Universitat Internacional de Catalunya

Introducció al Periodisme

Introducció al Periodisme
6
13389
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Per a l'atenció individual cal concertar hora a través del correu electrònic.

nroca@uic.es

 

Presentació

Probablement, la nostra era sigui la primera en tota la història de la Humanitat en la qual les persones reben més informació i disposen de més quantitat de dades. Aquesta informació s'estructura en relats i narracions que mostren discursos, postures, judicis i crítiques que afecten a la realitat que ens envolta. La confecció d'aquests relats, els seus textos i imatges, tenen el poder de modelar la visió de qui els consumeix respecte a un esdeveniment o realitat concreta.

Com analitzar aquests relats i com construir-los és fonamental per al comunicador. La selecció, organització, estructura i presentació d'aquesta informació permet aconseguir l'èxit que es pretén amb una història. Un èxit que té a veure amb els canvis en la societat, amb comprensions dels fets històrics dels que som testimoni i, al cap ia la fi, de la mateixa naturalesa de l'ésser humà. Els processos d'informació no són un intercanvi fred de dades o de missatges aïllats, sinó una interacció de textos, històries i discursos.

En aquesta assignatura, l'alumne aprendrà a assumir una actitud crítica davant les històries i discursos i a seleccionar els elements per construir una pròpia, així com els plantejaments que li permetin assolir l'objectiu proposat. Aprendrà les eines que li permetin estructurar i dotar de contingut a un relat. 

Asimismo, en esta asignatura se pondrá énfasis en la necesidad de la realización de procesos de documentación, gestión de información y verificación de informaciones en el trabajo periodístico. Para ello el alumno adquirirá conocimientos sobre el uso de herramientas, sistemas, fuentes y procedimientos necesarios para poder llevar a cabo una correcta documentación periodística.

Requisits previs

No són necessaris requisits previs.

Objectius

 • Desenvolupar personalment una cultura informacional.
 • Comprendre àmplia i profundament el fenomen informació.
 • Contrarestar les incoherències resultants d'aplicar generalitzadament una teoria matemàtica o informatitzada a qualsevol tipus de procés d'informació.
 • Facilitar als alumnes l'adquisició d'hàbits i habilitats informacionals, de manera que sàpiguen entendre i utilitzar la informació com un instrument per aconseguir objectius personals, augmentar els seus coneixements i el seu potencial personal.
 • Millorar l'ús de la informació com a recurs, aprendre a gestionar intel·ligentment, treure-li rendiment, transformar-la en coneixement i emmagatzemar-la en forma d'intel·ligència.
 • Entendre més a fons com absorbim, fem servir, comuniquem i valorem la informació. Adquirir idees i mètodes que milloren els processos d'informació que els alumnes hauran liderar o en els que hi participaran.
 • Millorar la qualitat de la informació que els alumnes produeixen.
 • Generar i mantenir coneixement diferencial.
 • Aprendre a concebre, transmetre, produir coneixements.
 • Dotar els alumnes dels coneixements i competències que els permetin interactuar amb el consumidor, de manera que aquest últim sigui capaç de generar coneixement i prendre decisions.
 • Disseny de sistemes d'informació-coneixement centrats en l'usuari. Creació d'informació que sigui (més) fàcilment comprensible.
 • Aprendre a sintonitzar i transaccionar amb l'usuari, tant per augmentar el propi coneixement com el dels usuaris amb qui, per la seva professió, hauran d'interactuar.
 • Millorar en l'ús intel·ligent de la informació.

Competències

 • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 11 CG - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 22 CE - Capacitat per analitzar críticament el periodisme espanyol, europeu i mundial
 • 36 CE - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col•loquials i cultes
 • 37 CE - Coneixement i domini de les diferents tècniques per contrastar la informació

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendran el context que rodeja un discurs (emissor, receptor, objectiu, pragmàtica…).

 2. Coneixeran els elements bàsics de la construcció d'històries i seran capaços d'adoptar una postura crítica davant les dades i els arguments de les mateixes.

 3. Aprendran a processar la informació per a generar coneixement propi i continguts útils per als consumidors.

 4. Adquiriran les habilitats expressives necessàries per a informar i convèncer a un públic amb el seu discurs.

 5. Argumentaran de manera inteligible i convincent.

 6. Seran capaços de buscar, sel·leccionar i integrar informació en un procés de documentació periodística.

 7. Seran capaços d'observar la realitat amb criteris periodístics.

 8. Coneixeran els principals conceptes teòrics que sustenten la labor informativa.

 9. Coneixeran els principals tipus de fonts d'informació i de sistemes d'información d'utilitat en periodisme.

 10. Comprendran amb coneixement de causa el present i sabran detectar noves tendències.

 11. Aprofundiran en la cultura i el pensament contemporani i les seves influències en dinàmiqes personals i col·lectives. Disposaran d'una base històrica per a entendre el present dels mitjans de comunicació.

 12. Facilitaran les relacions entre persones, grups de persones, institucions, organismes, etc.

Continguts


BLOC 1. QUÈ ÉS EL PERIODISME?

- Assaig d'una definició

- La construcció de l’actualitat

- Les funcions del periodisme

- Marc legal del periodistes i codi deontològic

 

BLOC 2. QUÈ ÉS NOTÍCIA?

- Fets i notícies

- Criteris noticiables

- Selecció i jerarquització de temes

- Les rutines periodístiques

 

BLOC 3. LES FONTS INFORMATIVES

- Tipologia de fonts

- Atribució de fonts

 

BLOC 4. DOCUMENTACIÓ


BLOC 5. Introducció a la práctica periodísticaMetodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula
 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,4
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.0
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,8
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0,7
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2.5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Examen final: 60 % de la nota
 • Pràctiques: 30 % de la nota 
 • Actitut i participació: 10 % de la nota


* Per poder superar l'assignatura s'ha d'obtenir almenys un 4 en l'examen

 

  En segona i tercera convocatòria, 100 % examen.       

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Lippmann, W. (2003). La opinión pública. Madrid: Cuadernos de Langre. 

Castells, M. (2009) Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.

Jiménez, D. (2018) El director. Madrid: Libros del K.O.


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

Anderson, C. W., Bell, E., & Shirky, C. (2012). Post-industrial Journalism: Adapting to the Present: a Report. Columbia Journalism School. 

Gomis, L. (1991). Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona: Paidós. 

Kovach, B., & Rosentiel, T. (2012). Los elementos del periodismo. Madrid: Santillana.

Martínez-Albertos, J. L. (1989). El lenguaje periodístico. Madrid: Paraninfo

Salmon, C. (2008). Storytelling. La máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Península: Barcelona.

Wolton, D. (2010). Informar no es comunicar. Contra la ideología tecnológica. Gedisa: Barcelona.

Bamberg, M. G. W., &  Andrews, M. (2004) Considering Counter-narratives: Narrating, resisting, making sense. John Benjamins B. V.: Amsterdam.

Guallar, J.; Leiva-Aguilera, J. (2013) El content curator. Guía básica para el nuevo profesional de internet.Barcelona: UOC.

Mortimer, J. A., & van Doren, C. (1996) Cómo leer un libro. Debate: Madrid.