Universitat Internacional de Catalunya

Laboratori d'Habilitats 2

Laboratori d'Habilitats 2
3
12756
2
Segon semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Després de classe o demanant cita prèvia per correu electrònic.

 

Presentació

L’assignatura de Laboratori d’Habilitats de Psicologia és un espai d’aprenentatge experiencial en grups reduïts que pretén facilitar a l’alumnat un millor coneixement de si mateix, l’adquisició d’habilitats socials i de comunicació i el desenvolupament de competències per establir una bona relació professional.

És un espai que combina el treball a l’aula amb l’assistència a la clínica Support i que està present durant els quatre cursos del grau amb la finalitat que l’alumnat vagi adquirint un nivell d’aprofundiment més gran en les tres àrees competencials.

Laboratori d’Habilitats de Psicologia 2 continua amb el desenvolupament de les fortaleses personals iniciat al Laboratori 1: respecte a la comunicació, se centra en la comunicació amb els altres i, pel que fa a la relació terapèutica, incorpora tècniques d’avaluació i diagnòstic.

Requisits previs

Per cursar aquesta assignatura és necessari haver superat Laboratori d'Habilitats 1.

Objectius

 1. Que l’alumnat prengui consciència de la seva forma de pensar, sentir i actuar i adquireixi estils i hàbits que li permetin un millor desenvolupament personal i professional.
 2. Que l’alumnat identifiqui el seu estil comunicatiu oral i escrit i desenvolupi habilitats de comunicació interpersonal i social.
 3. Que l’alumnat identifiqui i reflexioni sobre les habilitats necessàries per establir una bona relació professional.

Competències

 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

a. Realitza un pla d’acció per al desenvolupament de les seves fortaleses principals.

b. Selecciona metes realistes.

c. Identifica suposicions injustificades.

d. Reconeix la influència de les emocions sobre els pensaments, les actituds i els comportaments diaris.

e. Identifica característiques de la seva personalitat que repercuteixen en la seva comunicació amb els altres.

f. Fa un bon ús del feedback.

g. Té un discurs breu, concís i persuasiu.

h. Identifica i aplica hàbits posturals saludables.

i. Identifica i aplica tècniques de relaxació.

j. Identifica i aplica instruments d’avaluació diagnòstica.

 

Continguts

 1. Autoconeixement

1.1  Fortaleses del caràcter II: desenvolupament de fortaleses personals

1.2  Pensament crític

1.3  Intel·ligència emocional II: facilitació emocional

1.4  Hàbits saludables: activitat física i relaxació

2. Habilitats socials i de comunicació

2.1. Comunicació amb l’altre

2.2. Comunicació social

3. Relació terapèutica

3.1  Casos clínics II: exploració i diagnòstic

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia seguida en els Laboratoris d’Habilitats de Psicologia és una metodologia experiencial basada en el pensament reflexiu, la pràctica i la participació. Per això, els grups s’han planificat en un màxim de 12 persones per grup. Es combinarà les classes pràctiques amb treball en grups, tècniques de role playing i debat i discussió.

ACTIVITAT FORMATIVA:
 • Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
 • Activitat no presencial, en aquesta activitat l'estudiant realitza exercicis de forma autònoma, sense la presència del professor. En aquesta fase apareixen sempre més dubtes, però al no tenir l'opció de preguntar immediatament es produeix un esforç addicional per part de l'alumne.
 • És un escenari en el qual un professor amb un grup reduït d'alumnes resol els dubtes que han anat emergint al llarg del procés d'aprenentatge. D'aquesta forma el professor detecta els aspectes menys evidents per a l'alumne i li proporciona eines per corregir els aspectes que no funcionen correctament. Pot ser individual o en grup. No s'ha de confondre aquesta metodologia amb l'assessorament personalitzat als alumnes, que es realitza de forma complementària a la seva formació curricular.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assistència al Laboratori d’Habilitats de psicologia i a les pràctiques del Support és obligatòria i imprescindible per aprovar l’assignatura.

L’alumnat només podrà tenir un màxim de tres faltes d’assistència que hauran d’estar degudament justifiques i informades. En cas que se superi el nombre de faltes permès o aquestes no estiguin justificades, no serà possible aprovar l’assignatura.

Cada alumne haurà d’assistir a les classes i al Support en el grup que se li hagi assignat.

L’avaluació serà a través del portafolis reflexiu sobre les activitats programades i el dossier de pràctiques. A més, part de l’avaluació resultarà de la prova pràctica interassignatures (format ACOE) duta a terme al final del semestre, en què es plantejaran diferents situacions que l’alumnat haurà de resoldre de manera individual.

Dossier de pràctiques: 20 %

Portafolis i registre narratiu: 40 %

Examen clínic objectiu estructurat (ACOE): 40 %

Cal aprovar cada part amb un 5 per fer la mitjana.

A la segona convocatòria es recuperarà la part suspesa. No es concediran matrícules d’honor.

Bibliografia i recursos

Seligman, M. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: Free Press/Simon and Schuster.

Bisquerra, R. (2020). Universo de emociones. Valencia: PalauGEa

https://www.ycei.org/