Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques d'Avaluació i Diagnòstic

Tècniques d'Avaluació i Diagnòstic
6
12751
2
Primer semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L’assignatura d’avaluació i diagnòstic té l’objectiu de presentar a l’alumnat les diferents tècniques que existeixen en psicologia per avaluar diferents aspectes de la persona. Es fa especial èmfasi en l’aprenentatge sobre psicometria i construcció de testos, així com en la importància de saber escollir bons instruments prèviament validats i que s’adeqüin a la demanda de cada situació.

L’alumnat no només coneixerà algunes de les eines més utilitzades, sinó que aprendrà a utilitzar diferents testos, interpretar-ne els resultats i redactar informes amb les conclusions pertinents.

Requisits previs

No es requereixen.

Objectius

 • Conèixer el procés d’avaluació psicològica.
 • Conèixer les diferents tècniques d’avaluació i els instruments principals de cadascuna d’elles.
 • Conèixer les bases de les diferents teories dels testos.
 • Conèixer les diferents propietats psicomètriques que hi ha.
 • Identificar les propietats psicomètriques dels diversos instruments i saber valorar de formar crítica si són bones o no. Tenir una idea general del procés de construcció d’un test psicomètric.
 • Saber utilitzar els diferents instruments i interpretar correctament els resultats obtinguts.

Competències

 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
 • CE11 - Descriure els passos a seguir en la construcció d’un test, saber identificar las propietats psicomètriques en tests ja existents i saber jutjar si són adequades pel seu ús.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

En acabar l’assignatura l’alumnat ha de:

 • Conèixer en què consisteix el procés d’avaluació psicològica.
 • Identificar les diferents tècniques d’avaluació i els instruments principals de cadascuna d’elles.
 • Conèixer les diferents teories dels testos.
 • Ser capaç de reconèixer les diferents propietats psicomètriques que hi ha, identificar-les en els manuals dels testos i avaluar si són bones o no.
 • Tenir nocions bàsiques sobre el procés de construcció d’un test psicomètric.
 • Saber seleccionar i utilitzar les principals eines o instruments i interpretar correctament els resultats obtinguts.

Continguts

Bloc 1: Principis psicomètrics de l’avaluació psicològica (psicometria)

 • Introducció a la psicometria
 • Teoria clàssica dels tests
 • Construcció d’un test psicomètric
 • Fiabilitat
 • Validesa
 • Manual del test i estandardització dels resultats

Bloc 2: Fonaments

 • Història de l’avaluació psicològica
 • Conceptes i models bàsics
 • El procés d’avaluació psicològica com a procediment científic
 • Classificació de les tècniques d’avaluació psicològica

Bloc 3: Tècniques

 • Tècniques d’observació
 • Tècniques d’autoinforme
 • Tècniques d’entrevista
 • Tècniques objectives
 • Tècniques subjectives
 • Tècniques projectives

Bloc 4: Aplicacions

 • Avaluació de la intel·ligència
 • Avaluació de les aptituds
 • Avaluació de la personalitat

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA METODOLOGIA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries. Sessió expositiva i explicativa dels continguts per part del professor. Aquesta metodologia d'aprenentatge permet la utilització de mitjans audiovisuals com a suport a l'explicació dels continguts. L'alumne pot interactuar o participar activament.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne. Amb el treball individual, a través de l'estudi, la cerca d'informació, el processament de les dades i la interiorització l'alumne pot consolidar el seu aprenentatge.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer a l’avaluació de l’assignatura es tindran en compte els aspectes següents: 

 • Assistència i participació a classe (10%). L’alumnat podrà faltar a un total de tres classes per optar a la puntuació. 
 • Activitats i exercicis (20%). 
 • Avaluació del bloc 1:
  • Examen psicometria (35%): 30 preguntes tipus test (preguntes PIR) + preguntes obertes. 
 • Avaluació dels blocs 2-4:
  • Examen teòric (35%). Examen tipus test (inclou preguntes PIR).

La mitjana entre els dos exàmens haurà d'estar aprovada per poder fer la mitjana final, per tant, en cap cas es farà mitjana si els dos exàmens estan suspesos. Per aprovar l'assignatura la mitjana final haurà de ser igual o superior a 5. En cas de suspendre, l'alumne podrà recuperar l'examen de psicometria i/o teòric. L'assistència i participació així com les activitats i exercicis no són recuperables

 • Segona convocatòria: 

Les notes d'assistència i participació així com de les activitats i exercicis es mantenen tant si estan aprovades com si estan suspeses. Els exàmens suspesos es repetiran i serà necessari obtenir una nota suficient per a que la mitjana ponderada sigui 5 o superior. En cas de que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent. 

 

 • Avaluació Única (alumnes repetidors): 
  En aquells casos en que la professora ho aprovi, els estudiants que repeteixin l'assignatura i tinguin l'avaluació continuada del curs anterior aprovada, podran examinar-se presentant-se únicament a l'examen teòric i a l'examen pràctic. La mitjana entre totes dues proves sigui superior a 5 per aprovar. La nota d'avaluació continuada no es manté de curs a curs, per tant l'avaluació es farà en base a les notes dels exàmens.  

 

*Al llarg de l'assignatura es tindran en compte totes les normes especificades en la normativa general del grau. 

 

Bibliografia i recursos

 • Moreno Rosset, C. (2005). Evaluación psicológica: Concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrollo y de la inteligencia. Madrid: Sanz y Torres.
 • Fernández-Ballesteros, R. (2006). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid: Pirámide.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 11/01/2023 I3 10:00h