Universitat Internacional de Catalunya

Anatomia Dentària

Anatomia Dentària
1
12702
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

El coneixement minuciós de l’estructura anatòmica i la funció que exerceixen les dues denticions (temporal i permanent) és fonamental perquè el futur odontòleg pugui realitzar amb èxit tractaments preventius i curatius. 

Els tractaments dentals, que constitueixen una part important de la pràctica odontològica diària, pretenen restaurar les alteracions de la dentició i tornar-li la forma i la funció que tenien en el seu estat òptim. És, per tant, la dentició sana, en forma i en funcionament, el model per imitar quan es realitzen procediments tan diversos com pròtesis, obturacions, endodòncies o tractaments d’ortodòncia, i només coneixent amb exactitud la morfologia externa i interna de totes les dents que constitueixen la dentició humana podrem realitzar amb èxit aquestes tasques.

Així doncs, l’assignatura es converteix en un pilar fonamental per a totes i cadascuna de les disciplines clíniques que l’alumnat abordarà en cursos posteriors. 

Requisits previs

El coneixement de les estructures anatòmiques del cap i del coll, i concretament de la cavitat bucal, on estan situades les dents, ajuda l’alumne a comprendre alguns aspectes relacionats amb l’erupció dental, la posició de les dents i el seu funcionament dins d’un sistema neuromuscular complex que realitza funcions tan importants com la masticació i la deglució i participa de manera notable en la parla i en la relació entre les persones.

 

Objectius

1.Conèixer de manera precisa i detallada l’anatomia tant externa com interna de cada dent. 

2. Aquests coneixements anatòmics permeten comprendre la funció de cada dent individualment i dels grups dentaris als quals pertany. 

 

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne ha d’acabar coneixent perfectament la morfologia dental de cada dent en particular, per totes les seves cares, per saber-la reproduir finalment a la boca, entenent la forma a partir de la funció.

Continguts

 • Incisius permanents. Característiques úniques. Característiques comunes i diferencials de la classe incisiva.
 • Incisiu maxil·lar central: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Incisiu lateral maxil·lar: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Incisiu mandibular centre: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Incisiu lateral mandibular: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal. Permanents canins: Característiques úniques. Característiques comunes i diferencials de la classe canina.
 • Caní maxil·lar: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Caní mandibular: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió incisiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal. TEMA 8: premolars permanents: Característiques úniques. Característiques comunes i diferencials de la classe premolar.
 • Imprimació maxil·lar o premolars superiors: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Segon premolar maxilar o superiors: descripció de la corona. Cares lliures i proximals Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Imprimació o premolar mandibular o inferior: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Segon premolar inferior o inferiors: descripció de la corona. Cares lliures i proximals Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal. Molars permanents: Característiques úniques. Característiques comunes i diferencials de la classe premolar.
 • Maxil·lar molar imprimació o superiors: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Segon molar maxil·lar o superiors: descripció de la corona. Cares lliures i proximals Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Imprimació mandibular molar o inferior: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Segon molar inferior o inferiors: descripció de la corona. Cares lliures i proximals. Visió vestibular i lingual. Visió mesial i distal. Visió oclusiva. Descripció de l’arrel. Característiques. Visió vestibular i lingual. Visió proximal.
 • Tercers molars maxil·lars i mandibulars. Característiques generals.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura es farà de forma pràctica. L’alumne desenvoluparà individualment les tècniques de recerca d’informació, la qual es posarà en comú posteriorment a classe, on s’aclariran dubtes i es crearà una classe dinàmica.

Al final del trimestre, cada alumne haurà de presentar:


- Sobrencerat de les dues arcades pròpies.
- Un quadern d’anatomia que contindrà el resum de: l’anatomia de cada dent, el dibuix i la fotografia de cada una. També una taula de mesures dentàries i les edats d’erupció i formació juntament amb un resum histològic.

Cada setmana es portarà el treball que s’hagi acordat a la classe anterior, es resoldran dubtes i s’avaluarà a classe. L’assistència serà obligatòria; en cas de no poder assistir a classe per una causa major, caldrà avisar el director del Màster i el professor de l’assignatura.

Activitats setmanals al Moodle per reforçar la teoria.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl sistema d’avaluació es divideix de la manera següent:

- Treball diari i avaluació diària: 60%

- Examen final: 30%
- Aptitud: 5% (engloba: capacitats cognitives i processos, com característiques emocionals i de personalitat; cal destacar també que l’aptitud està estretament relacionada amb la intel·ligència i amb les habilitats tant innates com adquirides fruit d’un procés d’aprenentatge).

- Actitud: 5%

Bibliografia i recursos

Textos Bàsics recomanats

 • Anatomía Dental, Fisiología y Oclusión de Wheler.Ash MM. Nelson SJ Saunders. Elsevier 8º ed. Madrid:2004 
 • Anatomía de las estructuras Orofaciales. Brand R, Isselhard D. Hardcourt Brace/ Mosby. 6ª ed. Madrid :1999 
 • Anatomía Dental: Aplicaciones Clinicas. Woefel JB. Scheid RC.  Masson- Willians &Wilkins.
  • Morfología dentaria. Carlsen O. Ediciones Doyma, Barcelona,1988. 
  • Principios de Histologia y Embriologia Bucal Con orientación clínica.Avery J, Chiego D. 3ª ed. Elsevier/ Mosby . Madrid 2007.
  • Histología y embriología bucodental. Gómez de Ferraris ME - Campos Muñoz A. 2ª ed. Editorial Médica Panamericana. 2002.
  • Embriologia Humana. Gonzalo LM, Lorente M. 2º Ed. Ediciones Eunate. Pamplona : 2000

  Atles

  • Atlas en color y texto de Anatomía oral, Histología y Embriología. Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Mosbi/Doyma Libros S.A., Madrid 1995.
  • Atlas de Microscopia Odontologica. Pecora GE. Ed.  Ripano . 2009
  • Atlas de Anatomía Humana. Sobotta Becher. Tomo I. 22 Ed. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
  • Prometheus. Atlas de Anatomía. Tomo 3 cabeza y cuello.  Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2008

  Altres textos de consulta:

  • Anatomía de la Cabeza para odontólogos. Velayos JL, Santana HD. 4ª edición. Medica Panamericana: Buenos Aires;  Madrid: 2007
  • Netter. Anatomía de la cabeza y cuello para odontólogos.Norton NS. Netter FH.  Elsevier- Masson Barcelona. 2007.
  • Anatomía Oral.  Sicher/ Du Brul. Du Brul E LL. Doyma  Barcelona: 1988
  • Anatomía dental y de Cabeza y Cuello. Dunn MJ, Shaphiro C. Interamericana

   Material didàctic:

  • Fichas de Autoevaluación. Netter Anatomía. Cabeza y cuello. Hansen JT, Netter FH. 2ª ed. Elsevier- Masson Barcelona. 2007.
  •