Universitat Internacional de Catalunya

Bioestadística (Transv. Inv.)

Bioestadística (Transv. Inv.)
1
12706
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat

Presentació

La bioestadística és una disciplina fonamental en ciències de la salut i el seu coneixement és bàsic per poder interpretar críticament la literatura científica. És una disciplina que valida la recerca i és crucial per comprendre-la i utilitzar-la.

Requisits previs

Coneixements matemàtics bàsics.

Objectius

Conèixer els conceptes estadístics i les seves aplicacions en les ciències de la salut.

Capacitar l’alumne per realitzar anàlisis estadístiques bàsiques mitjançant un programa estadístic.

Capacitar l’alumne per realitzar una lectura crítica dels articles científics.

Competències

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Dur a terme una anàlisi correcta i un diagnòstic extraoral, i destacar els aspectes estètics i funcionals de les dents i les parts toves del terç inferior de la cara així com l’anàlisi i els diagnòstics clínics i de laboratori, mitjançant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar-ne l’oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l’aparell mastegador.
 • CE10 - Obtenir l’habilitat d’aplicar el mètode científic, i aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes en un àmbit científic. Aprendre a desenvolupar projectes de recerca tant in vitro com in vivo, dins del camp de la mecànica, de la biologia i de la microbiologia aplicada a l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CE11 - Tenir autonomia en el desenvolupament i l’aplicació de les noves tecnologies en odontologia restauradora estètica i en la recerca de nova informació científica, i adquirir l’habilitat d’avaluar i fer els projectes de recerca i desenvolupament que ofereix la indústria de manera ètica, i gestionar els recursos econòmics i humans, així com conèixer les bases estratègiques per a la transferència de nous coneixements a la indústria.
 • CE2 - Ser capaç d’exercir com a professional clínic i/o investigador en el camp de l’odontologia restauradora estètica, i actuar com un veritable especialista o expert en la matèria; i saber diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional.
 • CE4 - Adquirir l’habilitat de fer les preparacions orals sobre mucoses, sobre dents i sobre implants dentals, per confeccionar pròtesis estomatològiques en pacients que presenten trastorns orals avançats i multidisciplinaris; així com identificar i dur a terme els procediments i les diverses comprovacions dels components protètics durant tot el procés de confecció.
 • CE5 - Ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics propis basats en la literatura científica, i fer servir correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica.
 • CE6 - Adquirir els criteris científics per escollir el tipus de material amb el qual estigui confeccionada la pròtesi estomatològica per instal·lar en el pacient, així com saber actualitzar constantment els coneixements en biomaterials dentals usats en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica, i conèixer-ne la manipulació, les propietats, les indicacions, les biocompatibilitats, la toxicitat i l’impacte ambiental.
 • CE7 - Ser capaç de buscar, organitzar i analitzar, amb esperit crític, utilitzant fonts d’informació biomèdica, la literatura científica sobre temes relacionats amb la disfunció temporomandibular i l’odontologia restauradora estètica, per poder seguir el seu procés de formació continuada de forma autodirigida i autònoma.
 • CE8 - Saber aplicar els fonaments epistemològics, eticodeontològics, legislatius i humanitaris en l’exercici de la recerca i la divulgació de les dades científiques en l’àmbit de l’odontologia restauradora estètica.
 • CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l’odontologia protètica, restauradora i la implantopròtesi.
 • CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; i emplenar la història clínica i el curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l’odontologia restauradora estètica.
 • CG4 - Saber aplicar els protocols d’ús dels aparells del laboratori-taller dental fins a arribar a fer els procediments necessaris que ajudin en la confecció de la rehabilitació oral o dels tractaments propis d’un odontòleg restaurador.

Resultats d'aprenentatge

S’espera que l’alumne adquireixi els següents resultats d’aprenentatge:

•Comprendre  els conceptes elementals  de l’estadística descriptiva.  Saber aplicar aquests adequadament segons tipus de variables

•Comprendre els conceptes de probabilitat i distribució de probabilitat

•Conèixer els conceptes de Contrast d’hipòtesis, error aleatori i sistemàtic u significació estadística.

•Saber utilitzar adequadament  els tests d’hipòtesis bàsics.

•Saber interpretar,  tant a nivell estadístic com clínic, els resultats obtinguts tant de l’estadística descriptiva com inferencial.

•Adquirir habilitats per a la gestió de bases de dades i  programes estadístics per analitzar les dades.

•Saber com presentar els resultats numèrics en un context d’un article i/o projectes d’investigació

•Saber fer una lectura crítica dels resultats  estadístics que es presenten en la literatura científica, com articles originals, de revisió,...

Continguts

 1. Introducció a l’estadística. Definició. Conceptes. Bioestadística i ciències de la salut.
 2. Mostreig. Dades observacionals i experimentals. Teoria del mostreig.
 3. Estadística descriptiva. Definició. Distribucions de freqüències. Informes gràfics. Mesures d’estadístiques.
 4. Inferència estadística i distribució normal. Definició. Distribucions de probabilitats. Propietats de la distribució normal. Distribució normal estàndard. Àrea sota la corba. El teorema del límit central.
 5. Ús de la distribució normal. Proves de normalitat. Proporcions. Mitjana. Intervals de confiança. Mida de la mostra.
 6. Prova d’hipòtesis. Definició. Conceptes implicats. Exemples. Tècnica. Visió general de les proves. Distribució de t dels estudiants. Importància en la prova d’hipòtesis. Ús de taules. Proves no paramètriques.
 7. Comparant dues poblacions (I). Introducció. Tipus de proves de comparació. Prova t de Student d’igual variància. Prova t de Student de variàncies desiguals. Prova t de Student de mesures aparellades. Prova de proporcions.
 8. Comparant dues poblacions (II). Mecanisme de comparació. Mida de la mostra quan es compara. La distribució χ 2. Prova de McNemar.
 9. Relació. Definició. Relació entre dues variables contínues. Relació entre dues variables dicotòmiques.
 10. Tècniques avançades. Regressió logística, ANOVA i estadístiques no paramètriques.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada sessió de dues hores consistirà en:

 • Una hora d'exposició dels conceptes teòrics.
 • Una hora d'aplicació pràctica dels conceptes explicats prèviament.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula100% avaluació contínua: tests en línia i exercicis pràctics sobre cada tema que cal respondre setmanalment.

Bibliografia i recursos

Martínez-González MA, Sánchez-Villegas A, Faulín Fajardo FJ. Bioestadística amigable (2ª ED). Díaz de Santos. Madrid; 2006.

Pardo Merino A, Ruiz Diaz MA, San Martín R. Análisis de datos en Ciencias Sociales y de la Salud (2ª ED). Editorial Síntesis.