunt dels stakeholders (clients, accionistes, proveïdors, socis, empleats, mitjans de comunicació, associacions d'usuaris, organitzacions sectorials, púbic en general, etc.) s'ha vist augmentada amb el desenvolupament de les xarxes socials i de les plataformes de publicació en línia.

En aquest nou escenari, qualsevol tipus d'organització (empreses, governs i administracions públiques, ONG, etc.) s'enfronta a una demanda comunicativa constant per part dels seus diferents públics. 

En l'actualitat, dins dels àmbits relacionats amb la comunicació i el periodisme, els comunicadors institucionals o corporatius són uns dels perfils professionals més requerits.

Objectius

1. Comprendre les diferents perspectives, enfocaments i tendències a la direcció de comunicació d'una organització.

2. Desenvolupar la capacitat d'analitzar i proposar decisions estratègiques en una organització des del punt de vista de la comunicació, desenvolupant el criteri propi.

3. Conèixer les característiques i funcions dels gabinets (interns i externs) de comunicació. Especialment es desenvoluparan les eines i tàctiques més utilitzades en un Gabinet de premsa.

4. Ser capaç d'analitzar l'estratègia i eines comunicatives desenvolupades per una empresa per implementar una política de comunicació.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

L'assignatura dotarà l'alumne de coneixements sobre com es realitza la gestió de la comunicació a les organitzacions.

També adquirirà coneixements pràctics sobre els principals programes i eines de RRPP per gestionar la comunicació.

En formar part del Grau de Comunicació Audiovisual, es repassaran els formats i continguts que s'estan demanant avui a les organitzacions.

Finalment, coneixeran les eines i tàctiques informatives que es fan servir en un Gabinet de premsa per gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació.

Continguts

      1. Introducció a la comunicació institucional 1.1. Introducció

1.2. Clarificar Conceptes: comunicació organitzacional (institucional / corporativa) / RRPP / Marketing

1.3. Cultura corporativa / Propòsit. Identitat i imatge. Canals corporatius i eines

        2. La Direcciò de comunicació

2.1. Tipus de gabinets, estructura i funcions

2.2. Tendències en comunicació

        3. Programes i tècniques de relacions públiques

3.1. Relacions amb la comunitat / RSC / Màrqueting d Influencers

3.2. El vídeo corporatiu / Productes audiovisuals corporatius

        4. Gabinet de premsa / Àrea de relacions amb els mitjans

4.1. Funcions i objectius

4.2. Aproximació a algunes teories sobre els efectes dels mitjans. 

4.3. Processos i eines de treball

4.4. Els portaveus. Tàctiques informatives

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula* Classes Magistrals: no només consisteixen en la transmissió de continguts o coneixements, sinó també en l'aproximació a casos reals d'empreses i institucions. Es promourà la participació dels assistents mitjançant l'exposició d'opinions, arguments i propostes en un context grupal.

* Lab. Realització d'exercicis a classe on es combinarà la teoria amb la pràctica.

* Meeting point. Trobadas amb professionals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaA 1a Convocatòria:

Examen (40%)

Prácticas realizadas en clase (60%)

En 2ª Convocatòria 

S'avaluarà als alumnes a través d'un examen (100%).

Bibliografia i recursos

-          ARGENTI, P. Comunicación estratégica y su contribución a la reputación. UIC Catalogue, 2014. Capítulo 3: Evolución de la función de la comunicación corporativa”; Capítulo 4: “Identidad, imagen, reputación y publicidad corporativa; y Capítulo 5: Responsabilidad corporativa

-          GARCÍA OROSA, B. Los altavoces de la actualidad: radiografía de los gabinetes de comunicación. Netbiblo, 2005. Capítulo 5.

-          WILCOX, D., CAMERON, G. y XIFRA, J. Relaciones Públicas: estratégicas y tácticas. Addison Wesley, 2006. Capítulo 6: Planificación del Programa

-          XIFRA, J. Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Tecnos, 2011. Capítulo VIII: “Técnicas de relaciones con la prensa” y Capítulo IX: “Relaciones con la comunidad”

-  CAPRIOTTI, P. Branding corporativo. Santiago de Chile, 2009. Ed. Libros de la Empresa. Disponible en línea: https://paulcapriotti.wordpress.com/libros/      (Ed. Libros de la Empresa)

(*) Tots els llibres es troben a la Biblioteca UIC

webs i blocs d'interès

- http://www.adecec.com/

- http://www.topcomunicacion.com/

- http://www.ecuaderno.com/

- http://www.fabulasdecomunicacion.es/

- http://www.corporateexcellence.org/

- http://www.puromarketing.com/

- http://lmdiaz.com/

- https://www.enriquedans.com/

- https://inspirinas.com/

Sèries sobre Gabinets de comunicació política

- The West Wing (1999 - 2006) Director: Aaron Sorkin / John Wells
- The Newsroom (2012 - 2014) Director: Aaron Sorkin

- Borgen (2010-2013) Director: Adam Price