Universitat Internacional de Catalunya

Medicina Regenerativa i Enginyeria de Teixits

Medicina Regenerativa i Enginyeria de Teixits
3
13510
4
Primer semestre
OB
TÈCNIQUES I TECNOLOGIES BIOMÈDIQUES
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Concertar cita via correu electrònic.


Presentació

L´Enginyeria de Teixits (ET) és una disciplina dins de la Medicina Regenerativa que aplica els principis de l´enginyeria i de les ciències de la vida per al desenvolupament de substituts biològics que reparen, mantenen o milloren la funció tissular.

Objectius

 • Aprendre els conceptes bàsics de la ET

 • Entendre els diferents processos de senyalització i interaccions cèl·lula-material

 • Aprendre els diferents mètodes de fabricació de bastides per ET

 • Entendre i aplicar els principis d'ET en el desenvolupament de nous dispositius per a diferents teixits diana.

Competències

 • CB1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea destudi que parteix de la base de leducació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi.

  CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea destudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

  CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

  CG3: Utilitzar i valorar críticament les tècniques biomèdiques.

  CG7: Integrar els conceptes bàsics relacionats amb el camp de la biomedicina tant a nivell teòric com experimental

  CE16: Identificar i saber aplicar les tècniques instrumentals i experimentals de les disciplines de l'àmbit de les ciències biomèdiques, així com la tecnologia relacionada amb l'àmbit biomèdic, sanitari i industrial.

  CT1: Desenvolupar la capacitat dorganització i planificació adequades al moment.

  CT2: Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.

  CT3: Desenvolupar la capacitat danàlisi i síntesi.

  CT8: Raonar i avaluar les situacions i els resultats des d'un punt de vista crític i constructiu.

  CT10: Ser capaç de fer un aprenentatge autònom.

  CT11: Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.

  CT12: Aplicar el mètode científic.

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer els principis de la ET.

 • Conèixer i posar en pràctica els diferents mecanismes de senyalització cel·lular per al desenvolupament de noves teràpies basades en ET.

 • Conèixer els diferents métdos per a la fabricació de bastides per ET, posant especial èmfasi en les propietats del biomaterial, tant biològiques com fisicoquímiques. 

 • Conèixer les limitacions de la ET pel que fa a la vascularització dels constructes d´ET i com millorar aquestes limitacions. 

 • Conèixer i entendre la ET de manera global per al desenvolupament de noves estratègies d´ET per diferents teixits diana.

 • Ser capaç d´interpretar i raonar la bibliografia científica.

 • Conèixer i posar en pràctica la manera i la dinàmica de treball en equip 

 • Ser capaç de desenvolupar-se en un àmbit científic.

Continguts

1. Tissue Engineering: An introduction (1 session)

2. Biomaterials (3 sessions: concepts, characterization, degradation)

3. Scaffold Design and classical fabrication techniques (1 session)

4. 3D (Bio)printing in Tissue Engineering (1 session)

5. Cell-materials interactions (1 session)

6. Bioreactors in TE (1 session)

7. Vascularization, Survival, and FUNCTIONALITY of Tissue-Engineered constructs (1 session)

8. Organ on a chip (1 session)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura està dividida en temes, de manera que l’assignatura presenta els conceptes bàsics L’assignatura es dividirà en classes teòriques i practiques.

Les classes s’impartiran en anglès, tot i que els dubtes de l’alumnat es respondran en l’idioma que es prefereixi (castellà, català o anglès). No obstant això, els exercicis, les presentacions i els exàmens només es podran fer en anglès. El material didàctic es presentarà en anglès principalment, amb alguna excepció (gràfics, taules...).


Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen 1a convocatòria:

1) Exercicis: 20 %

2) Prátiques 30%

4) Examen final: 50 %

Examen 2a convocatòria: seguirà els mateixos criteris que l’anterior, però sense opció a matrícula d’honor.

 

Consideracions importants:

1. El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat de l’avaluació. Fer-ho als exàmens suposarà el suspens immediat de l’assignatura.

2. La nota mínima de l’examen final per aprovar l’assignatura ha de ser superior a 5.

3. No s’acceptaran canvis en el calendari, en dates d’exàmens o en el sistema d’avaluació. Els o les estudiants d’intercanvi (Erasmus i d’altres) o repetidors estaran sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l’alumnat.


Bibliografia i recursos

 • Clemens A. Van Blitterswijk and Jan De Boer, Tissue Engineering 2015, Elsevier, Amsterdam.

 • Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons, Biomaterials

 • Science An Introduction to Materials in Medicine (2nd Edition), Elsevier, Amsterdam.

 • Articles científics (per determinar)

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 11/01/2023 A10 16:00h