Universitat Internacional de Catalunya

Disseny Gràfic

Disseny Gràfic
3
12059
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per parlar personalment amb la professora es prega concertar amb ella una data i hora de reunió.

Presentació

Disseny Gràfic és una assignatura de 3 crèdits ECTS que s'imparteix durant el primer semestre del segon curs de Publicitat i Relacions Públiques.

El disseny és el llenguatge visual en què s’expressa la publicitat; per tant, tenir coneixements sobre els seus principis i les seves sintaxis és imprescindible per enfocar una carrera en l’àmbit publicitari. Aquesta assignatura pretén afermar aquests coneixements mitjançant l’ús del programa Photoshop com a eina compositiva en el disseny i el desenvolupament digital del missatge publicitari.


Requisits previs

No n’hi ha

Objectius

 • Adquirir coneixements bàsics sobre els fonaments del disseny.

 • Aprendre les eines del programa Photoshop per poder crear, editar i compondre imatges professionals.

Competències

 • 48 - Capacitat per entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies
 • 53 - Capacitat de concepció i crítica d'un producte audiovisual o mediàtic
 • 58 - Coneixement i domini de la imatge estàtica i les seves capacitats comunicatives
 • 67 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 83 - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge
 • 84 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics
 • 85 - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió d'estratègica de la imatge corporativa
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives

Resultats d'aprenentatge

Després d’haver cursat aquesta assignatura, els alumnes seran capaços de:

 • Tenir un criteri bàsic de l’ús dels principis estètics del disseny gràfic.

 • Desenvolupar un projecte gràfic en Photoshop.

Continguts

1. Introducció al disseny

- Història breu del disseny gràfic

- Sintaxi de la imatge

- Formats optimitzats i resolucions

- Avantatges i inconvenients

2. Tipografia

- Conceptes bàsics

- Treball amb text

- Característiques

- Composicions

- Som-hi

3. Fonaments del disseny

- Elements formals de la imatge

- Principis de la composició

- Tipus de composicions

- Color

- Anàlisi d’imatges publicitàries

4. Principis estètics del disseny

- Equilibri

- Unitat

- Èmfasi

5. Treball amb seccions

- Selecció i eines de selecció

- Selecció amb la vareta màgica

- Treball amb seleccions geomètriques

- Selecciones amb el llaç

- Opcions de retallar una imatge i d’esborrar en una selecció

6. Correccions bàsiques de fotografia

- Estratègies per retocar fotografies

- Resolució i grandària de la imatge

- Opcions per redreçar i retocar una imatge

- Ajustos automàtics

- Ajustament del rang tonal

- Eliminació del tint de color

- Opcions per reemplaçar colors en una imatge

- Comparació dels resultats manuals amb els automàtics

7. Eines per retocar i reparar

- Reparació d’àrees amb el tampó de clonar

- Pinzell corrector i pedaç

- Eliminació d’imperfeccions

- Instantànies i la paleta Història

- Eina pedaç

8. Màscares i canals

- Treball amb màscares i canals

- Edició d’una màscara

- Carregar una màscara com a selecció i aplicar-hi ajustos

- Crear una màscara de degradat

9. Màscares, traçats i formes vectorials

- Capes de forma. Dibuix de traçats

- Aplicar un traçat en ús a una capa com a màscara vectorial

- Treball amb formes personalitzades definides

- Afegir estils de capa a una forma personalitzada


 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1,2
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
0,6
Workshop. Tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa.
0,8
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0,4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs tracta d’una avaluació contínua, en la qual s’emprarà la multiavaluació. Es valorarà el treball dels alumnes segons la seva implicació en aquesta assignatura, la participació a classe, la resolució dels objectius, el compliment dels terminis de lliurament i la creativitat en el disseny. S’aplicarà la normativa acadèmica ortogràfica de la Facultat.

 

Exercicis pràctics amb una ponderació del 40 % de la nota final d’aquesta assignatura. Total: 40 %

Projecte final amb una ponderació del 50 % de la nota final d’aquesta assignatura. Total: 50 %

Competències genèriques amb una ponderació del 10 % de la nota final d’aquesta assignatura. Total: 10 %

Bibliografia i recursos

Ajuda Photoshop http://helpx.adobe.com/es/photoshop/topics.html

Visuelle Online. 

Una selecció de treballs de disseny 
http://visuelle.co.uk/

GraphicExchange
Portal dedicado a proyectos de diseño e inspiración 
http://www.graphic-exchange.com/

Domestika
Portal dedicat al disseny online 
http://www.domestika.org/

The Cool Hunter
Magazine online de tendències
http://www.thecoolhunter.net/