Universitat Internacional de Catalunya

Planificació Clínica Multidisciplinària. Discusió de Casos Clínics II

Planificació Clínica Multidisciplinària. Discusió de Casos Clínics II
7.5
12719
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Contactar amb:

Director: Dr. Luis Jané ljane@uic.es 

 Coordinador:     Dra. Pilar Fenoy   pilarfenoy@uic.es 

Presentació

En aquesta matèria els alumnes realitzaran presentacions en sessió dels casos clínics assistits durant les pràctiques externes que es fan a la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO). La presentació ha d'incloure l'anamnesi, l'exploració física i clínica del cas, així com proves complementàries necessàries per al diagnòstic i la planificació terapèutica correctes… Aquesta documentació serà tractada segons les lleis de protecció de dades autoritzada pels pacients. Els alumnes realitzaran una orientació diagnòstica inicial i final de cada cas i suggeriran possibles plans de tractament per així poder oferir el tractament ideal en cada situació, basant-se en l'evidència científica. La presentació i la defensa dels casos es realitzarà en sessió clínica amb professors i alumnes de l'àrea i un supervisor del cas. L'alumne ha de ser capaç de respondre i justificar científicament les preguntes que sorgeixin durant el debat. Els casos clínics a tractar seran de complexitat alta i/o multidisciplinar. Així mateix, es podrà indicar realitzar revisions bibliogràfiques sobre determinats temes científics, per aportar una completa formació teòrica sobre la patologia relacionada amb l'odontologia restauradora estètica.

Requisits previs

Coneixement de l'anatomia bucodental i de la fisiopatologia de les malalties orals. Conèixer les tècniques quirúrgiques relacionades amb la terapèutica dental i la pròtesi odontològica. Ser coneixedor i dominar els programes informàtics de processament de text, presentacions i de tractament de fulls de càlcul

Objectius

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'alumne sigui capaç de presentar, discutir i defensar les situacions diagnòstiques clíniques dels pacients de la CUO, així com els diferents plans de tractament possibles i la seva seqüència clínica. Aquesta assignatura es desenvoluparà durant els dos cursos acadèmics del programa de formació del màster.

Competències

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis CE1 - Realitzar una correcta anàlisi i diagnòstic extraoral, destacant-ne els aspectes estètics i funcionals de les dents i parts toves del terç inferior de la cara així com l'anàlisi i diagnòstics clínics i de laboratori, realitzant encerats diagnòstics i terapèutics sobre models, per aconseguir rehabilitar la seva oclusió dental en equilibri funcional i estètic tenint en compte factors multidisciplinaris de l'aparell masticatori CE2 - Ser capaç d'exercir com a professional clínic i/o investigador al camp de l'odontologia restauradora estètica, actuant com un veritable especialista o expert en la matèria; sabent diagnosticar, tractar, prevenir i investigar els trastorns orals i estar al dia en els avenços diagnòstics i terapèutics que vagin sorgint en el transcurs de la vida professional CE3 - Realitzar tallats selectius de les dents per aconseguir equilibrar la dinàmica mandibular i l'oclusió dental, així com fer fèrules de protecció articular i oclusal en els casos en què hi hagi una patologia que així ho requereixi CE5 - Ser capaç de realitzar presentacions públiques sobre casos clínics propis justificant-se basant-se en la literatura científica, usant correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l'odontologia restauradora estètica CE9 - Reconèixer i interpretar les imatges i les tècniques diagnòstiques especialitzades que tinguin rellevància en la investigació, així com saber aplicar les eines bioinformàtiques i les noves tecnologies en el camp de l'odontologia protèsica, restauradora i la implanto-pròtesi CG1 - Tenir la capacitat per comunicar-se amb els pacients per explicar, amb criteris científics, però llenguatge assequible, el diagnòstic, el pla de tractament i pronòstic, en patologies que acostumaran a tenir un perfil avançat o multidisciplinar CG2 - Tenir autonomia per fer les anamnesis i les exploracions orals als pacients amb patologies que poden tenir caràcter avançat o multidisciplinari; emplenant la història clínica i el seu curs clínic amb llenguatge i terminologia científica adequada a un professional de l'odontologia restauradora estètica CG3 - Saber aplicar els protocols establerts a la Clínica Universitària d’Odontologia en relació al diagnòstic, les exploracions complementàries i el tractament dels pacients, així com la planificació del mateix, tenint en compte que els pacients als quals es dirigeixen presenten patologies amb perfils avançats o multidisciplinaris

Resultats d'aprenentatge

Resultats d'aprenentatge - L'alumne ha de ser capaç d'usar correctament la terminologia científica relacionada amb la disfunció temporomandibular i l'odontologia restauradora estètica, fer una correcta anàlisi i diagnòstic extraoral del terç inferior de la cara dels pacients, destacant-ne els aspectes estètics i funcionals de les dents i parts toves de la boca en aquesta anàlisi. També sap fer una exploració i diagnòstic intraoral correctes de l'aparell masticatori dels pacients. - L'alumne ha de ser capaç d'identificar i reproduir la macro i la microestètica dental, així com el maneig dels teixits durs i tous de la boca. - L'alumne ha de ser capaç de fer presentacions públiques sobre casos clínics, amb tots els detalls diagnòstics i exploracions complementàries requerides, fent propostes de plans de tractaments basats en l'evidència científica. - L'alumne ha de tenir un coneixement clar, avançat i actual de la implantologia. Ha de conèixer i entendre els conceptes de l'osteointegració, adaptació passiva, torcament, connexions implantològiques, tipus de superfície de l'implant, tipus de pilar protèsic, tècniques d'impressió, transferència dels paràmetres oclusals, funcionals i estètics, realitzar les diferents proves i comprovacions de els components protètics durant el procés de confecció de les pròtesis orals, aconseguint controlar aquest procés en tot moment per tal que les pròtesis estomatològiques acabades compleixin amb els objectius funcionals i estètics marcats en un inici. - L'alumne té coneixements científics per triar el tipus de material que cal utilitzar per a cada situació clínica. - Els alumnes tenen les eines per mantenir la formació continuada actualitzada. Han de saber adaptar la seva pràctica clínica i el seu equip tecnològic als avenços i les modificacions que es produeixin al llarg de la seva vida professional, que pot ser autònoma i autodirigida.

Continguts

El contingut de l'assignatura és eminentment teòric i multidisciplinar, comença la planificació dels casos senzills i gradualment acaba realitzant la planificació dels d'alt grau de complexitat. L'alumne tracta els casos dels pacients de forma multidisciplinar, interactuant amb els professors i alumnes dels Màsters de Periodòncia, Cirurgia, Implantologia, Ortodòncia i Articulació Temporomandibular. De vegades i en casos multidisciplinaris molt complexos la discussió dels casos es realitza en una sessió conjunta de les diferents àrees de la facultat, en la qual participen els alumnes i els professors dels diferents màsters.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació d’aquesta matèria es farà mitjançant diferents procediments. La fórmula principal serà l’avaluació contínua de l’alumne, que obtindrà diferents qualificacions al llarg dels dos cursos acadèmics de la seva formació.

L'assistència a la sessió clínica és obligatòria, així com que els alumnes en tot moment tinguin presents els coneixements  apresos a les diferents assignatures amb aplicació als pacients. Durant les sessions es farà algun examen no programat prèviament, amb l'objectiu d'assegurar tant l'assistència a sessió com els coneixements.

La asistencia a sesión clínica es obligatoria, así como tener presentes los conocimientos adquiridos en otras asignaturas con aplicación en pacientes. Se realizarán examenes no programados (sin avisar a los alumnos) sobre los conocimientos de las distintas asignaturas. La no asistencia a sesión o la no superación del examen puede conllevar la suspensión de CUO de dicho alumno durante 1 semana.

En l’activitat formativa MC (mètode del cas per a l’anàlisi i resolució de casos clínics) es faran avaluacions a partir de la participació directa i personal en el desenvolupament d’aquesta activitat (coneixement de l’agenda de pacients, ordre i ús correcte de la documentació clínica, aportacions i ajuda a altres companys...).

Es valoraran els coneixements científics, tècnics i clínics relacionats amb la patologia del pacient (l’ús de la terminologia científica adequada, la capacitat de resolució de problemes en fases diagnòstiques o terapèutiques que potser no estiguin del tot definides, l’anàlisi adequada de les dades de la història clínica, la sol·licitud i interpretació de les proves d’exploració complementàries adequades...), i la forma en la presentació de l’activitat formativa MC (capacitat de comunicació, expressió oral i corporal, ús de les bases de dades bibliogràfiques i dels recursos informàtics...). Les presentacions dels casos clínics es faran en arxius informàtics (tipus Microsoft Office PowerPoint Presentation o Keynote) i formaran part de la documentació clínica de cada pacient, la qual ha de respectar la llei de protecció de dades dels pacients) i el professorat responsable les podrà consultar en qualsevol moment.
 

En l’activitat formativa SEM (seminaris) es faran avaluacions a partir de la participació directa i personal en el desenvolupament d’aquesta activitat. Es valora la capacitat de síntesi i de resolució de problemes en situacions que poden arribar a no ser del tot previsibles. La metodologia en què es basin les revisions dels articles científics presentats també la valorarà el professorat responsable de l’activitat formativa. Aquestes revisions es faran en arxius informàtics (tipus Microsoft Office PowerPoint Presentation o Keynote). Si el professorat ho creu necessari, es faran proves escrites (exàmens) per poder avaluar els coneixements teòrics apresos en el decurs dels SEM.


Examen 20%

Participació directa i personal: 20%
Coneixements científics, tècnics i clínics: 20%

Forma de la presentació de l’MC: 20%

Metodologia de la revisió de la literatura científica: 20%
 

 

daquesta matèria es realitzarà mitjançant diferents procediments. La fórmula principal serà l'avaluació continuada de l'alumne, obtenint diferents qualificacions al llarg dels dos cursos acadèmics de la seva formació. A l'activitat formativa MC (Mètode del cas per a l'anàlisi i la resolució de casos clínics) es realitzaran avaluacions a partir de la participació directa i personal en el desenvolupament d'aquesta activitat (coneixement de l'agenda de pacients, ordre i ús correcte de la documentació clínica, aportacions i ajuts a altres companys…). Es valoraran els coneixements científics, tècnics i clínics relacionats amb la patologia del pacient (l'ús de la terminologia científica adequada, la capacitat de resolució de problemes en fases diagnòstiques o terapèutiques que potser no estiguin del tot definides, l'anàlisi adequada de les dades de la història clínica, la sol·licitud i la interpretació de les proves d'exploració complementàries adequades…); i la forma en la presentació del MC (capacitat de comunicació, expressió oral i corporal, ús de les bases de dades bibliogràfiques i dels recursos informàtics…). Les presentacions dels casos clínics seran realitzades en arxius informàtics (tipus “Microsoft Office PowerPoint Presentation” o Keynote) i formaran part de la documentació clínica de cada pacient respectant les lleis de protecció de dades dels pacients) podent ser consultada en qualsevol moment per el professorat responsable. A l'activitat formativa SEM (Seminaris) es realitzaran avaluacions a partir de la participació directa i personal en el desenvolupament d'aquesta activitat valorant-se la seva capacitat de síntesi i de resolució de problemes en situacions que poden arribar a no ser del tot previsibles. La metodologia en què es realitzin les revisions dels articles científics presentats també serà valorada pel professor/s responsable/s de l'activitat formativa. Aquestes revisions es realitzaran en arxius informàtics (tipus “Microsoft Office PowerPoint Presentation” o Keynote). Si el professorat creu necessari, es faran proves escrites (exàmens) per poder avaluar els coneixements teòrics apresos en el transcurs dels SEM. Participació directa i personal 20 % Coneixements científics, tècnics i clínics 40 % Forma de la presentació del MC 20% Metodologia de la revisió de la literatura científica 20 %

Bibliografia i recursos

Michael Cohen; Interdisciplinary Treatment Planning, Volume I: Principles, Design, Implementation

Rafi Romano; The Art of Treatment Planning: Dental and Medical Approaches to the Face and Smile

Rafi Romano; The Art of the Smile: Integrating Prosthodontics, Orthodontics, Periodontics, Dental Technology, and Plastic Surgery in Esthetic Dental Treatment

Rafi Romano; The Art of Detailing: Philosophical Foundations

Michael Cohen; Interdisciplinary Treatment Planning, Volume II: Comprehensive Case Studies

 

Fradeani M. “Rehabilitación estética en prótesis fija- Anàlisis estético- Volumen 1. Quintessence Books