Universitat Internacional de Catalunya

Direcció per Missions

Direcció per Missions
3
13450
2
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat


En finalitzar la classe i mitjançant cita concertada per mail: carlosrey@uic.es

Presentació

La direcció per missions és un innovador mètode de gestió que combina la recerca del benefici amb el desenvolupament d'un propòsit (Purpose and Profit). Mitjançant eines i metodologies validades en la pràctica, la direcció per missions promou na gestió centrada en les persones i les seves motivacions. Dirigir per missions és fer emergir aquest descobriment en cada persona, en organitzacions de desenes, centenars i milers d'individus, alliberant una enorme força de motivació personal.

En el desenvolupament de l'assignatura primaran la discussió de casos pràctics, sessions de treball en equip, conferències de ponents convidats i experiències de consultoria. Els alumnes tindran l'oportunitat de conèixer de primera mà com les empreses transformen les seves organitzacions mitjançant la direcció per missions i es formaran en el desenvolupament d'eines pràctiques per a la seva implementació.

Requisits previs

Es requereixen coneixements generals d'estratègia i organització d'empreses.

Objectius

 • Assolir una comprensió avançada (àmplia, profunda i completa) de la direcció d'empreses.

 • Conèixer i saber aplicar les principals tècniques i eines de la direcció per missions.

 • Avançar en el coneixement personal d'un mateix (fortaleses, valors, motivacions, ...) i la seva harmonització en el treball i la carrera professional

Competències

 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 38 - Tenir capacitat per relacionar les principals variables, formals i informals, que determinen el comportament humà en una organització.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Resultats d'aprenentatge

En aquesta assignatura veurem com desenvolupar empreses amb major impacte en la societat i aprendrem els processos clau que impulsen una vida professional plena, centrada en el propòsit personal de cada individu. En el vessant conceptual, estudiarem els fonaments econòmics, estratègics, organitzatius, socials i antropològics que impulsen la metodologia de la direcció per missions. En el vessant pràctica, que serà l'enfocament principal de l'assignatura, estudiarem casos reals de direcció per missions a empreses de diferents països i sectors.

Continguts

1. Hi ha alguna relació entre cultura i benefici?
2. Diferents formes d'entendre una organització
3. Els límits de la direcció per objectius
4. El per què de l'empresa
5. Missions: per a qui existeix l'empresa?
6. Els valors d'una cultura equilibrada
7. El desplegament de l'propòsit
8. Eines de gestió de l'propòsit
9. Lideratge centrat en missions

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • Conferències-col·loqui.
 • Sessions de debat amb directius d'empreses que practiquen la direcció per missions a diferents països i sectors.
 • Sessions de treball en equip.
 • Estudi de casos pràctics.
 • Aprenentatge pràctic d'eines de consultoria.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula-50%examen final

-35%discussióde casos itreballa classe

-10%Treball de recerca

-5%Presentaciód'unarticle


Segona convocatòria:100%examen final

Bibliografia i recursos

 • Rey, C.; Bastons, M.; Sotok, P., (2019), "Purpose-driven Organizations: Management Ideas for a Better World", Palgrave Macmillan, USA.
 • Rey, C., & Bastons, M. (2018). "Three dimensions of effective mission implementation". Long Range Planning51(4), 580-585.
 • Rey, C.; Chinchilla, N.; Pitta, N., (2017), "Objectives are SMART missions are WISE", IESE Insight, 2, 45-51
 • Cardona, P.; Rey, C., (2021), "Dirección por Misiones" 3ª Ed., DEUSTO, España.