Universitat Internacional de Catalunya

Organització Empresarial i Experiències en Empresa

Organització Empresarial i Experiències en Empresa
4
13523
4
Segon semestre
op
MENCIÓ EN EMPRESA BIOMÈDICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes seran resolts de manera no presencial, mitjançant videoconferència, amb el coordinador de l’assignatura.

Presentació

Aquesta assignatura reforça els continguts més pràctics impartits en altres assignatures d’estil més teòric. L’assignatura proposa un recorregut per cinc institucions heterogènies, en les quals l’alumne pot apreciar les diferents dinàmiques de treball, des d’una gran empresa farmacèutica fins a una start-up. A més, l’assignatura es reforça amb classes magistrals en les quals cada institució que es visitarà exposarà a l’aula la seva dinàmica, els seus objectius i la seva organització.

Requisits previs

Emprenedoria i Innovació.

Objectius

●       Conèixer la dinàmica real de funcionament de l’empresa biomèdica (startup, empresa farmacèutica, empresa de serveis).

●       Conèixer la dinàmica real de gestió d’un hospital.

●       Conèixer la dinàmica real de gestió d’un fons d'inversió.

●       Conèixer els diferents tipus d'empresa biomèdica que hi ha.

 

Competències

CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CG11: Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.

CE19: Reconèixer els principis de les ciències biomèdiques relacionades amb la salut i aprendre a treballar en qualsevol àmbit de les Ciències Biomèdiques (empresa biomèdica, laboratoris de bioinformàtica, laboratoris de recerca, empresa d'anàlisis clíniques, etc

CT3: Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumne:

  • Comprendre els elements fonamentals de l’estructura del Sistema Nacional de Salut i de la legislació sanitària.
  • Demostrar un coneixement adequat del concepte d’empresa, del seu marc institucional i jurídic, i de la seva organització i gestió.
  • Demostrar autonomia al centre receptor i utilitzar adequadament vocabulari, proves, reactius i altres recursos propis de l’entorn laboral.
  • Desenvolupar una actitud professional adequada a l’entorn de treball.
  • Conèixer els diferents tipus d’empreses biomèdiques que hi ha.
  • Conèixer les diferències i similituds entre la gestió d’una empresa i la gestió d’altres tipus d’entitats, com un hospital o un centre acadèmic de recerca biomèdica.
  • Conèixer els departaments en què s’estructuren les entitats mercantils, les seves dinàmiques i les competències que es requereixen a cadascun.
  • Conèixer les posicions empresarials en les quals un graduat en Biomedicina pot exercir.

Continguts

1)     Visita pràctica a un centre hospitalari.

2)     Visita pràctica a un centre acadèmic.

3)     Visita pràctica a una empresa farmacèutica.

4)     Visita pràctica a una start-up biomèdica.

5)     Visita pràctica a una empresa consultora, de serveis o inversió biomèdica.


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: exposició a l’aula de dues hores per part del responsable de cada visita, en què explicarà el funcionament de l’empresa, els seus objectius generals, la seva història, etc. Aquestes classes ajudaran a entendre en profunditat les visites pràctiques. En la primera d’aquestes classes magistrals, durant els 30 minuts inicials, es presentarà l’assignatura i el treball que s’haurà de fer.

Visites pràctiques (VP): els alumnes recorreran, amb un guia de la mateixa empresa, les entitats seleccionades per a la visita. Aquest professional explicarà in situ als alumnes els diferents departaments que constitueixen l’empresa i les seves dinàmiques de treball.

Educació virtual (EV): material en línia que l’alumne pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora i que contribuirà a l’autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1)     Primera convocatòria:

  • Participació a classe i actitud: 60 %

Serà obligatòria l’assistència, almenys, a tres de las cinc visites.

  • Treball individualitzat per resumir cada empresa: 40 %

Cada alumne, de manera individual, farà un treball i en cada capítol haurà de resumir els aspectes que s’hagin vist en cada visita, com ara l’estructuració de cada organització, els seus objectius, les seves dinàmiques de treball, etc. A més a més, juntament amb aquest treball, cada alumne haurà de fer un diagrama de Canvas de cada empresa. Cada capítol puntuarà, com a màxim, 2 punts sobre 10.

Si un alumne no assisteix a una determinada visita, el seu treball no podrà contenir el capítol d’aquella empresa no visitada i, per tant, no podrà aspirar a la màxima nota.

 

2)     Segona convocatòria o posterior: la nota de la participació a classe es guardarà.

Amb la presentació del treball en la segona convocatòria només es podrà aspirar a una nota màxima de 6 sobre 10.

Punts generals que s’han de tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:

1)     Per poder fer mitjana, al treball caldrà obtenir un 5 de nota mínima.

2)     Per participació a classe s’entén l’aportació d’idees interessants o el plantejament de qüestions pertinents que ajuden a millorar la qualitat de la sessió, tant si és una lliçó magistral com si són mètodes del cas.

3)     En cas que no s’arribi puntual, cal entrar en silenci sense molestar o interrompre la classe.

Bibliografia i recursos

-       The Enterpreneur’s Guide to a Biotech Startup. Peter Kolchinsky. www.evelexa.com . Free download: https://www.ctsi.ucla.edu/researcher-resources/files/view/docs/EGBS4_Kolchinsky.pdf