Universitat Internacional de Catalunya

Research in Psychology

Research in Psychology
6
12768
3
Segon semestre
OB
FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA
MÈTODES, DISSENY I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA - METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


A hores convingudes.

Natalie Gommon (course co-ordinator) 

ngommon@uic.es

Presentació

L’objectiu d’aquest programa és proporcionar a l’alumnat el llenguatge acadèmic necessari per comprendre i presentar treballs de recerca psicològica en anglès. Per aquest motiu, es prestarà especial atenció al desenvolupament de les habilitats de lectura crítica i de comprensió oral i es reforçaran les habilitats d’expressió oral i escrita, amb l’objectiu de consolidar els coneixements adquirits i estimular la comunicació en un àmbit acadèmic.

El programa consta de tres parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom.

Les classes magistrals se centren en la realització d’activitats de lectura i de comprensió oral en l’àmbit de la recerca científica en psicologia. Aquestes classes estan dissenyades amb l’objectiu de desenvolupar la comprensió oral en l’àmbit acadèmic. Les activitats d’expressió oral i escrita tenen com a objectiu millorar la comunicació en un entorn acadèmic i en conferències, a més de proporcionar una sòlida base lingüística per consolidar els coneixements introduïts al llarg del curs.

Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les habilitats interpersonals de l’alumnat i inclouen la realització d’un treball en equip per a l’avaluació.

I, finalment, l’aprenentatge autònom, o “a distància”, se centra en el desenvolupament de les habilitats d’expressió escrita, de comprensió oral i de comprensió lectora i en la consolidació d’aspectes lingüístics rellevants per al domini de la recerca en psicologia, donant lloc finalment a una major autonomia per part de l’alumnat en l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B2.

 

Objectius

Classe magistral: preparar i dotar l’alumnat dels coneixements lingüístics i necessaris perquè d’una manera eficaç puguin comprendre, utilitzar, sintetitzar i presentar projectes de recerca psicològica en anglès.

Reforçar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral a través de la pràctica, utilitzant diversos estímuls, així com potenciar el desenvolupament de les habilitats productives d’expressió oral i escrita.

Tutories: desenvolupar les habilitats interpersonals de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en equip, tant en la seva llengua nativa com en llengua estrangera.

Aprenentatge autònom: reforçar la comprensió lectora de l’alumnat gràcies a la realització de tasques que requereixin una anàlisi profunda del llenguatge en els àmbits lèxic i estructural de les idees principals i secundàries, així com els models d’organització propis de la literatura en l’àmbit de la psicologia en anglès; reforçar les habilitats de comprensió oral, i finalment repassar el vocabulari específic i les estructures lingüístiques/discursives més freqüents de la recerca psicològica.

Competències

  • CE07 - Realitzar un projecte mitjançant l'ús de fonts de dades, i l'aplicació de metodologies, tècniques d'investigació i eines pròpies de la Psicologia, i fer una exposició i defensa pública del projecte davant d'una audiència especialitzada de manera que es demostri l'adquisició de les competències i coneixements propis del Grau.
  • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
  • CT03 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • CT04 - Capacitat de treballar en equip
  • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
  • CT10 - Comunicar-se en una llengua estrangera

Resultats d'aprenentatge

CE07 / CT04

Ser capaç de dur a terme en anglès un projecte d’enquesta bàsica amb altres membres de l’equip que impliqui la formulació de preguntes de recerca, la cerca d’informació rellevant, la identificació de preguntes d’enquesta / eines d’avaluació apropiades, la recopilació de dades, l’anàlisi de dades per produir interpretacions bàsiques d’aquestes i la comparació de dades amb un estudi similar, identificant limitacions, recomanant els propers passos de recerca i presentant l’estudi als companys.

Ser capaç de proporcionar una justificació en anglès per a certes característiques d’un disseny de l’estudi.

CG03

Tenir una actitud crítica i saber comparar articles científics rigorosos amb estudis menys rigorosos.

Ser capaç de realitzar i justificar una avaluació bàsica del disseny de l’estudi.

Ser capaç de llegir críticament i demostrar una comprensió de certes idees expressades/parafrasejades, del contingut i de la postura comunament trobats.

Compartir/discutir els raonaments de les interpretacions de l’alumnat sobre alguns aspectes de la literatura de psicologia per consolidar i sintetitzar encara més el coneixement.

CT03

Analitzar i sintetitzar dades recopilades i presentades en projectes d’enquestes en què puguin basar interpretacions i recomanacions per a aplicacions i futures recerques.

Reflexionar i identificar les necessitats bàsiques d’aprenentatge, així com reconèixer i aplicar recursos rellevants que puguin ajudar a satisfer aquestes necessitats.

Aplicar instruments per avaluar els elements de l’acompliment de la tasca per si mateix i per altres i també per avaluar els processos i els resultats de l’aprenentatge i reflexionar-hi.

CT07

Ser capaç de realitzar tasques individualment relacionades amb activitats de comprensió lectora i certes tasques d’escriptura en resposta a la lectura de bibliografia de psicologia.

CT10

Desenvolupar una habilitat bàsica per discutir, coconstruir i compartir amb els companys (oralment i en forma escrita) coneixement i informació sobre temes clau predefinits i sobre recerques relacionades en psicologia.

Continguts

Temes: l’alumnat treballarà temes relatius a la psicologia amb un enfocament basat en l’evidència. A més, analitzarà les àrees de més rellevància dels estudis no experimentals i experimentals en la recerca psicològica actual.

Habilitats lingüístiques específiques de la disciplina: l’alumnat aprendrà a llegir, a entendre i a debatre la literatura acadèmica relativa a la psicologia i a la recerca no experimental i experimental i a reconèixer els seus principals models i el format propi dels articles d’investigació. Desenvoluparà les habilitats de síntesi treballant sobre temes vistos al llarg del curs.

Coneixement lingüístic: l’ensenyament d’aquest component dependrà del coneixement de l’idioma de l’alumnat. Es repassaran i consolidaran els coneixements sobre el discurs professional i acadèmic de l’àmbit de la recerca de les ciències de la salut, l’organització de la informació proporcionada en articles científics i la citació de fonts d’informació.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’alumnat prendrà part activa en les activitats de lectura. Realitzarà activitats d’anàlisi i de síntesi de textos de diversos gèneres acadèmics específics de la psicologia, com, per exemple, extractes de llibres de text o revistes especialitzades. L’alumnat debatrà temes treballats a classe mitjançant activitats interactives, realitzarà presentacions i haurà d’elaborar treballs escrits. Finalment, assistirà a presentacions d’altres estudiants, professors i conferenciants, realitzant activitats de comprensió oral tant d’informació general com específica.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 


Activitat


                               

% nota final

 

Examen final

  

 

25 %

  

 

Examen parcial

 

15 %

 

 Treball de curs

-Proves de progrés

- Activitats d’aprenentatge cooperatiu

-Treball autònom / Treball escrit

 

 

 

10 %

 

 

Projectes de grup

Lecture highlight: exposició (d'un aspecte del material psicològic)

 

Elaboració i presentació d’un estudi d’enquestes.

 

Disseny d'un RCCT

 

10 % 

 

 

30 %

 

10 %

 Informació important

Assistència i participació  

Es recorda a l’alumnat que l’assistència i la participació a classe, així com l’avaluació contínua, són requisits imprescindibles per aprovar l’assignatura. A més, el projecte tutorial serà una part fonamental de l’avaluació del curs.

No serà possible aprovar l’assignatura només amb la realització dels exàmens.

Segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un examen, el qual podrà contenir un component escrit i/o una presentació oral. 

No es podrà aprovar l’assignatura només fent l’examen de la segona convocatòria. Si l’estudiant suspèn el curs haurà de posar-se en contacte amb el seu professor i el coordinador del curs per rebre les instruccions sobre les condicions i els continguts de la segona convocatòria. Si decideix sotmetre’s a la segona convocatòria, ha de posar-se en contacte amb el seu professor i el coordinador del curs almenys 14 dies naturals abans de la data de l’examen de segona convocatòria. 

Altres exàmens 

L’alumnat que falti a un examen parcial per causa justificada, haurà de presentar un comprovant el següent dia de classe. En el cas que l’alumne hagi assistit com a mínim al 80 % de les classes, podrà recuperar l’examen parcial el dia de l’examen final.

A més, al llarg del curs es faran diverses proves de progrés o tests. No serà possible recuperar aquestes proves, en cas de no aprovar-les, i l’alumne que no faci una prova tindrà un 0 en aquesta prova. No obstant això, com que cada prova té poc pes individual en l’avaluació final del curs, la no-realització d’una de les proves tindrà un efecte petit sobre la nota final.

Bibliografia i recursos

Material de classe:

Els materials de classe s'han creat a partir de diversos recursos didàctics i professionals extrets de llibres de text i revistes especialitzades online d'actualitat.

Material virtual d'intranet i internet per a l'aprenentatge autònom.