Universitat Internacional de Catalunya

Laboratori d'Habilitats 3

Laboratori d'Habilitats 3
3
12766
3
Segon semestre
OB
ÀREES DE LA PSICOLOGIA
PERSONALITAT, TRASTORNS MENTALS, AVALUACIÓ I TRACTAMENMTS PSICOLÒGICS
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Després de classe o demanant cita prèvia per correu electrònic.

Presentació

El laboratori d’habilitats de psicologia és un espai d’aprenentatge experiencial en grups reduïts que pretén facilitar a l’alumnat un millor coneixement de si mateix, l’adquisició d’habilitats socials i de comunicació i el desenvolupament de competències per establir una bona relació professional.

És un espai que combina el treball a l’aula amb l’assistència a SUPPORT i que està present durant els quatre cursos del grau amb la finalitat que l’alumnat vagi adquirint un nivell d’aprofundiment més gran en les tres àrees competencials.

El Laboratori d’Habilitats de Psicologia 3 se centra principalment en el desenvolupament de l’empatia i l’assertivitat, en les habilitats de comunicació oral i escrita i en la redacció d’informes.

 

Requisits previs

Per cursar aquesta assignatura és necessari haver superat Laboratori d’Habilitats 2.

Objectius

  1. Que l’alumnat prengui consciència de la seva forma de pensar, sentir i actuar i adquireixi estils i hàbits que li permetin un millor desenvolupament personal i professional.
  2. Que l’alumnat identifiqui el seu estil comunicatiu oral i escrit i desenvolupi habilitats de comunicació interpersonal i social.
  3. Que l’alumnat identifiqui les habilitats necessàries per establir una bona relació professional i hi reflexioni.

Competències

  • CE01 - Portar a la pràctica actuacions pròpies de la psicologia que siguin adequades per arribar als objectius establerts en un àmbit laboral concret.
  • CE02 - Redactar informes sobre els resultats obtinguts del procés d’avaluació realitzat, fent servir el llenguatge propi de la psicologia.
  • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
  • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
  • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • CT04 - Capacitat de treballar en equip
  • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

1. Escriu informes d’avaluació psicològica de forma estructurada i coherent.

2. Defensa de forma crítica la seva postura en un debat.

3. Realitza un bon feedback.

4. Utilitza un llenguatge comprensible.

5. Utilitza el llenguatge no verbal de forma coherent.

6. Resol situacions simulades relacionades amb la pràctica professional.

7. Utilitza un estil de comunicació assertiu.

8. Demostra empatia.

9. Realitza actes de les sessions resumint la informació principal i incorporant una síntesi de les reflexions dels companys.

Continguts

1. Bases de la comunicació

2. Activitats orals

2.1 La xerrada

2.2 El debat

2.3 L’entrevista

3. Estils comunicatius:

3.1 Estil assertiu

3.2 Estil agressiu

3.3 Estil passiu

4. Habilitats socials: l’empatia

5. Pràctica d’habilitats a través de situacions que poden passar a la consulta

6. Comunicació escrita: elaboració d’un informe

7. Comunicació de resultats

7.1 Interpretació de resultats

7.2 Devolució d’un informe

7.3 Comunicació de males notícies

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia seguida en els Laboratoris d’Habilitats de Psicologia és una metodologia experiencial basada en el pensament reflexiu, la pràctica i la participació. Per això, els grups s’han planificat en un màxim 12 persones. Es combinaran les classes pràctiques amb treballs en grups, tècniques de joc de rol i debat i discussió. 

L’alumnat acudirà al SUPPORT en grups de cinc; aquests cinc alumnes es dividiran en dues sales. Dos alumnes observaran els casos reals des d’una sala annexa amb doble mirall i tres alumnes des d’una sala propera amb videogravació en directe. Cada alumne passarà per les dues sales.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assistència al Laboratori d’Habilitats de Psicologia i a les pràctiques del SUPPORT és obligatòria i imprescindible per aprovar l’assignatura.

L’alumnat només podrà tenir un màxim de tres faltes d’assistència que hauran d’estar degudament justifiques i informades. En cas que se superi el nombre de faltes permès o aquestes no estiguin justificades no serà possible aprovar l’assignatura.

Cada alumne haurà d’assistir a les classes i al SUPPORT en el grup que li hagi estat assignat.

L’avaluació serà a través  del portafolis reflexiu sobre les activitats programades i el dossier de pràctiques. A més, part de l’avaluació resultarà de la prova pràctica interassignatures (format ACOE) realitzada al final del semestre, en què es plantejaran diferents situacions que l’alumnat haurà de resoldre de forma individual.

Dossier de pràctiques: 20 %.

Portafolis i registre narratiu: 40 %.

Examen clínic objectiu estructurat (ACOE): 40 %.

És necessari aprovar cada part amb un 5 per fer mitjana.

A segona convocatòria es recuperarà la part suspesa. No es concediran matrícules d’honor. 

Bibliografia i recursos

Fernández-Ballesteros, R. (2013). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid: Editorial Pirámide.