Universitat Internacional de Catalunya

Empresa i Noves Tecnologies

Empresa i Noves Tecnologies
4.5
13783
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès