Universitat Internacional de Catalunya

Psicopatologia de l'Edat Adulta

Psicopatologia de l'Edat Adulta
9
12754
2
Segon semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

La psicopatologia es l’àrea de coneixements que descriu els canvis de comportament que pot experimentar l’esser humà, que no son explicables per la maduració ni el desenvolupament de l’individu, i que es coneixen com a trastorns mentals.

Aquests trastorns venen donats per la interacció de factors biològics, psicològics i socials, i la psicopatologia es centra en entendre la naturalesa i les possibles causes d’aquests trastorns. El coneixement de la psicopatologia de l’edat adulta es imprescindible per a l’exercici de la psicologia clínica, però es també un coneixement necessari en altres àmbits de la psicologia com l’educació o les organitzacions.

Es pretén amb aquesta assignatura que l'alumnat, conegui els manuals i sistemes diagnòstics utilitzats en la pràctica clínica, que reconegui els diferents trastorns mentals i identifiqui els criteris i les principals característiques que defineixen cada un dels trastorns mentals que es poden presentar a l’edat adulta, sense perdre de vista que el subjecte que pateix els símptomes es un tot i cal entendre la comorbiditat psiquiàtrica.

Requisits previs

Haver cursat l'assignatura de Introducció a la psicopatologia.

Objectius

Objectius generals

-          Coneixement sobre els sistemes diagnòstics utilitzats en la pràctica clínica

-          Coneixement sobre els diferents trastorns mentals que es donen en l’edat adulta. 

Objectius específics:

-          Diferenciar entre normalitat i patologia

-          Conèixer els diferents trastorns psicopatològics que es poden presentar a l’edat adulta.

-          Identificar els criteris diagnòstics, les manifestacions clíniques i el curs evolutiu de cada trastorn psicopatològic.

-          Conèixer els factors de risc, les bases biològiques i les principals teories etiològiques vinculades a cada trastorn psicopatològic

-          Aprendre a diferenciar els diferents trastorns psicopatològics a través del diagnòstic diferencial.

-          Conèixer les dades epidemiològiques bàsiques sobre salut mental i potenciar la perspectiva de gènere.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
 • CE09 - Identificar les bases biològiques de les funcions psicològiques i de la conducta humana, entenent com funcionen i com influeixen sobre els diversos aspectes de la persona.
 • CE14 - Reconèixer las bases de la conducta humana normal i les seves alteracions.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.
 • CG11 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

Una vegada l'alumnat hagi finalitzat l'assignatura hauria de ser capaç de:

a) Conèixer els diferents sistemes i mètodes diagnòstics utilitzats en la pràctica clínica.

b) Conèixer els diferents trastorns mentals que es poden presentar durant l'edat adulta.

c) Identificar els símptomes diagnòstics de cada un dels trastorns mentals estudiants. 

d) Ser capaç d'elaborar el diagnòstic diferencial. 

e) Tenir coneixement de les principals característiques epidemiològiques de cada trastorn.

f) Establir un diagnòstic clínic a partir del treball amb casos clínics

 

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. TRASTORN ADAPTATIU, TRASTORN PER ESTRÉS POST-TRAUMATIC

3. TRASTORNS DE L’ESTAT D’ÀNIM

4. TRASTORNS D’ÀNSIETAT

5. TRASTORNS PER SÍMPTOMES SOMÁTICS I RELACIONATS

6. TRASTORNS DISSOCIATIUS 

7. TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU I TRASTORNS RELACIONATS

8. TRASTORN DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA

9. TRASTORNS ADDICTIUS

10. ESQUIZOFRÈNIA I TRASTORNS PSICÒTICS

11. PERSPECTIVA DE GÈNERE EN SALUT MENTAL

12. TRASTORN MENTAL GREU

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
El plantejament d'exercicis i problemes per part del professor ajuda a l'alumne a avançar en el seu recorregut acadèmic i, guiat pel professor, l'estudiant va aconseguint metes parcials que faciliten la integració del coneixement teòric adquirit.
Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza una labor de sedimentació i repòs del coneixement, necessari sempre abans de realitzar una tasca nova.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assignatura es realitzarà amb 2 parts: 

 

1) AVALUACIÓ CONTINUADA (50% nota final): constarà de 4 treballs escrits, realitzats de forma individual.

2) EXAMEN FINAL (50% nota final): examen tipus test de 70 preguntes amb 4 alternatives de resposta (els errors resten 0.33). L'examen constarà de 50 preguntes sobre el contingut de la assigantura i 20 preguntes PIR  

La nota de l’avaluació continuada no es recuperable.

Es imprescindible aprovar l’examen final per poder fer mitjana. Per aprovar l'assignatura la mitjana final haurà de ser igual o superior a 5.

En cas de suspendre, l'alumne podrà recuperar l'exàmen test. Serà necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en l'examen per a poder calcular la mitjana.  En cas de que la mitjana estigui suspesa, l'alumne haurà de repetir l'assignatura l'any següent.

Bibliografia i recursos

American Psychiatric Association (APA) (2014): Manual Diagnòstico y estadístico de los trastornos mentales. DSM-5. Masson. Barcelona

Belloch, A., Sandín, B. Y Ramos, F. (2008): Manual de Psicopatología (vol. 1). McGraw-Hill. Madrid

Belloch, A., Sandín, B. Y Ramos, F. (2008): Manual de Psicopatología (vol. 2). McGraw-Hill. Madrid

Buela-casal, G., Caballo, V., Y Carrobles, J.A. (2002): Manual de psicopatologia y trastornos psiquiátricos. Siglo XXI. Madrid.

Caballo, V.E., Salazar, I.C., Carrobles, J.A. (2014): Manual de psicopatologia y trastornos psicológicos. Piramide. Madrid.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (1992): Classificación internacional de las enfermedades (CIE-10). MS. Madrid.

Vallejo Ruiloba, J. (2011): Introducción a la psicopatologia y la psiquiatría (7ªed). Masson. Barcelona.