Universitat Internacional de Catalunya

Emprenedoria Social i Inversions d'impacte Social

Emprenedoria Social i Inversions d'impacte Social
6
13445
2
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat


Els tutorials seran d'ajuda a petició per correu electrònic a:
- Ramon Bastida Vialcanet (Professor BSM / UPF). rbastida@uic.es

- Blai Collado (Consultor de Tandem Social). bcollado@uic.es

- Nina Magomedova (Professora de la UIC Barcelona i investigadora en Emprenedoria Social i Finances). nmagomedova@uic.es

Presentació

Avui dia, l'economia social és cada cop més gran. A nivell espanyol, es treballa en la línia d'incorporar l'emprenedoria social a la nova llei d'emprenedoria, la nova llei de mecenatge i la creació d'una forma jurídica específica d'empreses socials. I, a nivell europeu, apareix al centre de l'Estratègia UE 2020. Representa el 17% de l'ocupació i el 15% del PIB. El curs proporcionarà als estudiants les habilitats necessàries per crear, desenvolupar, administrar i liderar les organitzacions de l'economia social. És un programa que facilita les eines necessàries per al bon funcionament intern de les organitzacions de l'economia social - analitzant aspectes estratègics, legals, econòmics-tributaris i de recursos humans - alhora que promou les competències emprenedores i innovadores com a motors de canvi d'aquestes organitzacions i el seu lideratge. A més, aquest curs proporcionarà les habilitats necessàries per comprendre i analitzar els principals desafiaments i necessitats del sistema de finançament social, coneixent els seus principals actors.

Requisits previs

Sense requisits especials

Objectius

Aquesta assignatura té un doble objectiu. El primer objectiu d'aquesta assignatura és presentar el model de negoci social als estudiants, per tal que entenguin que hi ha una manera diferent de fer negoci, centrant-se en les necessitats socials i ambientals, tenint en compte que la sostenibilitat financera també és molt important. . En aquest sentit, el segon objectiu és presentar les eines i l'ecosistema d'inversió social, per tal que els estudiants entenguin quins són els seus reptes i puguin analitzar diferents solucions.

Resultats d'aprenentatge

Al final del curs, els estudiants haurien de ser capaços de:

  • Comprendre els conceptes d'economia social, emprenedoria social i empresa social
  • Identificar els actors de l'ecosistema de l'emprenedoria social
  • Comprendre, identificar i analitzar una necessitat social
  • Comprendre el concepte d'innovació social
  • Comprendre la importància de l'avaluació d'impacte social
  • Identificar els instruments per finançar projectes socials
  • Comprendre les diferències en la gestió financera de les empreses socials
  • Comprendre, identificar i analitzar diferents eines d'inversió social
  • Identificar els actors de l'ecosistema de les finances socials, tant a nivell nacional com internacional
  • Entendre els reptes o el sector

Continguts

Tema 1. Emprenedoria social i conceptes fonamentals d'economia social i tercer sector social.

Introducció al concepte d'emprenedoria social i el seu encaix en el tercer sector social (ONG) i l'economia social.
L'ecosistema d'entitats sense ànim de lucre i emprenedoria social a Catalunya, Espanya i Europa. Els actors que formen part de l'ecosistema de l'emprenedoria social a Catalunya, Espanya i Europa.
Igualtat de gènere en el Tercer Sector.
Cas pràctic 1: “Els valors en l'Economia Social i Solidària: El cas de la cooperativa Biciclot”.

Tema 2. Model de negoci social: necessitats socials i oportunitats de negoci

El concepte de necessitat social. Necessitats socials com a base d'oportunitats de negoci. L'anàlisi de necessitats i la generació de solucions.
La generació dels seus propis models de negoci social. Treballar en grup, identificant una necessitat social. Desenvolupar una idea de negoci social. Transformar-lo en un model de negoci social.
Innovació Social. El concepte. Les bones pràctiques d'innovació social arreu del món. Innovació social contra empreses socials.
Cas pràctic 2: “Esclatec: recerca + desenvolupament + innovació x inclusió”.

Tema 3. L'impacte social i la teoria del canvi

La mesura de l'impacte social.
Indicadors de mesura quantitativa i qualitativa.
Eines de mesura (SROI, IRIS...).
Teoria del canvi.
Cas pràctic 3: “Bosc Social: Una empresa amb un triple objectiu”.

Tema 4. Marc econòmic i jurídic de les empreses de l'economia social

Formes jurídiques corporatives per a la creació d'una empresa social
Elaboració del pla econòmic-financer d'un projecte social. Aspectes específics de l'anàlisi de costos i l'elaboració del pressupost.
Anàlisi de la informació financera de les empreses socials (tècniques d'anàlisi, ús d'indicadors de gestió, etc.)
Cas pràctic 5: “Hotel Magdas: dels refugiats al treball en un entorn multicultural”.

Tema 5. Introducció a les eines de finançament i finançament social

Instruments de finançament alternatius per a projectes d'emprenedoria social.
El finançament públic mitjançant subvencions, el paper de la banca, els business angels i el capital risc d'impacte, i el procés de negociació amb inversors, i la nova indústria d'inversió social, com el crowdfunding, el mecenatge i el patrocini.
Cas pràctic 4: “La Casa de Carlota: Una empresa on la diversitat guanya”.

Tema 6. Microcrèdits

El concepte de microcrèdit, estadística i evolució
Principals actors del sector del microcrèdit, tant a nivell internacional com a Espanya
Impacte social del microcrèdit
Reptes o el sector del microcrèdit
Tema 7. Crowdfunding

El concepte de crowdfunding, estadística i evolució
Principals actors del sector del crowdfunding
Diferents tipus de crowdfunding: crowdlending, crowd equity, etc.
Tema 8. Capital risc i fons propis

Eines de capital risc
Principals actors del sector del capital risc, tant a nivell internacional com a Espanya
Evolució del sector de capital risc
Reptes del capital de risc social i la inversió en capital
Tema 9. Finançament alternatiu

Eines del finançament alternatiu per a l'economia social
Principals actors del finançament alternatiu
Tema 10. Reptes

Reptes de la inversió social
La tensió entre impacte social i sostenibilitat econòmica
Mesura de l'impacte social. Impacte social vs. rendiment financer

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació de l'assoliment de les competències s'avaluarà tenint en compte el treball continuat realitzat per l'estudiant mitjançant la participació a les classes, l'assistència a les jornades, i la preparació i presentació de casos d'estudi. A continuació podem trobar els diferents apartats que s'avaluaran i el seu pes en la nota final:
- (50%) Examen final
o Cal obtenir una nota mínima de 5 a l'examen final per poder calcular la nota mitjana amb l'avaluació contínua.
- (30%) Preparació, lliurament i exposició oral de casos pràctics en grups:
o Capacitat per generar solucions sostenibles a les necessitats socials.
o Capacitat per identificar i analitzar oportunitats de negoci.
o Flexibilitat i creativitat en l'aplicació dels coneixements adquirits.
o Habilitats de comunicació escrita.
o Capacitat de treball en equip.
o Habilitats de comunicació oral.
- (20%) Assistència a les sessions
o Actitud proactiva.
o Capacitat per argumentar, raonar i debatre.