Universitat Internacional de Catalunya

Seminari Clínic

Seminari Clínic
2
13329
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat

Presentació

Seminaris setmanals en els quals es reforçaran i ampliaran els continguts i coneixements sobre la periodòncia bàsica.

Requisits previs

Llicenciatura en Odontologia.

Objectius

Reforçar coneixements necessaris per a la pràctica clínica diària, justificar les decisions clíniques, ampliar coneixements sobre la relació de la periodòncia amb altres especialitats, ampliar coneixements sobre casos quirúrgics, així com tenir habilitat en la presentació de casos clínics.

 

Competències

Ser capaços de preparar un cas clínic i realitzar la seva presentació. Establir un diagnòstic, un pronòstic i un pla de tractament. Ser capaços de tractar i monitoritzar a pacients sistèmicament compromesos i tractar les urgències periodontals. Ampliar coneixements sobre microbiologia i l'actuació i presa de decisions clíniques. Ser capaços de tractar pacients amb sensibilitat dental i amb halitosi. Ser capaços de conèixer la relació de la periodòncia amb altres especialitats com l'endodòncia i l'ortodòncia. Conèixer els principis per realitzar un allargament de corona estètic. Ser capaços de diagnosticar i establir un tractament en casos de defectes infraóses. Ser capaços de diagnosticar i establir un tractament en casos de defectes mucogingivals. Conèixer el tractament de la periimplantitis. Conèixer el tractament de la vora edèntul. Conèixer els principis de la cirurgia periapical.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir habilitat clínica en la resolució de casos complexos i poder indicar o realitzar correctament el tractament de casos quirúrigos més complexos

Continguts

-       - Primera visita en periodòncia. -       - Exploració radiogràfica. -       - Fotografia dental. -       - Diagnòstic: Nova classificació periodontal. Exemples casos clínics. -       - Pronòstic. Exemples casos clínics. -       - Diagnòstic de malalties periimplantarias. -       - Pla de tractament i seqüència de tractament. -       - Pacients sistèmicament compromesos. -       - Revisió de literatura. (I). -       - Fase higiènica (Fase I). Taller de raspat i allisat radicular i esmolat de curetes. -       - Com fer la re-avaluació en periodòncia. -       - Revisió de literatura. (II) -       - Presentació i discussió de casos clínics. -       - Odontologia interdisciplinari. Presentació de casos clínics. -       - Com realitzar un correcte manteniment de dents i implants. -       - Revisió de literatura. (III). -       - Presentació i discussió de casos clínics. -       - Introducció a la microbiologia. Tests microbiològics. -       - Urgències en periodòncia: maneig de EPN, abscessos, gingivoestomatitis herpètica, ... -       - Maneig del pacient fumador, alcohol i altres drogues. -       - Presentació i discussió de casos clínics. -       - Medicina bucal part I. -       - Medicina bucal part II. -       - Hipersensibilitat dentinaria. -       - Presentació i discussió de casos clínics. -       - Halitosi. -       - Principis de cirurgia periodontal. Incisions i sutures. -       - Maneig quirúrgic de la periimplantitis. Casos clínics. -       - Presentació i discussió de casos clínics. -       - Cirurgia regenerativa. Casos clínics. -       - Cirurgia mucogingival. Casos clínics. -       - Reborde edèntul. Augment de vorell amb teixits durs i teixits tous. -       - Presentació i discussió de casos clínics. -       - Cirurgia endodóntica. Cirurgia periapical, autotrasplantaments, ... -       - Cirurgia en ortodòncia. Corticotomías i microcargols, exposició de dents inclosos. Quan fer ortodòncia en pacients periodontals. -       - Cirurgia i prostodòncia. Somriure gingival, allargament de corona estètic. -       - Presentació de cas final. Sessions Moodle que es penjaran a la web mensualment: - Generalitats en cirurgia mucogingival. - Implants en sector estètic. - Corticotomías. - Tractament no quirúrgic i quirúrgic de la peri-implantitis. - Allargament de corona estètic. - Cirurgia mucogingival voltant d'implants. - Regeneració tissular guiada. - Prevenció de la peri-implantitis. - Tractament interdisciplinari en el sector anterior.  

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Seminaris impartits pels professors i els alumnes. Els seminaris es realitzaran mitjançant presentacions suportades informàticament, poden incloure algun taller.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)Avaluació continuada segons les presentacions realitzades pels alumnes i les aportacions i atenció prestats en els seminaris.

Bibliografia i recursos

-       - Lindhe J. Periodòncia Clínica. - Cerca bibliogràfica. - Articles aportats pels professors per als seminaris de revisió de la literatura.