Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a l'empresa Biomèdica

Introducció a l'empresa Biomèdica
6
13487
2
Primer semestre
OB
DE LA INVESTIGACIÓ AL PACIENT: TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes que pugui plantejar l’alumnat seran resolts abans o després de classe de manera presencial o a través del correu electrònic per contacte directe durant tot el curs.

Presentació

L’assignatura va dirigida a donar a l’alumnat una visió complementària a la científica que li permeti estar informat i en el seu cas prendre decisions en relació amb el desenvolupament d’una carrera professional en l’àmbit de la creació i la gestió d’empreses biomèdiques orientades a R+D. Es planteja, a més, a tall introductori, ja que dins del pla d’estudis hi haurà assignatures troncals i optatives que desenvoluparan en profunditat alguns dels temes plantejats.

Requisits previs

No es requereixen.

Objectius

 1. Donar a l’alumnat les bases perquè comprengui les complexitats que comporta desenvolupar i comercialitzar un medicament (incloent-hi determinar-ne el preu), més enllà dels aspectes científics associats al seu mecanisme d’acció en relació amb la malaltia.
 2. Presentar l’empresa biomèdica com un instrument necessari per a la transformació del coneixement científic en valor econòmic i social, en forma de serveis o productes que millorin la qualitat de vida dels pacients.
 3. Oferir a l’alumnat una visió general dels diferents tipus d’empreses biomèdiques i dels perfils professionals que poden integrar-s’hi, amb especial èmfasi en casos recents d’empreses creades en el nostre entorn i originades en l’àmbit de la recerca acadèmica.

Competències

 • Reconèixer els diferents àmbits i la dinàmica de l’empresa biomèdica en els quals un graduat en Ciències Biomèdiques pot exercir.

 • Identificar les etapes del procès de transferència de coneixement bàsic a un producte, tecnologia o servei així com els mètodes per a l’emprenedoria i innovació que facilitin les etapes de transferència del coneixement.

 • Desenvolupar la capacitat d’organització i planificació adequades al moment.

 • Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.

 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi i síntesi.

 • Desenvolupar elements bàsics de comunicació a nivell "pitch"

 • Ser capaç de portar a terme un aprenentatge autònom.

 • Ser capaç de treballar en equip

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

 • Coneix la cadena de valor des de la generació de noves idees al laboratori de recerca biomèdica i desenvolupament d’assajos clínics fins a la creació d’un nou medicament, una nova tecnologia o un nou servei d’impacte en pacients.
 • Coneix els diferents tipus d’empresa biomèdica, els seus models de negoci, el perfil de socis, etc. i és capaç de relacionar empreses existents amb la citada tipologia.
 • Coneix els principals actors del sector biomèdic espanyol i català.
 • Comprèn la importància d’elements no científics en el desenvolupament de nous medicaments o serveis biomèdics: propietat industrial i intel·lectual, aspectes legals i reguladors, estratègies de finançament, comunicació no científica, desenvolupament industrial (escalat i control de qualitat).
 • Coneix els principals elements que condicionen el preu d’un servei o un producte biomèdic (nocions introductòries de market access).
 • Coneix les tendències actuals en biomedicina: teràpia de precisió o personalitzada, teràpia gènica, teràpia cel·lular, immunooncologia...
 • Coneix els elements bàsics de la comunicació orientada a la captació d'interés per part d'inversors (pitch)
 • Coneix les diferents opcions professionals (job descriptions) que ofereix l’empresa biomèdica a llicenciats i doctors en Biomedicina.

Continguts

 • Definicions bàsiques: què és una empresa, estructures de govern, gestió bàsica. Conceptes bàsics en biomedicina empresarial. L’objectiu és que l’alumnat es familiaritzi amb conceptes del dia a dia i que es faran servir a les successives classes. Es proveirà a més d’un glossari de termes bàsics com a ajuda per tot el curs
 • Desenvolupament de fàrmacs o dispositius. L’objectiu és que l’alumnat conegui els calendaris, els riscos i els costos del desenvolupament de productes i serveis biomèdics, incloent-hi els aspectes reguladors, industrials i legals, més enllà de la demostració de l’eficàcia i la seguretat d’un nou tractament
 • Transmissió dels conceptes que defineixen les empreses que fan servir a biomedicina com a element central de la seva existència: què s’entén per empresa biotech, medtech, farma, genèrica, de biològics, etc.
 • Sessió monogràfica sobre el descobriment i el desenvolupament de la penicil·lina per introduir les quatre viabilitats clau que condicionen l’èxit d’un desenvolupament biomèdic: la viabilitat tècnica, la industrial, la reguladora i la comercial, i ens centrarem en la importància de l’existència d’incentius associats a una necessitat no satisfeta, el símptoma més evident de la qual és l’incentiu econòmic
 • Sessió monogràfica sobre la história de les vacunes i els elements comuns que trobem en el desenvolupament de les vacunes contra COVID19
 • Sessió monogràfica per introduir el concepte de patents (la importància de les quals s’haurà apuntat en el cas de la penicil·lina), en format de cas obert en què es discutiran les diferents opcions que hi ha per a la protecció de la propietat industrial, incloent-hi definicions bàsiques del que és una patent
 • Evolució de la indústria biomèdica, de model únic (2000) a model diversificat (2019)
 • Descripció de les tecnologies actuals que més expectatives estan creant per a la salut del futur (gene editing, CART, ehealth, oncoimmunology, medicina de precisió, teràpia cel·lular  i curativa...). Es farà servir la classe per treballar per primer cop el controvertit tema del preu de la salut i dels medicaments, com a introducció a la farmacoeconomia
 • Valor d’un projecte d’R+D: cost/benefici/rendibilitat. Valor temporal dels diners i valor esperat
 • Exercici pràctic de valoració de projectes (en grups)
 • Principis bàsics de finançament d’empreses biomèdiques amb perfil emergent. Fonamentalment es treballarà el concepte de la generació i la venda d’expectatives futures, la seva analogia amb el mercat de futurs financers i de capitals i la diferència entre un mercat purament especulatiu i el sistema de finançament a risc del sector biomèdic
 • Valoració econòmica d’intervencions sanitàries (farmacoeconomia)
 • Exercici pràctic de valoració econòmica de la salut
 • Models de transferència de tecnologia a partir de la recerca biomèdica d’origen acadèmic
 • Concepte de stakeholder, o grups d’interès, que és fonamental per comprendre les palanques econòmiques del sector biomèdic
 • Repàs general als principals conceptes de l’assignatura i revisió de possibles sortides professionals en el sector
  Metodologia del cas i visites   Les classes pràctiques seran complementades per visites de professionals de l'entorn local que expliquin la seva trajectòria professional i el model de negoci de la seva empresa.    Cada visita anirà associada a un tema teòric, i el conjunt serà objecte de l'elaboració d'una presentació curta (pitch) d'orientació lliure dintre del tema i la visita, de manera que cada sessió de cas s'obrirà amb 3-5 "pitches" i es farà la discussió de manera oberta sobre el material que presentin els alumnes

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició durant dues sessions de 50 minuts d’un tema teòric per part del professorat.

Classes pràctiques i mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. L’alumnat interactua directament amb protagonistes de la creació d’empreses biomèdiques a l’entorn català i espanyol o treballa les preguntes formulades en grups reduïts o en interacció activa amb el professorat i es discuteixen les respostes. El professorat i els ponents intervenen activament i, si cal, aporten nous coneixements.

Educació virtual (EV): material en línia que l’alumnat pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora, i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaParàmetres d’avaluació en primera convocatòria:

20 %    Actitud i participació

20%     Pitch

20 %    Examen parcial

40 %    Examen final (en primera convocatòria)

 

Una assistència inferior al 80% de les classes comportarà una penalització del 10% de la nota global obtinguda


Paràmetres d’avaluació en segona convocatòria:

En segona convocatòria es guardarà la part de la nota relativa l’actitud i participació a classe, així també com la nota del pitch i l'assistència. La nota final, doncs, quedarà de la següent manera:

20 %    Actitud i participació (guardada de la primera convocatòria)

20 %    Pitch (guardada de la primera convocatòria)

60 %    Examen final (en segona convocatòria)

Assistència a classe, es manté el criteri de penalització en cas de no haver assistit al menys al 80% de les classes (tant a sessions magistrals com al mètode del cas):

 

 

Actitud i participació a classe i casos:

valoració subjectiva per part del professorat i els ponents, basada en:

La predisposició a l’aprenentatge i una actitud positiva i constructiva

La proactivitat en les dinàmiques de discussió

La participació activa en les preguntes formulades pel professorat/ponent

El plantejament de preguntes o dubtes al llarg de les sessions

El respecte a les idees expressades pels companys de classe


Exàmens:

Cal obtenir una nota de 5 o superior a l’examen perquè faci mitjana a la nota final

Examen parcial

60 % de la nota:

 • Test amb 20 preguntes de resposta múltiple, 4 opcions de resposta. Valoració +1 en cas de resposta correcta. La resposta incorrecta NO resta a la nota.

40 % de la nota:

 • 2 preguntes de desenvolupament (15 línies): explicació crítica d’una notícia (a escollir entre 2 opcions) i explicació del perfil d’activitat d’una empresa o cas discutit a classe incloent-hi els pitches (a escollir entre 2 opcions vistes a classe).

Examen final (primera i segona convocatòria)

60 % de la nota:

 • Test amb 30 preguntes de resposta múltiple; 4 opcions de resposta. Valoració +1 en cas de resposta correcta. La resposta incorrecta NO resta a la nota.

40 % de la nota:

 • 2 preguntes de desenvolupament (15 línies): explicació del perfil d’activitat d’una empresa (a escollir entre 3 opcions de les visites a classe) i explicació d’un concepte teòric descrit a les sessions magistrals.

Bibliografia i recursos

Ciencia y Negocio, una visita a Businesslandia. Luis Ruiz Avila, Editorial EUNSA, 2020.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 11/01/2023 A09 16:00h