Universitat Internacional de Catalunya

Atenció i Percepció

Atenció i Percepció
6
12738
1
Primer semestre
FB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS - PSICOLOGIA BÀSICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Demanar cita per email.

Presentació

L’assignatura de Percepció i Atenció pretén aportar al futur psicòleg els coneixements necessaris sobre com els éssers humans construïm representacions del món exterior i seleccionem la informació rellevant. Entendre el funcionament dels mecanismes de percepció i atenció permet al psicòleg detectar i identificar aquells casos en els que aquests mecanismes mostren un funcionament alterat d'origen psicopatològic.

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

 • Entendre els mecanismes fonamentals de la percepció i l’atenció.
 • Adquirir la terminologia relativa als processos de percepció i atenció.
 • Conèixer els models i les teories que existeixen sobre la percepció i l’atenció.
 • Aprendre les diferents alteracions psicopatològiques de la percepció i l’atenció.
 • Familiaritzar-se amb metodologies experimentals i procediments emprats per a l’estudi científic de la percepció i l’atenció.

Competències

 • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
 • CE13 - Reconèixer les funcions, característiques, avantatges i limitacions dels diferents models teòrics i/o Escoles de Psicologia.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CE18 - Identificar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques i reconèixer la naturalesa de les diferències individuals.

Resultats d'aprenentatge

Al final de l’assignatura l’alumnat ha de ser capaç de:

 • Comprendre que els processos de percepció i atenció constitueixen el primer pas per adquirir informació sobre l’entorn.
 • Utilitzar amb rigor la terminologia relativa als processos de percepció i atenció.
 • Identificar els enfocaments teòrics de la percepció i l’atenció.
 • Descriure les propietats físiques dels estímuls visuals i auditius.
 • Enumerar i descriure les lleis de la percepció.
 • Explicar el fenomen de la percepció categòrica de la parla.
 • Entendre la funció de la consciència.
 • Descriure les funcions del son i les seves fases.
 • Saber identificar alteracions psicopatològiques de la percepció, l’atenció, l’estat de consciència i el son.
 • Conèixer les bases neuroanatómiques de la sensació, percepció y atenció.

Continguts

Bloc 1: Percepció

 • Tema 1: La consciència: vigília i son.
 • Tema 2: Sensació i percepció.
 • Tema 3: Visió i percepció visual.
 • Tema 4: Audició i percepció auditiva. 
 • Tema 5: Sentits cutànis.
 • Tema 6: Sentits químics (olfacte i gust) i Percepció del sabor.
 • Tema 7: Percepció durant la interacció amb el món.

Bloc 2: Atenció

 • Tema 8: Introducció a l'atenció i tipus d'atenció.
 • Tema 9: L'estudi de l'atenció.
 • Tema 10: Models i teories atencionals.
 • Tema 11: Processos automàtics i controlats. 
 • Tema 12: Xarxes atencionals. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia emprada en aquesta assignatura combina classes magistrals i seminaris. L’assignatura requereix de l'alumnat tant treball individual i autònom com en petits grups.

A les classes magistrals el docent presenta a l’alumnat els continguts del curs. L’objectiu de les classes magistrals és que l’alumnat es familiaritzi amb els conceptes teòrics bàsics de la disciplina i la terminologia pròpia de l’àrea. A més, l’alumnat coneixerà les propostes teòriques més rellevants i les seves crítiques el que els proporcionarà una visió general del coneixement actual sobre la disciplina. Durant les classes, l’alumnat també es familiaritzarà amb les tècniques i resultats experimentals que han portat a donar suport o rebutjar els diferents enfocaments teòrics.

Els seminaris consisteixen en presentacions per part de petits grups d’estudiants d’articles científics relacionats amb els continguts de les classes. Aquestes presentacions donaran lloc a un debat entre tots els alumnes. L’objectiu dels seminaris és que l’alumnat, de manera autònoma, aprofundeixi en els continguts presentats a les classes teòriques i fomentar el debat i la generació de preguntes sobre la disciplina.

ACTIVITAT FORMATIVAMETODOLOGIASISTEMA D'AVALUACIÓ
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne.
És un escenari en el qual un professor amb un grup reduït d'alumnes resol els dubtes que han anat emergint al llarg del procés d'aprenentatge. D'aquesta forma el professor detecta els aspectes menys evidents per a l'alumne i li proporciona eines per corregir els aspectes que no funcionen correctament. Pot ser individual o en grup. No s'ha de confondre aquesta metodologia amb l'assessorament personalitzat als alumnes, que es realitza de forma complementària a la seva formació curricular.
Serà l'escenari on l'estudiant realitzarà el treball personal. L'estudiant elaborarà treballs en les diferents assignatures on reflectirà la seva experiència d'aprenentatge autònom. L'estudiant també es prepararà per a un aprenentatge al llarg de la vida en aprendre a fer servir materials didàctics de forma autònoma i a utilitzar recursos multimèdia. Serà l'escenari per desenvolupar les habilitats d'autoregulació de l'aprenentatge i autogestió del temps.
Sessió expositiva i explicativa dels continguts per part del professor. Aquesta metodologia d'aprenentatge permet la utilització de mitjans audiovisuals com a suport a l'explicació dels continguts. L'alumne pot interactuar o participar activament.
Desenvolupament de debats i discussions en gran o petit grup que afavoreixin el sentit i judici crític. S'afavoreix la participació i la iniciativa, la realització de preguntes constructives i la presentació de nous problemes que promoguin el pensament crític.
Relació personalitzada entre tutor i alumne, on s'atén, facilita i orienta a l'estudiant en el procés formatiu. Mitjançant el model o l'orientació tutorial es promou l'autoreflexió i l'orientació a la millora i el desenvolupament personal i professional.
El treball en grup propicia la convergència d'idees, treballs i propostes en comú per part dels estudiants amb la finalitat d'arribar a realitzar un projecte tenint en compte les competències interpersonals i intrapersonals dels estudiants i el treball cooperatiu.
L'assistència activa de l'alumne a la classe mostra el grau d'implicació com a mostra d'interès i la seva interacció amb el professor i amb la resta de companys.
Prova individual escrita que reuneix els aspectes més generals i rellevants de la matèria a avaluar. Avaluaran la capacitat dels estudiants d'escoltar i entendre les idees principals dels continguts impartits, així com la seva capacitat d'entendre bibliografia i literatura específica a la seva àrea d'estudi, avaluant, així mateix, la terminologia corresponent. D'altra banda, les proves escrites també avaluaran el contingut impartit sobre conceptes específics de les diferents matèries del títol. S'estructuraran a través d'exàmens parcials i/o finals, exercicis finals, qüestionaris on-line i anàlisis d'articles científics.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaCriteris d'avaluació.

 • La nota final de l'assignatura es calcula en base a:
 • Exàmen parcial: 25%
 • Exàmen final: 45%
 • Seminari: 10%
 • Participació: 10%
 • Activitats: 10%

Els exàmens són tipus test i cada pregunta té quatre alternatives. Cada resposta correcta equival a un punt, les respostes incorrectes resten 0,33 punts (control del nivell d’atzar) i les omissions no resten.

Els seminaris consisteixen en presentacions de 30 minuts dels estudiantes i 30 minuts de discussió sobre el tema presentat. Cada seminari és preparat per un grup d’estudiants. Per preparar els seminaris, els estudiants llegeixen de manera crítica dos articles proporcionats pel docent. 

Per a aprovar l'assignatura (tant a 1a com a 2a convocatòria) és necessari aprovar l'examen final amb una nota mínima de 5 i tenir una nota final mínima de 5. 

L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el Grau de Psicologia. 

En el cas que un/una alumne/a hagi de repetir l'assignatura, el professor responsable decidirà si es manté l'avaluació continuada o es canvia a avaluació única basada en l'examen final.

Bibliografia i recursos

Fuentes, L., y García, J. (2010). Manual de psicología de la atención. Una perspectiva neurocientífica. Madrid: Síntesis.

Goldstein, B. (1992). Sensación y percepción. Madrid: Debate.

Myers, D. (2011). Psicología. Madrid: Médica Panamericana.

Sacks, O.W. (1997). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. 

 

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 18/01/2023 I3 10:00h