Universitat Internacional de Catalunya

Tècniques de Defensa Jurídica Oral

Tècniques de Defensa Jurídica Oral
2
13539
1
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Qualsevol qüestió relativa a la marxa de l’assignatura, al seu contingut o a l’avaluació s’ha d’adreçar a la coordinació d’aquesta.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


La defensa oral dels drets i els interessos dels seus clients constitueix una de les comeses essencials i recurrents de l’exercici professional de l’advocat. No obstant això, aquesta activitat comunicativa dista de ser senzilla i, a més, no se sol incloure com un contingut docent en els plans d’estudis de Grau en Dret. En aquesta assignatura es forma l’alumne, de manera pràctica, en les diverses tècniques de defensa oral, des de la perspectiva concreta de l’exhibició de coneixements jurídics especialitzats davant auditoris d’altura tècnica.

Requisits previs

No són necessaris.

Objectius

Que l’alumne sigui capaç d’exposar, de manera oral, els seus coneixements tecnicojurídics especialitzats, amb rigor, solvència i brillantor.

Competències

  • CA11 - Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència de la seva feina i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què les desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
  • CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- És capaç de traslladar els seus coneixements tecnicojurídics a un auditori especialitzat, de manera oral, amb rigor, solvència i brillantor.

 

Continguts

Tema 1. Tècniques comunicatives. Tècniques d'estudi.

Tema 2. Tècniques de memorització. Sistemes de repàs. Repàs cumulatiu.

Tema 3. Organització del temps.

Tema 4. El discurs jurídic. Elements. Estructura. Adaptació del discurs.

Tema 5. El debat jurídic. Regles. Premisses. Estructura. Aspectes emocionals.

Tema 6. El parlar en públic. Aspectes formals i de fons. Durada.

Tema 7. El llenguatge no verbal. Vestimenta. Mirada. Veu. Gesticulació.

Tema 8. La conducta assertiva. Tècniques.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia docent combinarà dues estratègies didàctiques.

D’una banda, la meitat del temps de l’assignatura s’impartirà emprant la lliçó magistral, per proporcionar a l’alumne coneixements sobre memorització eficaç, gestió de l’estrès o habilitats de comunicació oral eficaç.

D’altra banda, pel que fa a la meitat restant del temps de l’assignatura, es prepararà els estudiants per enfrontar-se a tota mena d’exposicions orals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa nota final resulta en un 60% de la participació a l’aula i de l’acompliment en la realització de les proves que el professorat estableixi.

El 40% restant s’obtindrà d’una prova de tipus oral, en què l’alumne haurà d’exposar determinats continguts jurídics, que li assenyalarà el professorat.

Bibliografia i recursos

El professorat de l'assignatura proporcionarà als alumnes els materials necessaris durant el desenvolupament de la mateixa.