Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció Psicològica en la Infància i l'Adolescència

Intervenció Psicològica en la Infància i l'Adolescència
6
12763
3
Segon semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L’assignatura d’Intervenció Psicològica en la Infància i l’Adolescència té com a objectiu que l’alumnat adquireixi els coneixements més rellevants per a l’avaluació i la intervenció psicològica en l’àmbit clínic amb la població infantil i juvenil.

L’assignatura s’orienta des d’una perspectiva cognitiva conductual basada en l’evidència més actual i la literatura científica, oferint una visió àmplia de les tècniques d’intervenció efectives per a cada trastorn específic de la infància i l’adolescència.

Al llarg de l’assignatura s’oferiran eines perquè pugui fer una correcta formulació clínica dels problemes de salut mental més freqüents, així com criteris que li permetin triar i dissenyar el tipus de tècnica d’avaluació i intervenció que millor s’adapti al cas clínic presentat.

Requisits previs

S’ha d’haver cursat Psicopatologia Infantil.

Es recomana que prèviament s’hagin fet les assignatures següents: Psicologia Evolutiva i Introducció a la Psicopatologia.

Objectius

Objectius generals:

- Conèixer les principals tècniques d’intervenció en psicologia clínica infantojuvenil.

- Establir la importància d’utilitzar tractaments psicològics basats en l’evidència empírica actual.

- Conèixer, comprendre i aplicar les principals tècniques d’avaluació en psicologia clínica infantojuvenil.

Objectius específics:

- Adquirir terminologia en matèria d’avaluació clínica i tècniques d’intervenció.

- Comprendre els aspectes més rellevants del tractament de cada trastorn mental en la infància.

- Estudiar les característiques específiques del procés d’intervenció terapèutica en la infància i l’adolescència.

- Comprendre la importància de la coordinació multidisciplinària per resoldre un cas clínic.

- Comprendre el paper específic de cada tècnica, les característiques específiques de la seva aplicació al problema rellevant i l’eficàcia provada fins ara.

- Saber triar les tècniques d’intervenció psicològica indicades per a cada problema concret.

- Conèixer les intervencions considerades iatrogèniques i no utilitzar-les.

- Conèixer i ser capaç de realitzar una anàlisi funcional del cas correctament.

- Reflexionar sobre la situació actual d’intervenció psicològica en la pràctica clínica real.

- Aprendre a fer un cas clínic.

- Conèixer i aplicar la tècnica d’avaluació corresponent per avaluar un trastorn mental específic.

- Aprendre a interpretar diferents tècniques d’avaluació infantojuvenil.

- Començar a utilitzar les estratègies d’intervenció.

- Conèixer les qüestions ètiques que sorgeixen en aquest àmbit.

Competències

 • CB02 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació de una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE01 - Portar a la pràctica actuacions pròpies de la psicologia que siguin adequades per arribar als objectius establerts en un àmbit laboral concret.
 • CE02 - Redactar informes sobre els resultats obtinguts del procés d’avaluació realitzat, fent servir el llenguatge propi de la psicologia.
 • CE03 - Prendre decisions adequades sobre l’elecció dels mètodes i instruments de mesura específics de la Psicologia per a cada situació o context d’avaluació.
 • CE04 - Conèixer els principis i procediments de la intervenció psicològica.
 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE08 - Prendre consciència de la realitat professional del psicòleg en un camp aplicat concret.
 • CE12 - Saber explicar i identificar les principals etapes del desenvolupament de l’ésser humà, reconèixer la seva evolució i identificar els signes i símptomes característics dels trastorns psicològics més freqüents de cada etapa evolutiva.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG02 - Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades en el procés de presa de decisions.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG04 - Capacitat per respectar i fer respectar el codi deontològic i actuar de manera ètica en les activitats relacionades amb l’actuació professional.
 • CG06 - Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten a les persones, grups o organitzacions.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG09 - Integrar els coneixements i avanços de la psicologia en l’actuació professional.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.
 • CG11 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT02 - Capacitat per la resolució de problemes
 • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT05 - Raonar i avaluar les situacions i resultats des d’un punt de vista crític i constructiu.
 • CT06 - Capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT08 - Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita
 • CT10 - Comunicar-se en una llengua estrangera

Resultats d'aprenentatge

Un cop l’alumnat hagi completat l’assignatura haurà de ser capaç de:

 1. Utilitzar un vocabulari adequat, típic de l’àmbit.
 2. Aplicar críticament els coneixements i les habilitats adquirits.
 3. Planificar l’avaluació que s’ha de fer abans d’iniciar el tractament i poder aplicar aquestes tècniques.
 4. Concretar un pla d’intervenció d’acord amb les hipòtesis i els objectius diagnòstics establerts.
 5. Discriminar quines tècniques són les més adequades per donar resposta a un problema específic en l’àmbit infantojuvenil.
 6. Pensar en la prevenció de la recaiguda.
 7. Formular objectius i escenaris d’intervenció de manera operativa.
 8. Actuar professionalment i èticament, sempre tenint en compte el codi ètic.
 9. Identificar i no utilitzar intervencions professionals èticament inadequades.
 10. Formular pautes perquè els pares promoguin el desenvolupament de l’infant i l’adolescència.
 11. Integrar la informació recollida durant l’avaluació amb la finalitat de dissenyar un tractament que inclogui els objectius pertinents.

Continguts

1. Peculiaritats de l’avaluació infantil i la teràpia psicològica. Indicacions per a la pràctica clínica

2. Problemes evolutius en la infància

- Noves tecnologies

3. Avaluació de trastorns del neurodesenvolupament

Intervenció en trastorns del neurodesenvolupament

- Discapacitat intel·lectual

- Trastorns de la comunicació

- Trastorn de l’espectre autista

- Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat

- Trastorns motors

× Trastorn de desenvolupament de la coordinació

× Trastorn del moviment estereotipat

× Trastorn amb tics

× Trastorn de Giles de la Tourette

× Trastorn motor o tics vocals persistents

× Trastorn dels tics transitoris

4. Avaluació dels trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia infantil

Intervenció en trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia infantil

5. Avaluació de trastorns depressius

Intervenció en trastorns depressius

- Trastorn de desregulació de l’estat d’ànim disruptiu

- Trastorn major de la depressió

- Risc específic de suïcidi

- Dol

6. Avaluació de trastorns d’ansietat

Intervenció en trastorns d’ansietat

- Trastorn d’ansietat de separació

- Mutisme selectiu

- Fòbia específica: animal, natural, situació, ferides d’injecció-sang, nictofòbia, fòbia escolar

- Trastorn d’ansietat social

- Trastorn de pànic

- Trastorn d’ansietat generalitzada

7. Avaluació de trastorn obsessivocompulsiu i trastorns relacionats

8. Intervenció en trastorn obsessivocompulsiu i trastorns relacionats

- Trastorn obsessivocompulsiu

- Tricotil·lomania

- Trastorn d’excoriació

9. Avaluació de trastorns i estressors relacionats amb traumatismes

Intervenció en trastorns i estressors relacionats amb el trauma

- Trastorn d’afecció reactiva

- Trastorn de relació social desinhibit

- Trastorn per estrès posttraumàtic

- Trastorn d’estrès agut

10. Avaluació dels trastorns del comportament alimentari i la ingesta d’aliments

Intervenció en trastorns del comportament alimentari i consum d’aliments

- Pica

- Trastorn de remugament

- Trastorn d’evitació/restricció de la ingesta d’aliments

- Anorèxia nerviosa

- Bulímia nerviosa

11. Avaluació de trastorns d’excreció

Intervenció en trastorns d’excreció

- Enuresi

- Preuo

12. Avaluació dels trastorns de l’estela del son

Intervenció en trastorns del son

- Insomni infantil

- Parasòmnies

× Malsons

× Terrors nocturns

× Somnambulisme

13. Avaluació de trastorns disruptius, control d’impulsos i comportament

Intervenció en trastorns disruptius, control d’impulsos i comportament

- Trastorn negacionista desafiant

- Trastorn del comportament

- Trastorn d’ús de substàncies associades a trastorns disruptius

14. Avaluació d’altres problemes que poden ser objecte d’atenció clínica

15. Pautes d’intervenció sobre altres problemes que poden ser objecte d’atenció clínica

- Abús infantil, abús sexual, alienació parental, assetjament escolar, separació parental i gelosia de germans

16. Avaluació de psicologia pediàtrica

Intervenció en psicologia pediàtrica

- Diabetis infantil

- Asma bronquial infantil

- Dolor crònic

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitat formativa

La classe magistral és el context dedicat a l’aprenentatge i l’ús de la terminologia lingüística típica del camp d’estudi. Es practicaran les diferents habilitats comunicatives orals i escrites i serà un escenari on l’alumnat aprendrà a familiaritzar-se amb la literatura i el material de suport relacionat amb l’assignatura.

L’estudi de cas és un mètode d’aprenentatge en el qual l’alumnat s’enfronta a una descripció d’una situació específica que planteja un problema. Aquesta situació de problema ha de ser analitzada i resolta per un grup. Per resoldre-la, els membres d’aquest grup s’han de comunicar entre ells, han d’avaluar i discutir les diferents hipòtesis que cadascú planteja i han d’arribar a un acord argumentat. Per aquest motiu, l’estudi de cas prepara l’alumnat per a la presa de decisions i l’ensenya a defensar els seus arguments i contrastar-los amb la resta de membres del grup.

La lectura de textos de forma autònoma per part de l’alumnat té com a objectiu desenvolupar un pensament crític i aprofundir en els continguts treballats a la classe magistral per promoure una millor integració dels continguts.

L’activitat no presencial té com a objectiu fer que l’alumnat treballi de forma autònoma, sense la presència del professor. Això propicia que  faci un esforç més gran, aprenent a desenvolupar la voluntat d’actualitzar el coneixement constantment, un aspecte clau en la nostra professió.

 

Metodologia

La metodologia d’aquesta assignatura combina classes magistrals amb seminaris internacionals. També es presentaran continguts audiovisuals perquè l’alumnat es familiaritzi amb els diferents trastorns mentals i casos clínics dissenyats específicament perquè pugui implementar els coneixements adquirits en l’assignatura.  

A les classes magistrals el professorat presenta a l’alumnat els continguts del curs a partir de l’evidència científica més actual i de la pròpia experiència clínica. S’explicaran nombrosos exemples de pràctica clínica diària. L’alumnat ha d’interactuar activament i participar-hi.

Els seminaris internacionals cobriran temes completament nous i seran impartits per professors i doctorats en psicologia clínica de prestigioses universitats dels Estats Units. Les ponències donaran lloc a un debat entre tot l’alumnat en el qual podrà interactuar amb el professor internacional.

En el cas del treball, es plantejarà un cas clínic real en consulta, amb les dades identificadores modificades per garantir la confidencialitat. Es presentaran les dades sociodemogràfiques del pacient, el motiu de la consulta i la simptomatologia presentada en el moment de l’entrevista. L’alumnat haurà de llegir atentament el cas i començar a plantejar hipòtesis diagnòstiques a partir de la simptomatologia que consideri més rellevant i proposar objectius terapèutics. Finalment, haurà d’escollir les tècniques d’avaluació i intervenció que millor s’ajustin a les característiques del trastorn i al pacient que el pateix.

L’assignatura requereix tant feina individual com autònoma i en grups reduïts.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assistència activa de l’alumnat a classe mostra el grau d’implicació i d’interès en la matèria impartida, així com la interacció amb el professorat i amb la resta de companys.

L’examen final consistirà en una prova escrita individual que reuneix els aspectes més generals i rellevants de la matèria. Avaluarà la capacitat de l’alumnat per comprendre les idees principals dels continguts impartits i els conceptes específics de les diferents àrees de l’assignatura. D’altra banda, la prova escrita també avaluarà la bibliografia i la literatura recomanada.

El treball de casos en grup és obligatori i ajudarà l’alumnat a promoure la convergència d’idees i propostes en comú per aconseguir un projecte tenint en compte les competències interpersonals i intrapersonals dels estudiants i la feina cooperativa. A més, promourà la capacitat crítica i argumental de l’alumnat i promourà el desenvolupament d’estratègies d’anàlisi i resolució de casos.

 

Criteris d’avaluació

La nota final de l’assignatura es calcula a partir de:

 • Examen final: 65 %. Es farà una prova escrita amb preguntes de prova basades en la prova PIR.
 • Cas d’estudi: 25 %. L’alumnat resoldrà el cas clínic presentat a través de la interpretació dels qüestionaris i el disseny del tractament.
 • Participació: 10 %. Assistència i participació en les diferents activitats dinàmiques que es duen a terme a classe.

És imprescindible superar l’examen final amb una nota igual o superior a 5 per aprovar l’assignatura i poder fer mitjana.

La prova és de tipus test i cada pregunta consta de quatre alternatives. Cada resposta reeixida equival a un punt, les respostes incorrectes resten 0,25 punts (control de nivell aleatori), i les omissions no resten.

Bibliografia i recursos

 • Caballo, V. E. y Simón, M. A. (2008). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Trastornos generales. Madrid: Pirámide.
 • Caballo, V. E. y Simón, M. A. (2013). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Trastornos específicos. Madrid: Pirámide.
 • Caballo, V. E. y Simón, M. A. (2013). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Trastornos específicos. Madrid: Pirámide.
 • Comeche, M. I., & Vallejo, M. A. (2012). Manual de terapia de conducta en la infància (2a. Ed.). Madrid: Dykinson.
 • Ezpeleta, L. Y Toro, J. (2014). Psicopatología del desarrollo. Madrid: Pirámide.
 • Labrador, F.J. (ed.) (2008). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Ed. Pirámide.
 • Se colgarán en el Moodle artículos de interés y bibliografía específica para cada tema.

Material didàctic