Universitat Internacional de Catalunya

Bottom Up Strategies for Urban Regeneration

Bottom Up Strategies for Urban Regeneration
3
12083
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Prèvia concreció amb l’alumne

Presentació

Aquest curs proporcionarà als estudiants una perspectiva multidisciplinària sobre la regeneració urbana a través de l’ús integral d’estratègies ascendents. Els casos d’estudi específics i els projectes permetran als estudiants examinar i desenvolupar eines per mapar, treballar amb grups de diferents cultures, crear anàlisi de l’entorn, així com disposar d’eines per calibrar els problemes de l’ús del sòl. Els estudiants comprendran millor com respon el disseny als problemes socials i ambientals i els mètodes per involucrar els membres de la comunitat en la presa de decisions.

Aquest curs també examinarà materials de construcció apropiats i de baixa tecnologia, així com la seva tècnica i l’aplicació en diversos contextos. Els estudiants examinaran el plantejament urbà d’aquests contextos, com van arribar a existir i com responen als estils de vida, la cultura i el clima de la regió. És molt important enfortir el teixit social del lloc on es realitza el treball, proporcionar millors tècniques de construcció i formes d’organització. Això proporcionarà a la població més autonomia i qualitat dels edificis, en millorarà la comoditat, la seguretat, la identitat i el sentit de pertinença.

Objectius

Presentar una varietat de casos de revitalització comunitària innovadora en els països del Nord i del Sud, amb el principi rector que moltes ciutats al voltant del món tenen especialitats, connexions i processos similars. L’urbanisme comparatiu, més enllà de la divisió Nord-Sud, i fins i tot els estudis urbans postcolonials són valuosos per a l’aprenentatge i la reflexió.

Explorar el contrast i la connexió entre els processos ascendents de la urbanització i el disseny de la comunitat en comparació amb la pràctica institucional de dalt a baix.

Oferir als estudiants una varietat d’exemples, eines i tècniques que poden fomentar projectes innovadors de revitalització mediambiental en la comunitat.

Competències

 • 01 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos desfavorecidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de la cooperación internacional
 • 05 - Adquirir la metodología basada en criterios interdisciplinares para el desarrollo de proyectos arquitectónicos sostenibles.
 • 06 - Adquirir una formación especializada en la gestión de recursos humanos y materiales utilizados para el desarrollo de cada proyecto.
 • 07 - Ser capaz de aplicar en un proyecto concreto los conocimientos adquiridos.
 • 08 - Capacidad de llevar a cabo técnicas de planificación de proyectos desarrollados por figuras profesionales interdisciplinares y por los organismos de cooperación.
 • 09 - Adquirir los conocimientos de las estrategias de desarrollo urbano según especificaciones referentes a las culturas regionales y locales.
 • 11 - Ser capaz de entender las necesidades para ofrecer respuestas multidisciplinares a problemas complejos relacionados con el planeamiento urbanístico.
 • 13 - A partir de una formación especializada, saber seleccionar los criterios de soluciones de desarrollo sostenible aplicado a proyectos de planificación a escala territorial, regional y local.
 • 14 - Conocer y aplicar los principios teóricos y prácticos para la conservación de los recursos sostenibles en el desarrollo urbano.
 • 17 - Ser capaz de ofrecer soluciones integradas de sistema de transporte sostenible adecuado al desarrollo urbano.
 • 18 - Ser capaz de proponer planes de actuación en prevención a anunciados efectos de desastres provocados por causas materiales y humanas.
 • 19 - Proponer y llevar a cabo técnicas constructivas basadas en la utilización de materiales y cultura locales.
 • 20 - Conocer los recursos locales en cuanto a sistemas energéticos y aplicar en las construcciones los conocimientos adquiridos en la utilización de los mismos.
 • 21 - To Know how to apply low-cost construction techniques in developing countires or those afected by natural or human catastrophies
 • 22 - Saber adaptar materiales que se puedan recuperar y reutilizar para desarrollar técnicas constructivas alternativas, sostenibles y low-cost.
 • 25 - Saber aplicar los conocimientos sobre la herramienta “marco lógico” para la planificación y gestión de proyectos de cooperación internacional.
 • 26 - Ser capaz de elaborar, a través del análisis crítico de las actuaciones realizadas por las Agencias Internacionales de Cooperación, un manual que defina de forma sistemática las prioridades de actuación para cada proyecto.
 • 27 - Saber aplicar las metodologías de trabajo utilizadas por parte de Organismos de Cooperación Internacional y/o Entidades locales.

Resultats d'aprenentatge

S’estudiaran diverses formes d’assentament i mètodes de creixement urbà, s’aprendrà especialment a elaborar la planificació d’acord amb les eines i característiques del lloc. L’alumne adquirirà eines per estimular la col·laboració de persones en processos participatius.

Comprendre alguns dels factors clau que s’han d’abordar en projectes exitosos de desenvolupament i ajuda.

Comprendre com es construeix un projecte amb èxit que abordi aquests factors en el desenvolupament.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaTreball en grup, anàlisi de casos d’estudi i presentacions en grup.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 1. Participació a classe.
 2. Habilitats analítiques i capacitat per desenvolupar propostes eventuals que brindin solucions específiques als problemes plantejats.
 3. Capacitat per desenvolupar el treball en equip i les habilitats de lideratge.
 4. Capacitat de l’alumne d’integrar en el projecte o exercici el que ha après durant les classes.
 5. Capacitat per presentar en públic el treball o la investigació desenvolupada durant el curs.

Bibliografia i recursos

La bibliografia bàsica es mostra a continuació, es proporcionaran articles específics abans de la classe.

 

Kevin Lynch, The Image of the City, MIT Press, Cambridge MA 1960

Hassan Fathy, Architecture for the Poor, Ed. The American University in Cairo Press, Egypt, 

1989, ISBN: 977 424 575 X

Ian Davis, Emergency architecture

Van Lengen, Johan “The barefoot architect” A handbook for green building, Shelter Publications, 2008  ISBN: 978-0-936070-40-7

Shigeru Ban. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1997       ISBN: 84-252-1721-0

Shigeru Ban. Laurence King Publishing, London, 2001        ISBN: 1-85669-301-5

Hugo Houben, Hubert Guillaud.  Traité de construction en terre.Editions Parentheses. 1989 Marseille. ISBN 2-86364-041-0

Peter Walker, Rowland Keable, Joe Martin, Vasilios Maniatidis, Rammed earth. Design and construction guidelines. 2005. ISBN 1-86081-734-3 Informes de la construcción, Earth as Building Material

S. Bestraten and E. Hormías Informes de la Construcción. (Coord.)Vol 63, No 523 (2011) doi:10.3989/ic.2011.v63.i523