Universitat Internacional de Catalunya

Litigació Administrativa

Litigació Administrativa
3
13395
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

L’assignatura Litigació Administrativa es basa en l’estudi dels principis bàsics del dret processal contenciós i identifica els problemes que poden sorgir en un procés.

Requisits previs

No escau.

Objectius

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és introduir l’alumne en l’anàlisi detallada dels principals casos de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu a través de la metodologia del cas.

Competències

  • CA02 - Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
  • CA03 - Conèixer i ser capaços d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CA13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure’n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB10 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- Reconeix i valora els arguments que són a la base dels processos judicials contenciosos administratius i identifica referències emblemàtiques per a cada cas.

- Elabora tots els escrits processals necessaris per a la defensa judicial contenciosa administrativa d’un client.

- Aplica els principis bàsics del dret contenciós administratiu i identifica els principals problemes que poden sorgir en el curs del procés.

- Aplica les regles de la prova en el procés contenciós administratiu.

Continguts

Procés contenciós administratiu: fi de la via administrativa, principis del procés, classes de processos, fases processals, la prova, mesures cautelars, execució, processos contenciosos relatius a litigis urbanístics i ambientals, processos contenciosos relatius a litigis fiscals (reclamacions economicoadministratives), processos contenciosos relatius a litigis en l’àmbit de la funció pública, processos contenciosos relatius a litigis en matèria de responsabilitat patrimonial de l’Administració, processos contenciosos relatius a litigis en matèria contractual i expropiatòria.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el “mètode del cas”, que consisteix a estudiar els supòsits i les problemàtiques reals que es tracten als despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, un cop a classe, juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode del cas pretenem ajudar l’alumne a adquirir les principals habilitats d’un bon professional de l’advocacia, com són el raonament lògic, la facilitat d’expressió oral i el domini del llenguatge, entre d’altres.

El mòdul sobre Litigació Administrativa consta de 3 ECTS, dels quals 30 hores són docència i 40 hores són un mínim que s’exigirà de treball a l’alumne i del qual serà avaluat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Examen: compta un 40% de la nota final.