Universitat Internacional de Catalunya

Bioquímica II

Bioquímica II
6
13474
2
Primer semestre
FB
BIOQUÍMICA I NUTRICIÓ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran presencialment o per videoconferència amb el professorat corresponent. No es respondran dubtes per correu electrònic.


Presentació

Després d’haver vist l’estructura i la funció de les molècules a Bioquímica I, aquesta segona part de la bioquímica descriu els processos metabòlics que contribueixen al manteniment de l’homeòstasi dels organismes vius, estudiant el vessant tant del metabolisme energètic com del no energètic.


Requisits previs

Coneixements sobre estructura i funció de molècules, genètica, biologia cel·lular i biologia molecular.


Objectius

• Conèixer les rutes metabòliques que condueixen a l’ús del potencial energètic de les molècules.

• Entendre les variacions de les rutes metabòliques en estat de malaltia.

• Conèixer les rutes metabòliques que donen lloc a importants molècules de la fisiologia de l’organisme, com el colesterol, el grup hemo o els nucleòtids.

• Conèixer les modificacions metabòliques de les cèl·lules tumorals.


Competències

 • Aplicar els principis de la química orgànica i la bioquímica en l'estudi de l'estructura i funció de biomolècules i el seu metabolisme.
 • Reconèixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge propi de les ciències biomèdiques en l'estat de salut.
 • Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades al moment.
 • Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.
 • Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

 • Coneix els fonaments de bioenergètica bàsics aplicats al metabolisme.
 • Coneix el funcionament de la cadena de transport d’electrons i la fosforilació oxidativa.
 • Coneix els mecanismes de síntesi i degradació de les biomolècules, la seva regulació i la seva bioenergètica.
 • Identifica la connexió que hi ha entre les diferents rutes metabòliques i la seva alteració davant diverses situacions fisiològiques.
 • Coneix les principals patologies metabòliques.
 • Coneix les bases científiques i els mecanismes fonamentals de la metabolització de nutrients.
 • Coneix les rutes de síntesi i degradació de molècules que no estan directament implicades en el metabolisme energètic, com el grup hemo, el colesterol o els nucleòtids.
 • Coneix les adaptacions metabòliques de les cèl·lules tumorals.

Continguts

Tema 1. Introducció al metabolisme

METABOLISME ENERGÈTIC

Tema 2. La cadena de transport d’electrons

Tema 3. Glucòlisi

Tema 4. Absorció de glucosa i transportadors

Tema 5. Cicle dels àcids tricarboxílics

Tema 6. Metabolisme del glucogen

Tema 7. Gluconeogènesi

Tema 8. Absorció d’àcids grassos i transport al mitocondri

Tema 9. Degradació i síntesi d’àcids grassos

Tema 10. Cossos cetònics

Tema 11. Integració del metabolisme

Tema 12. Via de les pentoses-fosfat

METABOLISME NO ENERGÈTIC

Tema 13. Metabolisme d’aminoàcids i cicle de la urea

Tema 14. Metabolisme del colesterol i lipoproteïnes

Tema 15. Metabolisme del grup hemo

Tema 16. Metabolisme dels nucleòtids

Tema 17. Metabolisme del càncer

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició durant 50 minuts d’un tema teòric per part del professorat. S’utilitza suport visual en format PowerPoint per acompanyar les explicacions.

Casos clínics o mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es discuteixen les respostes. El professorat hi intervé activament i, si cal, aporta nous coneixements. En aquestes classes es pot tractar contingut que aprofundeix els temes tractats a classes magistrals o nous temes. Els MC tenen la mateixa importància i el mateix pes de preguntes en l’examen final.

Educació virtual (EV): material en línia situat a la plataforma Moodle que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura. El material virtual forma part del contingut de l’assignatura i serà avaluat a l’examen final.

Pràctiques de laboratori (PL): sessions pràctiques on es treballen tècniques experimentals relacionades amb el temari treballat a les classes teòriques. Familiarització amb els recursos experimentals més habituals en un laboratori de bioquímica. L’assistència és obligatòria i el contingut de les sessions pràctiques s’avaluarà directament a l’examen final.


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1) Alumnat en primera convocatòria: 

 • Examen parcial: 20 %
 • Resolució de mètodes del cas: 15 %
 • Examen pràctiques de laboratori: 10 %
 • Examen final: 55 % 

El professorat es reserva un 10 % de la nota per concedir-la per arguments subjectius com ara: la implicació, la participació, el respecte a les normes bàsiques, etc.

 

2) Alumnat en 2ª, 4ª i 6ª convocatòria: 

 • Resolució de mètodes del cas: 15 % (guardada de la convocatòria anterior)
 • Examen pràctiques de laboratori: 10 %  (guardada de la convocatòria anterior)
 • Examen final: 75 %.
 

3) Alumnat en 3ª i 5ª convocatòria: la nota de  l’avaluació contínua (participació, mètodes del cas i pràctiques) es guardarà, tot i que, sempre que ho desitgi, l’alumnat podrà repetir l’assistència a classe i obtenir una nova nota. La nota del parcial no es guardarà i l'alumne pot escollir si repeteix el parcial o es presenta directament a l'examen final (que en aquest cas comptarà un 75%).

 

Punts generals que cal tenir en compte sobre el sistema d’avaluació: 

1) A l’examen final s’haurà d’obtenir un 5 de nota mínima per poder fer mitjana amb les notes d’avaluació contínua (mètodes del cas, actitud i parcial). Els exàmens seran de tipus test amb quatre opcions de resposta, on comptarà +1 els encerts i -0,33 els errors.

2) A més del punt (1), per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 com a resultat de la mitja ponderada de totes les qualificacions.

3) Tant la participació a classe com les pràctiques de laboratori s’avaluaran mitjançant proves curtes tipus test.

4) Un 10 % de les preguntes dels exàmens podrien ser de conceptes que no s’hagin explicat directament a l’aula, però que estiguin presents a la bibliografia recomanada així com en articles discutits, premsa o material virtual recomanat.    

5) Assistència a classe:

 • Es recomana l’assistència regular a les classes de teoria i als mètodes del cas. 
 • L’assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents s’hauran de regir per les normes que indiqui el professorat. L’expulsió d’un alumne de la classe magistral o del mètode del cas repercutirà negativament en les avaluacions contínues.
 • L’assistència als mètodes del cas és opcional. Es farà mitjana dels casos avaluats de manera proporcional.
 • L’assistència a les pràctiques és obligatòria i l’alumnat ha d’assistir als grups assignats. L’expulsió d’un alumne de l’aula de laboratori significarà el suspès automàtic de l’assignatura. 

6) En la concessió de les matrícules d’honor, entre els candidats es tindrà especial consideració la seva participació a les diferents metodologies de l’assignatura, així com el respecte per les normes bàsiques.

7) L’ús indegut d’aparells electrònics, com mòbils, tauletes o ordinadors portàtils, pot comportar l’expulsió de classe. Com a ús indegut s’entén l’enregistrament i la difusió tant de l’alumnat com del professorat durant les diferents lliçons, així com l’ús d’aquests aparells amb finalitats lúdiques i no educatives.    

 

Bibliografia i recursos

HARVEY. Bioquímica. Ed. Wolters Kluwer.


- MATHEWS. Bioquímica. Ed. Addison Wesley.

- LEHNINGER. Principios de Bioquímica. Ed. Reverté.

- DEVLIN. Bioquímica. Ed. Reverté.

STRYER. Bioquímica I i II. Ed. Reverté.


Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 09/01/2023 A09 16:00h